Energinyt 2016, uge 18

.

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Nyt fra Energiklagenævnet

afgoerelse_1021-15-88.pdf
Energitilsynets afslag på undtagelse fra varmeforsyningslovens kapitel 4 om priser stadfæstet
Bilag 1

Afgørelse
Ombygning af vindmølle i 2008 var rennovering af en i det væsentligste nyanskaffet vindmølle, og ej renovation af en eksisterende mølle fra 1980'erne. Derfor muligt nyt nettilsutningstidspunkt. Hjemvist med henblik på undersøgelse af tilskudsberettigelse.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el.
Energitilsynets notat om
Dansk Energis vejledende standardgebyrer

Høring, gas.
Høring - Energinet.dk's metodeanmeldelse
- multiplikatorer og sæsonprofil


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper
Oprettelsesdato: 04-05-2016
Høringsfrist: 01-06-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 09-05-2016 - 07-06-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-418/14 ROZ-SWIT
Dato: 02-06-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – punktafgifter – direktiv 2003/96/EF – forskellig punktafgiftssats for motorbrændstof og brændsel til opvarmning – betingelserne for anvendelse af satsen for brændsel til opvarmning – fremlæggelse af en månedlig oversigt over erklæringer i henhold til hvilke, de købte varer er bestemt til opvarmningsformål – anvendelse af punktafgiftssatsen for motorbrændstof i tilfælde af, at der ikke er fremlagt en sådan oversigt – proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-418/14 ROZ-SWIT - Dom

Dom C-355/14 Polihim-SS
Dato: 02-06-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – indirekte skatter – punktafgifter – direktiv 2008/118/EF – punktafgifternes forfald – artikel 7, stk. 2 – begrebet »punktafgiftspligtige varer forlader en afgiftssuspensionsordning« – beskatning af energiprodukter og elektricitet – direktiv 2003/96/EF – artikel 14, stk. 1, litra a) – anvendelse af energiprodukter til produktion af elektricitet – en mellemhandlers køb og videresalg af energiprodukter, der befinder sig i et afgiftsoplag – direkte levering af energiprodukterne til en erhvervsdrivende med henblik på produktion af elektricitet – angivelse i afgiftsdokumenterne af mellemhandleren som »modtager« af varerne – manglende opfyldelse af de i national ret fastsatte krav for punktafgiftsfritagelse – afslag på fritagelse – bevis for anvendelse af varerne på vilkår, der giver mulighed for punktafgiftsfritagelse – proportionalitet

Tidligere dokument: C-355/14 Polihim-SS - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 160 Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder. (Udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud).

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om en oversigt over de 50 virksomheder, lovforslaget antages at omfatte, og en analyse af omfanget af den reduktion i deres driftsudgifter, lovforslaget forventes at give, til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvad henholdsvis PSO-udgiften, energiudgifterne og regnskabsresultaterne har været i de 50 virksomheder de seneste 5 år, til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor mange af de 50 virksomheder der ligger i fjernvarmeområder, og i hvilket omfang de har overskudsvarme, som vil kunne indgå i en varmelevering til de lokale fjernvarmeselskaber, til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om Holmegaard Glasværks samlede energiudgifter i 2014 og om virksomhedens PSO-betaling i 2014, til energi,- forsynings- og klimaministeren

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).

Bilag

Bilag 3

Svar på mundtligs spørgsmål fra Mikkel Dencker (DF) om prisfastsættelsen i forbindelse med handlen mellem DONG og Energinet.dk om aktiverne

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om afviklingstidspunktet for gælden og derved afskrivningsbeløbet, der indregnes i distributionstariffen, ikke ændres m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om aktiviteten ”gasdistribution” i det nye selskab holdes adskilt, så det kan eftervises, at gældsafviklingen ikke ændres m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om det fastlagte udtrædelsesbeløb af gasnettet ikke ændres som følge af salget af DONG’s gasdistributionsnet til Energinet.dk m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om det fastlagte udtrædelsesbeløb ophører med udgangen af 31. december 2020 m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om alle gaskunder uden betaling af kompensationsbeløb kan frakobles naturgasnettet pr. 1. januar 2021 m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorledes låntagning, gældsafvikling og distributionstariffen blev påvirket, da DONG Energy købte Naturgas Sjælland m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om ministeren vil oversende årlige opgørelser for det økonomiske forløb for naturgasdistributionsnettet m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse