Energinyt 2018, uge 01

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Energi & Forsyning - December 2017
Vigtige beløbsgrænser 2017/18
Energiafgifter i 2018
Godtgørelse af energiafgifter 2018
Dom om energiafgifter for Bornholms Elproduktion A/S

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Styresignaler
Aktindsigt i interne dokumenter - styresignal

Nyt fra domstol.dk

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Energiafgifter i 2018

De fleste energiafgifter stiger i 2018 – om end kun marginalt – men det gør den godtgørelse, som momsregistrerede virksomheder kan opnå, også. Her får du en oversigt over både afgifter og godtgørelsessatser


Beierholm

Vigtige beløbsgrænser 2017/18

Ajourført oversigt med oplysninger om de vigtigste skattemæssige beløbsgrænser for 2017/18.


Dansk Revision

Godtgørelse af energiafgifter 2018

De nye satser og procenter for godtgørelse af energiafgifter fra 1. januar 2018 er nu offentliggjort.


EY

Energi & Forsyning - December 2017

I denne udgave kan du blandt andet læse om ny økonomisk regulering af elnetvirksomheder og om, at persondataforordningen lever i bedste velgående - også i Danmark. Du kan også blive klogere på, hvordan du får et overblik over årets opgaver i vand- og spildevandsselskaber og læse om EY's undersøgelse om planlægning og gennemførelse af større anlægsprojekter i energi- og forsyningssektoren.


Kammeradvokaten

Dom om energiafgifter for Bornholms Elproduktion A/S

SKAT var berettiget til at opkræve i alt 14.022.278 kr. i yderligere energiafgifter for 2007-2009, fordi kraftvarmeværket ikke havde anvendt en korrekt opgørelsesmetode.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse vedrørende SEAS-NVE Net A/S' afvisning af moderselskabsgaranti som sikkerhedsstillelse
Bilag 1

Afgørelse
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse vedrørende Syd Energi Net A/S' afvisning af moderselskabsgaranti som sikkerhedsstillelse
Bilag 1

Afgørelse
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på ansøgning om tilskud til biomassekonvertering

afgoerelse.pdf
Bortfald af afgiftsfritagelse for det elforbrug, der overstiger 100 GWh årligt

afgoerelse.pdf
Afslag på ansøgning om tilskud til EUDP 2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Effektivitetskrav til netselskaberne for 2017
Tilsynsafgørelse, el. Journalnr.: 17/00437 Energitilsynet har den 19. december truffet afgørelse om reduktion af netvirksomhedernes indtægtsrammer for 2018. I årets afgørelse er reduktionen 1-årig, og derfor er det kun indtægtsrammen for 2018, som bliver reduceret. Afgørelsen baserer sig på en benchmarking af netvirksomhedernes individuelle kvalitet i levering i 2016. I benchmarkingmodellen er anvendt de samme metoder og tærskelværdier, som har været anvendt til de seneste års benchmarking af kvalitet i levering.

Ændring af minimumgrænser for regulerkraftmarkedet
Tilsynsafgørelse, el. Sekretariatet for Energitilsynet har godkendt, at Energinet sænker minimumsbudgrænsen for deltagelse i regulerkraftmarkedet samt markedet for manuelle reserver. Sænkningen af budgrænsen betyder der nu kan bydes 5 MW ind i markedet, mod tidligere 10 MW. Sænkningen vil give flere aktører mulighed for at deltage i markederne, hvilket vil betyde øget konkurrence, med deraf følgende gevinster

Administrationsgrundlag for tilsyn med netvirksomhedernes særskilte identitet
Tilsynsafgørelse, el. Journalnr.: 17/11022


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Lilleholt udpeger Energinets nye interessentforum
Energiens minister Lars Chr. Lilleholt har udpeget Jørgen G. Jørgensen som formand for Energinets interessentforum for 2018 og 19. Desuden har han udpeget 25 menige medlemmer.

23 mio. kr. til eldrevne varmepumper skal give grønnere fjernvarme
Store eldrevne varmepumper skal erstatte fossil fjernvarmeproduktion på flere af Danmarks naturgasfyrede kraftvarmeværker.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Aktindsigt i interne dokumenter - styresignal

SKM2017.742.SKAT

Som følge af ændringen af den organisatoriske struktur i SKAT pr. 1. januar 2018 fastlægges retningslinjer for behandling af anmodninger om aktindsigt i interne arbejdsdokumenter. Efter disse retningslinjer har parter altid ret til aktindsigt i interne arbejdsdokumenter, der udveksles mellem forretningsområderne i SKAT og mellem fagdirektørområder i de enkelte forretningsområder. Parten har derimod ikke ret til aktindsigt i interne dokumenter, der udveksles mellem underdirektørområder og/eller enheder i underdirektørområderne i de enkelte fagdirektørområder. Retten til aktindsigt for andre end parter omfatter ikke aktindsigt i interne arbejdsdokumenter, der er udvekslet mellem forskellige forretningsområder i SKAT eller inden for et forretningsområde i SKAT.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Retten på Bornholm
Rettens på Bornholms dom af 20.december 2017

SKAT frifundet for elproduktionsselskabs påstand om anvendelse af anden og afgiftsmæssig billigere beregning af energi- og kuldioxidafgifter for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2009.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til ændring af bekendtgørelse om energiforsyningsvirksomhedernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Oprettelsesdato: 18-12-2017
Høringsfrist: 12-01-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Domme
C-226/16 Energipolitik Eni m.fl.

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - energi - gasindustrien - gasforsyningssikkerheden - forordning (EU) nr. 994/2010 - naturgasvirksomheders pligt til at træffe foranstaltninger for at sikre gasforsyninger til beskyttede kunder - artikel 2, stk. 2, nr. 1) - begrebet »beskyttede kunder« - artikel 8, stk. 2 - yderligere forpligtelse - artikel 8, stk. 5 - naturgasvirksomhedernes mulighed for at opfylde deres forpligtelse på regionalt niveau eller EU-niveau - national lovgivning, der pålægger naturgasvirksomheder en yderligere naturgaslagringspligt, hvis anvendelsesområde omfatter kunder, der ikke er opregnet blandt beskyttede kunder, i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i forordning nr. 994/2010 - lagerforpligtelse, der skal opfyldes for 80% af den pågældende medlemsstats område

Domstolens dom:

1) Artikel 8, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 994/2010 af 20. oktober 2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af Rådets direktiv 2004/67/EF skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, der pålægger naturgasleverandører en naturgaslagringspligt, hvis anvendelsesområde omfatter kunder, der ikke er nævnt blandt de »beskyttede kunder« som omhandlet i denne forordnings artikel 2, stk. 2, nr. 1), under forudsætning af at betingelserne i den første af disse bestemmelser overholdes, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at undersøge.

2) Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 994/2010 skal fortolkes således, at den er til hinder for, at en medlemsstats lovgivning pålægger naturgasleverandører at opfylde deres forpligtelser til at være i besiddelse af gaslagre med henblik på at opretholde gasforsyningssikkerheden i krisesituationer nødvendigvis og udelukkende ved hjælp af infrastrukturer på det nationale territorium. I den foreliggende sag påhviler det imidlertid den forelæggende ret at undersøge, om den mulighed, som den nationale lovgivning giver den kompetente minister for at tage højde for de pågældende leverandørers »øvrige udligningsinstrumenter«, reelt giver dem mulighed for at opfylde deres forpligtelser på regionalt niveau eller EU-niveau.

Tidligere dokument: C-226/16 Energipolitik Eni m.fl. - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

3581. samling i Rådet (transport, telekommunikation og energi) den 4.-5. december 2017 i Bruxelles

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 256/2014 om indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union

 

Nyt fra Kommissionen

Commission welcomes agreement on energy performance of buildings

State aid: Commission approves Greek auction scheme for renewable electricity

 

Nyt fra Parlamentet

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet  

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EØS-relevant tekst. )

Rådets afgørelse (EU) 2017/2381 af 5. december 2017 om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2409 af 18. december 2017 om at give Sverige tilladelse til at anvende en nedsat punktafgiftssats for elektricitet, der forbruges af husholdninger og virksomheder i servicesektoren, som er beliggende i visse områder i det nordlige Sverige, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 37 Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere. (Ændring af arbejdsgang med udlevering af standardiserede ledningsoplysninger og udvidelse af lovens anvendelsesområde).
Vedtaget den 20. december 2017

L 38 Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Øget incitament til konsolidering af naturgasdistributionssektoren og udvidet mulighed for at undtage transmissionsselskabers anlæg fra lov om naturgasforsyning).
Vedtaget den 20. december 2017

L 66 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren m.v.).
Vedtaget den 20. december 2017

L 93 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning. (Standardisering af regnskabsføring og dataindberetning m.v. for varmeforsyningsvirksomheder til brug for en ny økonomisk regulering).
Vedtaget den 20. december 2017

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 93 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning. (Standardisering af regnskabsføring og dataindberetning m.v. for varmeforsyningsvirksomheder til brug for en ny økonomisk regulering).

Spørgsmål og svar

Spm. 14

Spm. om kommentar til henvendelse af 13/12-17 fra BL - Danmarks Almene Boliger, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 120

Hvad er begrundelsen for, at brug af el i transportsektoren ikke er med i den såkaldte e-ticket ordning (kvoteordning for brug af VE i transportsektoren)?  Svar  

Spm. 121

Hvilken påvirkning skønnes det, at ville have på brugen af forskellige drivmidler i transportsektoren, såfremt el inkluderes i e-ticket ordningen?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse