Energinyt 2021, uge 12

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt.

Energinyt holder påskeferie og rammer din mailboks igen den 12. april.

God læselyst og god påske.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Forsyningstilsynet godkender nettilslutningsaftale for produktionsanlæg
Tal og takster for 2021 - det samlede overblik over regler og muligheder

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Forsyningstilsynet godkender nettilslutningsaftale for produktionsanlæg

Forsyningstilsynet har den 24. marts 2021 godkendt Dansk Energis standardiseret vejledning for [...]


Dansk Revision

Tal og takster for 2021 - det samlede overblik over regler og muligheder

SKAT er ikke altid er enig med virksomheders fortolkning af reglerne på skatte- og afgiftsområdet, og samtidig ændres tal og takster løbende. Det er naturligvis noget, vi følger tæt, og for at skabe overblik har vi en række opslagsværker, som vi gerne deler ud af. I denne nyhed kan du nemlig finde det samlede overblik over biler, personalegoder, energiafgifter, repræsentationsregler, satser, beløbsgrænser og meget andet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse i sag om anmodning om at undersøge en sydlig rute på kontinentalsoklen for et rørledningsprojekt

Ophævelse af Energistyrelsens afgørelse i sag om stikprøvekontrol af indberettede energibesparelser for 2017

Afvisning af klage i sag om afslag på ansøgning om tilsagn om tilskud fra bygningspuljen


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring: Afgørelse vedr. godkendelse af forslag til udbud af ny uafbrydelig kapacitet ved den dansk-tysk grænse efter NC CAM artikel 28
Høring. Den danske TSO, Energinet, samt de to tyske TSO’er, Gasunie Deutschland og Open Grid Europe har anmeldt et projektforslag vedr. etablering af ny kapacitet efter NC CAM.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, BEK nr 493 af 22/03/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer til etablering af eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme, BEK nr 511 af 22/03/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., spiritusafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 22-03-2021
Høringsfrist: 16-04-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 178 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl. (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften).

Bilag

Bilag 13

Henvendelse af 28/3-21 fra KPMG Acor Tax om opfinderudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhedOpfindervirksomheder (pdf-version)
Skattedepartementets afgørelse af 1. januar 1980 (pdf-version)

Spørgsmål og svar

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/3-21 fra KPMG Acor Tax om reglen om det forhøjede fradrag på 130 pct., til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelse af 21/3-21 fra Henrik Jensen om præcisering af krav der skal være opfyldt før virksomheder kan anvende regler om forhøjede fradrag, jf. L 178 - bilag 12, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 179

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., spiritusafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love (Implementering af det omarbejdede cirkulationsdirektiv, direktivet om militær mobilitet og ændringer i alkoholstrukturdirektivet, justering af reglerne om adgang til virksomheders bevillings- og registreringsforhold,

Spørgsmål og svar

Spm. 396

Vil ministeren oplyse konsekvenserne af følgende reform af den grønne check og elafgifterne, som indebærer, at afskaffelsen af den grønne check finansierer en ensartet, lavere elafgift for private husholdninger?- Den grønne check afvikles med virkning fra 2022. Dette gælder også tillæg til grøn check og den supplerende grønne check.- Den lave elvarmeafgift på elopvarmede husstande afskaffes med virkning fra 2022.- Den særlige ordning med lav afgift på ladestrøm leveret gennem en erhvervsmæssig tjeneste afskaffes med virkning fra 2022.- Den aftalte lempelse af elafgiften fremrykkes til 2022.- Elafgiften nedsættes yderligere med virkning fra 2022, således at den samlede reform er provenuneutral i 2030.Det forudsættes i beregningerne, at elafgifterne på virksomheder ikke berøres af ovenstående.Ministeren bedes endvidere oplyse, hvor meget elafgiften i så fald kan reduceres i 2022, hvad provenueffekten vil være for hvert af årene 2022-30 og varigt (for hvert af tiltagene og samlet) og hvordan vil reformen påvirke arbejdsudbud, BNP og Gini-koefficienten.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse