Energinyt 2018, uge 25

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Ændrede regler om godtgørelse af elafgift

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

SKAT-meddelelser
Aftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen og Motorstyrelsen om sager som skal forelægges for Skatterådet

Ikke offentliggjorte afgørelser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag


 

Artikler og interessante links

Deloitte

Ændrede regler om godtgørelse af elafgift

Pr.1. maj 2018 er satsen for tilbagebetaling af elafgiften ændret således, at virksomhederne nu kan få en godtgørelse på 65,7 øre pr. kWh i forbindelse med forbrug til rumvarme, varmt vand og komfortkøling.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

afgoerelse_18-02330.pdf
Klage afvist på grund af overskredet klagefrist

Afgørelse
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om effektiviseringskrav

afgoerelse.pdf
Klage afvist på grund af overskredet klagefrist

Afgørelse
Stadfæstelse af Energinet.dk's afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om energimærkning af ejendom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 11.07.2018
Høring af anmeldelse af betingelser og vilkår knyttet til balancering

Høring, el. Frist: 30.07.2018
Høring over Energinets anmeldelse af forslag til rammen for gennemførelse af en europæisk platform for processen til udligning af modsatrettede ubalancer


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Aftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen og Motorstyrelsen om sager som skal forelægges for Skatterådet

SKM2018.297.SKAT

Aftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen og Motorstyrelsen om sager som skal forelægges for Skatterådet. Den nye aftale har virkning fra offentliggørelsen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/5377242
Momsfradrag og energiafgift
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms og godtgørelse af energiafgift, der er anset for at vedrøre momsfri virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-06-2018


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser for forbrug af elektricitet til produktion af varme i medfør af § 9 a i lov om elforsyning  

Bekendtgørelse om varetagelsen af told- og skatteforvaltningens opgaver  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 25-06-2018 - 24-07-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-90/17 Turbogás
Dato: 27-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 5, tredje afsnit - enhed, der fremstiller elektricitet til eget forbrug - mindre elektricitetsproducenter - artikel 14, stk. 1, litra a) - energiprodukter, der anvendes til produktion af elektricitet - bindende fritagelse

Tidligere dokument: C-90/17 Turbogás - Dom
Tidligere dokument: C-90/17 Turbogás - Indstilling
Tidligere dokument: C-90/17 Turbogás - Ny sag

Indstilling C-305/17 Frie varebevægelser FENS
Dato: 05-07-2018
Fiskale bestemmelser

Frie varebevægelser - told ved udførsel - afgifter med tilsvarende virkning som told - interne afgifter - afgift for nettjenester i forbindelse med transmission af elektricitet

Tidligere dokument: C-305/17 Frie varebevægelser FENS - Dom
Tidligere dokument: C-305/17 Frie varebevægelser FENS - Indstilling


Nye sager for domstolen

C-270/18 UPM France

1 Skal bestemmelserne i artikel 21, stk. 5, tredje afsnit, i direktivet fortolkes således, at den fritagelse, som medlemsstaterne kan lade mindre elektricitetsproducenter være omfattet af, forudsat at de beskatter de energiprodukter, som anvendes til at fremstille denne elektricitet, kan resultere i en situation som den, der er beskrevet i punkt 7 i nærværende afgørelse, for perioden forud for den 1. januar 2011, hvor Frankrig, som direktivet hjemler mulighed for, endnu ikke havde indført nog...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 475

Ved den seneste justering af elbilaftalen i april 2017 blev der indført en særregel, der specifikt undtager batteriopladning fra gældende lov om elafgiftsrefusion. Fra 2020 vil batteriopladning, som det ser ud nu, som den eneste form for processtrøm skulle betale husholdningsafgift. Træder denne særregel i kraft som planlagt, vil den samlede branche af danske elbiloperatører blive diskrimineret i forhold til resten af dansk erhvervsliv, der anvender strøm til procesformål. Skatterådet præciserede i 2010, at strømforbrug til elbilopladning bør anses som processtrøm, hvilket betyder, at opladning af elbiler ved ladestandere i dag er refusionsberettiget, hvis opladningen sker via en ladeboks, der ejes og drives for elbiloperatørens regning og risiko. Skatterådets styresignal blev præciseret ved § 21 i lov nr. 1353 af 21. december 2012. Gældende lov giver i dag momsregistrerede virksomheder mulighed for elafgiftsrefusion, når strømmen anvendes som processtrøm (f.eks. drift af elapparater, edb-udstyr, belysning, ventilation, opladningen af batterier, opvarmning etc.). Årsagen til, at denne særregel er blevet foreslået, er øjensynligt, at Skatteministeriets embedsmænd er af den opfattelse, at der er uklarhed om, hvorvidt strøm anvendt til elbiler rent faktisk også er omfattet af processtrømordningen. I den udstrækning at Folketinget ønsker at følge Skatterådets tidligere præcisering og ligestille strømforbrug anvendt til elbilopladning, så længe det sker via en momsregistreret virksomhed, hvorledes skal det så præciseres i lovgivningen?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse