Energinyt 2020, uge 34

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Det bliver billigere at varme op med el
Vandselskaber - nu kan der formentligt snart oprettes foreninger med henblik på at forbedre sektorens effektivitet og kvalitet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

PwC

Vandselskaber - nu kan der formentligt snart oprettes foreninger med henblik på at forbedre sektorens effektivitet og kvalitet

Energistyrelsen har udsendt lovforslag i høring d. 18. august 2020 om nye muligheder for at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet. Der er frist for...


PwC

Det bliver billigere at varme op med el

På baggrund af den nye klimaaftale er der lagt op til, at man skal tilgodese opvarmning med grøn el fremfor fossile brændsler.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynets endelige afgørelse vedrørende Energinets anmeldte metoder i forskrift D1 og I
Tilsynsafgørelse, el. Energinet har i alt anmeldt elleve metoder, heraf ni metodeændringer og to nye metoder:

Høring om Energinets anmeldelse af 27-02-2020 af metode for leverandør af balanceringstjenester uden energileverance
Høring. Energinet har den 27. februar 2020 anmeldt en metode for leverandør af balanceringstjenester uden energileverance.

L-Net Elnet A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2017
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet har truffet afgørelse om reguleringsprisen for reguleringsåret 2017

Kibæk Elværk Net A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2017
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet har truffet afgørelse om reguleringsprisen for reguleringsåret 2017

Evonet A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2017
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet har truffet afgørelse om reguleringsprisen for reguleringsåret 2017

Thy-Mors Energi Elnet A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2017
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet har truffet afgørelse om reguleringsprisen for reguleringsåret 2017

Forsyning Elnet A/S (tidligere Struer) A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2017
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet har truffet afgørelse om reguleringsprisen for reguleringsåret 2017

Hammel Elforsyning Net A/S A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2017
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet har truffet afgørelse om reguleringsprisen for reguleringsåret 2017

Offentlig høring af Forsyningstilsynets udkast til afgørelse vedr. Energinets anmeldte metoder i forskrift H1
Høring. Energinet har den 22. juni 2020 anmeldt 10 metoder vedrørende forskrift H1 om skift af elleverandør, flytning m.v. til Forsyningstilsynet. Energinets formål med de anmeldte metoder er, at opdatere eller fjerne utidssvarende metoder med virkning fra og med den 1. januar 2021, således at forskriften i sin helhed gøres mere ens-artet, simplere og tidssvarende.

Yderligere høringsfrist - Dansk Energi har opdateret sin tidligere vejledning (branchevejledning) om standardgebyrer for netvirksomhedernes ydelser, herunder justeret gebyrerne samt indført fem nye gebyr
Høring. Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne branchevejledninger fra brancheorganisationer i forsyningssektoren. Det er frivilligt for netvirksomhederne, om de anvender Dansk Energis vejledning om standardgebyrer.

Hammel Elforsyning Net A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2017
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om reguleringsprisen for reguleringsåret 2017


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr 1215 af 14/08/2020. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over lovforslag om ændring af vandsektorloven, lov om vandforsyning m.v. og lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Vandselskabernes foreninger til fremme af vandsektorens effektivitet og kvalitet og ophævelse af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond)
Oprettelsesdato: 18-08-2020
Høringsfrist: 14-09-2020

Høring over lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Forhøjelse af beløbssats til grøn puljeordning)
Oprettelsesdato: 19-08-2020
Høringsfrist: 09-09-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 24-08-2020 - 22-09-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-648/18 Energipolitik Hidroelectrica
Dato: 17-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det indre marked for elektricitet - frie varebevægelser - artikel 35 TEUF - kvantitative udførselsrestriktioner - foranstaltninger med tilsvarende virkning - national foranstaltning, der pålægger elektricitetsproducenterne at udbyde al den elektricitet, som de råder over, på den pågældende medlemsstats centraliserede konkurrenceprægede marked

Tidligere dokument: C-648/18 Energipolitik Hidroelectrica - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 635

Vil ministeren redegøre for det årlige provenu, hvis man fjerner den direkte støtte til biomasse og biogas under PSO-ordningen, den såkaldte 15-øres støtte? Provenuet bedes opgjort for henholdsvis biomasse og biogas i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Endeligt bedes ministeren redegøre for, hvilket forlig aftalen er omfattet af, og hvor længe støtten er sat til at løbe.

Spm. 636

Vil ministeren redegøre for provenuet ved at hæve NOx-afgiften til 25 kr./kg.? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2020-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse