Energinyt 2020, uge 38

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Elafgift: Økonomisk og administrativ lettelse til virksomhederne
Praksisændring og genoptagelse for...

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU-Domstolen
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Elafgift: Økonomisk og administrativ lettelse til virksomhederne

Fra næste år får virksomhederne godtgjort elafgift af deres energiforbrug til rumvarme, komfortkøling og varmt vand med samme sats som for energi til procesformål. Private med stort elforbrug får også en lettelse


Beierholm

Praksisændring og genoptagelse for...

Ændringen omfatter kraftvarmeværker, der fyrer i forskellige kedler m.v., men udvinder varmen i én fælles turbine


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afvisning af klage i sag om godkendelse af forundersøgelsesrapport vedrørende etablering af elproduktionsanlæg på havet ved Jammerland Bugt

Stadfæstelse af Svendborg Kommunes afgørelse i sag om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svendborg Fjern-varme A.m.b.a.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynets afgørelse vedrørende Energinets anmeldte metoder i forskrift H1
Tilsynsafgørelse, el. Energinet har den 22. juni 2020 anmeldt 10 metoder vedrørende forskrift H1 om skift af elleverandør, flytning m.v. til Forsyningstilsynet. Formålet med anmeldelsen er at opdatere eller fjerne utidssvarende metoder med virkning fra og med den 1. januar 2021, således at forskriften i sin helhed gøres mere ensartet, simplere og tidssvarende.

Forsyningstilsynets endelige afgørelse vedrørende Energinets anmeldte metoder i Forskrift H2
Tilsynsafgørelse, el. Energinet har i alt anmeldt tre metodeændringer i Forskrift H2


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0711150
Ekstraordinær genoptagelse af selskabets godtgørelse af mineralolie-, gas- og elafgift
Sagen omhandler, hvorvidt SKAT har været berettiget til at foretage ekstraordinær genoptagelse af selskabets godtgørelse af mineralolie-, gas- og elafgift. Landsskatteretten godkender ekstraordinær genoptagelse med en mindre ændring af beløbet.
Afsagt: 02-07-2020

Journalnr: 17/0563791
Energiafgift - tung proces
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt selskabet at tilbagebetale godtgørelse af CO2-, gas- og elafgift. Det skyldes blandt andet, at selskabets proces ikke anses for tung proces efter proceslisten (bilag 1 til CO2-afgiftsloven) og at selskabet ikke har anmeldt bundfradrag efter CO2-afgiftslovens § 9 c, stk. 1, 3. punktum og at selskabet har handlet groft uagtsomt. SKAT har undladt et genoptage en enkelt periode, hvor tilsvaret er negativt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen, men genoptager også den periode, hvor tilsvaret er negativt.
Afsagt: 10-08-2020


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., LBK nr 1349 af 01/09/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, LBK nr 1353 af 02/09/2020. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Domme
C-648/18 Energipolitik Hidroelectrica

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det indre marked for elektricitet - frie varebevægelser - artikel 35 TEUF - kvantitative udførselsrestriktioner - foranstaltninger med tilsvarende virkning - national foranstaltning, der pålægger elektricitetsproducenterne at udbyde al den elektricitet, som de råder over, på den pågældende medlemsstats centraliserede konkurrenceprægede marked

Domstolens dom:

Artikel 35 TEUF og 36 TEUF skal fortolkes således, at en national lovgivning, der, således som denne bliver fortolket af den myndighed, der er ansvarlig for dens anvendelse, pålægger de nationale elektricitetsproducenter at udbyde al den elektricitet, som de råder over, på platforme, der forvaltes af den eneste udpegede operatør for handelsydelser på det nationale elektricitetsmarked, udgør en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ udførselsrestriktion, der ikke kan begrundes i hensyn til den offentlige sikkerhed i forbindelse med energiforsyningssikkerheden, for så vidt som en sådan lovgivning ikke står i et rimeligt forhold til det formål, der forfølges.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse der bemyndiger sverige til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af frankrig til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af frankrig til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse der bemyndiger sverige til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 736

Vil ministeren opdatere svarene på SAU alm. del – spørgsmål 369 og 370 (folketingsåret 2013-14) med de seneste tilgængelige oplysninger vedrørende skyggepriser, under forudsætning af at afviklingen af PSO er fuldt gennemført?  Svar  

Spm. 740

Vil ministeren oplyse, hvilket beløb en ensartet CO2-afgift skal have for, at Danmark nedbringer udledningen af drivhusgasser med henholdsvis 40 pct., 50 pct., 60 pct. og 70 pct. i 2030 i forhold til udledningsniveauet i 1990, under forudsætning af at der ikke indføres yderligere tiltag til nedbringelse af danske udledninger ud over de allerede vedtagne? Ministeren bedes tage højde for, at kvotesektoren allerede er kvotebelagt. Ministeren bedes oplyse virkningen på de offentlige finanser, arbejdsudbuddet og BNP.  Svar  

Spm. 741

Vil ministeren oplyse, hvilket beløb en ensartet CO2-afgift på udledninger uden for kvotesektoren skal have for, at Danmark nedbringer udledningen af drivhusgasser med 40 pct. i 2030 i forhold til udledningsniveauet i 1990, under forudsætning af at direkte tilskud til VE udfases over en passende årrække? Ministeren bedes samtidig oplyse virkningen på de offentlige finanser, arbejdsudbuddet samt BNP.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse