Energinyt 2021, uge 40

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Højesteret fastslår, at spildevandsselskaber har forsyningspligt ved udstykning af nye boligparcel-ler fra en tilsluttet erhvervsejendom
Lovkatalog - Nye skatte- og afgiftstiltag i 2021/22

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Højesteret fastslår, at spildevandsselskaber har forsyningspligt ved udstykning af nye boligparcel-ler fra en tilsluttet erhvervsejendom

Højesteret har i en principiel afgørelse af 13. august 2021 fastslået, at et spildevandsselskab havde forsyningspligt i forbindelse med udstykningen af nye boligparceller fra en allerede tilsluttet erhvervsejendom, samt at spildevandsselskabet i konsekvens heraf endvidere var forpligtet til at...


PwC

Lovkatalog - Nye skatte- og afgiftstiltag i 2021/22

Folketinget er åbnet, og der er taget hul på et nyt folketingsår 2021/22. Åbningen betyder samtidig, at regeringen har offentliggjort sit katalog over love, som...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om forrentning af indskudskapital for årene 2006-2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet sender hermed bekendtgørelse om udbud af nettab i offentlig høring
Høring. Bekendtgørelsen indeholder de krav, som netvirksomhederne skal overholde, når de skal indkøbe elektricitet til dækning af deres nettab, ligesom kravene skal overholdes, når netvirksomhederne udbyder en kontrakt om annullering af VE-oprindelsesgarantier.

Høring over udkast til afgørelse vedr. Energinets metode for Cost Plus
Høring. Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse vedrørende Energinets metode for Cost Plus. Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen til Forsyningstilsynet senest den 29. oktober 2021.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, LBK nr 1897 af 01/10/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af netvirksomheders nettab
Oprettelsesdato: 05-10-2021
Høringsfrist: 02-11-2021

Høring over udkast bekendtgørelse om en bagatelgrænse for opkrævning eller tilbagebetaling af beløb til offentlige forpligtelser (PSO) til elkunderne og udkast til nyudstedelse af elleveringsbekendtgørelsen
Oprettelsesdato: 05-10-2021
Høringsfrist: 02-11-2021

Høring over forslag til lov om ændring af elforsyningsloven § 22, stk. 8.
Oprettelsesdato: 06-10-2021
Høringsfrist: 13-10-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).
Fremsat den 6. oktober 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Almindelig del

Bilag

Bilag 2

Regeringens lovprogram 2021/22

Bilag 347

Kopi af Grund- og nærhedsnotat vedr. indførelse af en CO2-grænsetilpasningsmekanisme

Spørgsmål og svar

Spm. 6

Vil ministeren redegøre for, om den nedsatte elvarmeafgift, som blev vedtaget ved lovforslag nr. L 132 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), også gælder kolonihavehuse og lign.? I benægtende fald bedes ministeren beregne, hvad denne udvidelse vil koste?  Svar  

Spm. 710

Vil ministeren opgøre CO2-effekten og provenueffekten (før og efter tilbageløb og adfærd) år for år frem til 2030, hvis kvoteprisen og CO2-afgiften sættes til 400 kr. i 2022 og 2023, 600 kr. i 2024 og 2025 og 800 kr. herefter? Besvarelsen bedes suppleret med et scenarie, hvor energiafgifterne på motorbrændstoffer - i det omfang det er muligt - reduceres tilsvarende, så den gennemsnitlig pris på motorbrændstoffer er uændret før og efter den forhøjede CO2-afgift. Om muligt bedes CO2-effekten opgjort på sektorer efter samme inddeling som Klimafremskrivning 2021.  Svar  

Spm. 724

Husstande, der ejer en ladestander, nyder ikke de samme afgiftsfordele på el til biler som husstande, der har et abonnement ved en ladeoperatør. Vil ministeren redegøre for, hvilke udfordringer der er i at sidestille ovenstående to situationer?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse