Energinyt 2018, uge 47

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Lovforslag fremsat: Overskud i prisen for varme fra varmepumper og ophævelse af forbrugerbindinger
Energi & Forsyning - November 2018
Lovprogram 2018/19 - fremsatte lovforslag i oktober og november

Nyt fra Energiklagenævnet

SKM-meddelelse
Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2019

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

Bech-Bruun

Lovforslag fremsat: Overskud i prisen for varme fra varmepumper og ophævelse af forbrugerbindinger

Der er med et nyt forslag til ændring af varmeforsyningsloven lagt op til, at kommuner fra 1. januar 2019 ikke længere kan pålægge tilslutnings- eller forblivelsespligt. Der åbnes samtidig op for, at et overskud kan indregnes i eldrevne varmepumpers varmepriser.


EY

Lovprogram 2018/19 - fremsatte lovforslag i oktober og november

Regeringen har den 2. oktober 2018 offentliggjort lovprogrammet for folketingsåret 2018/19. EY har fulgt op på lovforslag fremsat i oktober og november.


EY

Energi & Forsyning - November 2018

I denne udgave kan du læse om den justerede økonomiske regulering af vandsektoren, som forligskredsen bag vandsektorloven netop har vedtaget. Derudover har vi fokus på digitaliseringen af forsyningssektoren og de cybertrusler det medfører, herunder hvad forsyningerne selv kan gøre for at dæmme op herfor.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

afgoerelse.pdf
Delvis stadfæstelse af Energinets afgørelse i sag om ansøgning om tilskud til produktion af elektricitet fra et industrielt kraftvarmeværk

afgoerelse.pdf
Afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2019

SKM2018.593.SKTST

Skattestyrelsen har fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 26-11-2018 - 25-12-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-305/17 Frie varebevægelser FENS
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie varebevægelser - told - afgifter med tilsvarende virkning - afgift på transmissionen af elektricitet, der er produceret på det nationale område og er bestemt til udførsel - en sådan lovgivnings forenelighed med princippet om frie varebevægelser

Tidligere dokument: C-305/17 Frie varebevægelser FENS - Dom
Tidligere dokument: C-305/17 Frie varebevægelser FENS - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra EUR_LEX

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2409 af 18. december 2017 om at give Sverige tilladelse til at anvende en nedsat punktafgiftssats for elektricitet, der forbruges af husholdninger og virksomheder i servicesektoren, som er beliggende i visse områder i det nordlige Sverige, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 78 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).

Bilag

Bilag 6

Lovtekniske ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministerenOrientering af EFK om ÆF L78
Ændringforslag til L 78

Bilag 7

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministerenOrientering af EFK om ÆF til L78
Ændringforslag til L 78 - reinvesteringer

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvordan og hvornår branchen har modtaget dokumentation for, hvordan tilskudsperioden ville blive ændret, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorvidt formålet med lovforslagets overgangsordning er at sikre de investeringer, der er foretaget i biomasseanlæg i god tro, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm., om der efter udløbet af lovforslagets nuværende overgangsordning fortsat udestår afskrivninger på et antal kraftvarmeanlæg, der er etableret før 2009, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om definitionen af et ombygget værk i den foreslåede § 45 a, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorfor det er nødvendigt, at lovforslaget afgrænser, hvilke investeringer relateret til drift af kraftvarmeanlæggene der kan indregnes i overgangsordningen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm., om en ”gennemført reinvestering” skal defineres ved tidspunktet for, hvornår der er truffet bindende beslutning om investering i anlægget, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm., om VERDO’s kraftvarmeværk i Randers vil modtage et elproduktionstilskud på 15 øre pr. kWh i 15 år, hvis forslaget vedtages, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm., om den nuværende overgangsordning tager højde for, at nogle anlæg i opstarten har kørt med meget lav drift på biomasse og derfor har modtaget en begrænset støtte i denne periode, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

L 78 - svar på spm. 9 om kommentar til materiale fra Dansk Energi, VERDO og VEKS' foretræde den 15/11-18, fra energi-, forsynings- og klimaministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 78 - Svar på spm. 9.pdf

L 86 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Nedsættelser af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 97 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning. (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper m.v.).

Bilag

Bilag 7

Henvendelse af 20/11-18 fra DI Energi og Dansk Fjernvarme om overskudsvarme

Bilag 8

Materiale fra DI Energi og Dansk Fjernvarmes foretræde den 22/11-18Materiale fra DI Energi og Dansk Fjernvarmes foretræde den 22/11-18
Dansk Fjernvarme_Foretræde om L97 og falsk overskudsvarme
Eksempler på overskudsvarmeprojeker i støbeskeen

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 20/11-18 fra DI Energi og Dansk Fjernvarme om overskudsvarme, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om kommentarer til materiale fra DI Energis og Dansk Fjernvarmes foretræde den 22/11-18, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse