Energinyt 2023, uge 49

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra EnergiNyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Forsyningstilsynet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Tilsynsafgørelse, el. Godkendelse af Veksel A/S´ forlængelse af standardgebyrer

Tilsynsafgørelse, el. Godkendelse af Hurup Elværk Net A/S´ forlængelse af standardgebyrer

Tilsynsafgørelse, el. Godkendelse af Ikast El Net A/S´ forlængelse af standardgebyrer

Tilsynsafgørelse, el. Godkendelse af Elnet Midt A/S´ forlængelse af standardgebyrer

Tilsynsafgørelse, el. Godkendelse af Flow Elnet A/S´ forlængelse af standardgebyrer

Tilsynsafgørelse, el. Godkendelse af Kimbrer Elnet A/S´ forlængelse af standardgebyrer

Tilsynsafgørelse, el. Godkendelse af Forsyning Elnet A/S´ forlængelse af standardgebyrer

Tilsynsafgørelse, el. Godkendelse af Elektrus A/S´ forlængelse af standardgebyrer

Tilsynsafgørelse, el. Godkendelse af Elinord A/S´ forlængelse af standardgebyrer

Tilsynsafgørelse, el. Godkendelse af Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.s forlængelse af standardgebyrer

Tilsynsafgørelse, el. Godkendelse af El-net Kongerslev A/S´ forlængelse af standardgebyrer

Tilsynsafgørelse, el. Godkendelse af Læsø Elnet A/S´ forlængelse af standardgebyrer

Tilsynsafgørelse, el. Godkendelse af Sunds Net A.m.b.A.s forlængelse af standardgebyrer

Tilsynsafgørelse, el. Godkendelse af Konstant Net A/S´ forlængelse af standardgebyrer

Tilsynsafgørelse, el. Godkendelse af Nakskov Elnet A/S´ forlængelse af standardgebyrer

Tilsynsafgørelse, affald. Afgørelse om afslutning af sag vedrørende regnskabstilsynet

Tilsynsafgørelse, affald. Afgørelse om overholdelse af vilkårene for regnskabstilsynet

Tilsynsafgørelse, affald. Afgørelse om overholdelse af vilkårene på regnskabstilsynet

Tilsynsafgørelse, affald. Afgørelse om afslutning af sag vedrørende regnskabstilsynet

Tilsynsafgørelse, el. Forlængelse af NOE Net A/S´ metode for opkrævning af rådighedsbetaling og -tarif

Tilsynsafgørelse, el. Forlængelse af Dinel A/S´ metode for opkrævning af rådighedsbetaling og –tarif i tarifmodel 3.0


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser, energieffektiviseringer og CO2-reduktioner i erhvervsvirksomheder, BEK nr 1442 af 01/12/2023. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Høringsportalen

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem og renset biogas leveret til et bygasnet
Oprettelsesdato: 06-12-2023
Høringsfrist: 17-01-2024

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 52 Forslag til lov om ændring af momsloven, opkrævningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af aftale om skærpede og hurtigere sanktioner på skatteområdet).

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 6. december 2023

L 85 Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Lempelse af energiafgiften for hotellers rumvarme, forbrugsregistrering ved direkte linjer, nedsættelse af tærskler for indberetning af statsstøtte m.v.).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om der ikke findes en smidigere model for lempelse af energiafgift for hotellers rumvarme, der ikke kræver en administrativ tung ordning med bl.a. opmåling af hotellets gangarealer, lobby m.v.

Spm. 2

Spm. om at redegøre for provenuberegningen bag lempelsen for hotellers rumvarmeafgift i forbindelse med FL 2019, jf. svar på SAU alm. del - spørgsmål nr. 717 af 8. september 2020 (folketingsåret 2019-20)

Spm. 3

Spm. om at oplyse provenueffekterne af at udvide afgiftslempelsen til også at gælde reception, fællesarealer, gangarealer, elevatorer, trapper osv.

Spm. 4

Spm. om at oplyse fordelingen af hoteller m.v. opdelt på primære opvarmningskilde (el, gas, fjernvarme, olie osv.) i perioden 2015 til 2023

Spm. 5

Spm. om forslaget vedrørende lempelse af energiafgiften for hotellers rumvarme kan justeres, så det bliver mindre bureaukratisk og dermed mindre administrativt byrdefuldt for hotelvirksomhederne

Almindelig del

Bilag

Bilag 67

Skatteankestyrelsens halvårsrapport - 1. halvår 2023

Bilag 68

Ministerredegørelsen vedrørende Rigsrevisionens beretning nr. 2/2023 om tilsyn og afgiftskontrol med spildevand

Bilag 69

Forslag vedrørende kontrol af implementeringen af flerårige forlig og aftaler

Bilag 71

Notat om Den Miljøøkonomiske Rapport, december 2023

Bilag 72

Samlenotater for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 8. december 2023 og andre sager, som er relevante for Skatteudvalget

Spørgsmål og svar

Spm. 169

Vil ministeren redegøre for de samlede konsekvenser opgjort i hhv. passagernedgang og provenutab ved indførslen af passagerafgiften samt den kommende EU-regulering fra Fit for 55 – EU’s plan for en grøn omstilling? Vil ministeren herudover redegøre for, hvor meget billetpriserne forventes at stige i 2030, når man tager højde for den foreslåede passagerafgift og den kommende EU-regulering fra Fit for 55 – EU’s plan for en grøn omstilling?  Svar  

Spm. 170

Vil ministeren bekræfte, at passagerafgiften tæller pr. sæde? Vil ministeren herunder redegøre for, om det er muligt at undtage eksempelvis børn under en bestemt alder fra afgiften, som man har set det i andre brancher, hvor der er socialrabat? Hvis det ikke er muligt, vil ministeren redegøre for muligheden for andre tiltag, som kan reducere omkostningerne for udvalgte socialgrupper, herunder børn?  Svar