Energinyt 2019, uge 01

Kære læser

Godt Nytår.

Hermed denne periodes Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Opdateret bekendtgørelse om reguleringsregnskab for elnetvirksomheder
Indberetning af omkostninger ved målerdata vedrørende elnetdistributionsvirksomheder
Nyt fra Energi & Forsyning nr. 3 - 2018
Årshjul
Stor udvidelse af elafgiftsrefusionen for det danske erhvervsliv
Det bliver nu billigere at holde varmen på hotelværelset

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Domme
Opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet m.v. i et vand -og spildevandsselskab.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Stor udvidelse af elafgiftsrefusionen for det danske erhvervsliv

Regeringen har fremsendt lovforslag om ændring af elafgiftsloven, så de liberale erhverv nu får adgang til afgiftsrefusion af sit elforbrug på samme vilkår som de øvrige erhverv i det danske erhvervsliv.Det foreslås at ophæve bilag 1 til elafgiftsloven med virkning fra og med 2023. Dermed vil de...


BDO

Opdateret bekendtgørelse om reguleringsregnskab for elnetvirksomheder

Forsyningstilsynet har udsendt en opdateret bekendtgørelse med tilhørende vejledning omkring reguleringsregnskab for elnetvirksomheder. Bekendtgørelsen har ikrafttrædelse den 13. december 2018. De største ændringer i forhold til seneste vejledning er, at der skal indberettes færre omkostninger...


BDO

Indberetning af omkostninger ved målerdata vedrørende elnetdistributionsvirksomheder

Indførslen af Engrosmodellen i 2016 har flyttet opgaver vedrørende kundehåndtering fra elnetvirksomheder til elhandelsvirksomheder. Dette medfører, at elnetvirksomheder formentligt i dag har færre omkostninger til kundehåndtering. Under den ny økonomiske regulering af elnetvirksomheder, der...


BDO

Nyt fra Energi & Forsyning nr. 3 - 2018

I denne udgave af vores nyhedsbrev fra energi & forsyning kan du læse om:

  • Energi- og forsyningssektoren har gennem de senere år været gennem store ændringer
  • Indberetning af omkostninger ved målerdata vedrørende elnetdistributionsvirksomheder
  • Opdateret bekendtgørelse om reguleringsregnskab for elnetvirksomheder


BDO

Årshjul

Efter at mange varmeselskaber har omlagt regnskabsår, og der som følge af at det kommer nye tidspunkter for indberetning, har vi kigget lidt på, hvordan et årshjul kan se ud for et varmeselskab omfattet af de nye krav. Nedenstående er udelukkende tænkt som et eksempel og skal derfor tilpasses den...


PwC

Det bliver nu billigere at holde varmen på hotelværelset

Afgiften på hotellers el-rumvarme bliver lavere - er du klar til at gøre nytte af lempelsen?


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Ophævelse og hjemvisning af den del af Energistyrelsens etableringstilladelse til Vesterhav Syd Havvindmøllepark der vedrører vurderingerne af virkningerne på miljøet (VVM) til fornyet behandling

Afvisning af anmodning om opsættende virkning

Klage over Energitilsynets afgørelse tillagt opsættende virkning

Afvisning af klage over etableringstilladelse til havvindmølleparken Vesterhav Syd grundet manglende klageberettigelse

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg

Afvisning af klage over Energitilsynets afgørelse om introduktionstilbud og graduerede abonnementsbidrag

Delvis stadfæstelse af Energinets afgørelse i sag om ansøgning om tilskud til produktion af elektricitet fra et industrielt kraftvarmeværk

Stadfæstelse af Energinets afgørelse, da det omhandlede solcelleanlæg foruden klagers private bolig forsynede erhverv

Ophævelse og hjemvisning af Energinets afgørelse om afslag på nettoafregning

Afvisning af klage over etableringstilladelse til havvindmølleparken Vesterhav Syd grundet manglende klageberettigelse

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om afslag på genoptagelse

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på dispensation for manglende nettilslutning inden den 1. januar 2016

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på nettoafregning

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på ansøgning om timebaseret nettoafregning


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el.
Høring af revideret udkast til metode for benchmarking af netvirksomheder

Høring, el. Frist: 31-01-2019
Høring over Energinets metodeanmeldelser af seks forslag i henhold til EBGL 1

Høring, el. Frist: 31-01-2019
Høring over Energinets metodeanmeldelser af seks forslag i henhold til EBGL 2

Høring, el. Frist: 31-01-2019
Høring over Energinets metodeanmeldelser af seks forslag i henhold til EBGL 3

Høring, el. Frist: 31-01-2019
Høring over Energinets metodeanmeldelser af seks forslag i henhold til EBGL 4

Høring, el. Frist: 31-01-2019
Høring over Energinets metodeanmeldelser af seks forslag i henhold til EBGL 5

Høring, el. Frist: 31-01-2019
Høring over Energinets metodeanmeldelser af seks forslag i henhold til EBGL 6

Høring, el. Frist: 31-01-2019
Høring over Energinets anmeldelse af gennemførselsforanstaltninger i henhold til ER

Høring, gas. Frist: 16.01.2019
Høring: Udkast til afgørelse - ændring af Energinets markedsbaserede balancemodel (gas)


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Nu afskaffes bøvlet affaldsgebyr

Et flertal i Folketinget har vedtaget at afskaffe det bøvlede og bureaukratiske affaldsadministrationsgebyr for virksomheder allerede pr. 1. januar 2019. Det be..Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet m.v. i et vand -og spildevandsselskab.

SKM2018.635.HR

Sagen angik opgørelse af den skattemæssige indgangsværdi af aktiver, som en kommune havde indskudt i et vand- og spildevandsforsyningsselskab. Overdragelsen var omfattet af ligningslovens § 2, og den skattemæssige værdi af de overdragne aktiver skulle således fastsættes efter denne bestemmelse.

Højesteret fandt, at den beregningsmetode, som SKAT (nu Skattestyrelsen) havde anvendt, ikke udgjorde et egnet grundlag for at opgøre den skattemæssige værdi af de overdragne aktiver.

Højesteret udtalte, at det for vandforsynings- og spildevandsvirksomhed gælder, at der påhviler selskaberne en forsyningspligt, og at "hvile i sig selv"-princippet indebærer, at der ikke kan tjenes penge på aktiviteterne. Højesteret fandt på denne baggrund, at det afgørende for den skattemæssige værdiansættelse af aktiverne måtte være, hvilken værdi aktiverne måtte skønnes at have haft for vandselskabet. Højesteret fandt, at den beregningsmetode, hvorved den regulatoriske værdi opgøres som et gennemsnit af den nedskrevne genanskaffelsesværdi og den nedskrevne anskaffelsesværdi (den såkaldte POLKA-værdi), var et rimeligt udtryk for, hvorledes aktivernes værdi efter ligningslovens § 2 burde fastsættes.

Højesteret havde ikke fornødent grundlag for at fastslå, hvad POLKA-værdien ville udgøre i forbindelse med kommunens overdragelse af aktiver i den konkrete sag. Sagen blev som følge heraf hjemvist til Skattestyrelsen til fornyet behandling.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 18-12-2018
Høringsfrist: 15-01-2019

Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 18-12-2018
Høringsfrist: 15-01-2019

Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning
Oprettelsesdato: 19-12-2018
Høringsfrist: 17-01-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 07-01-2019 - 05-02-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-706/17 Statsstøtte Achema m.fl.
Dato: 17-01-2019
Toldunion

Statsstøtte - begrebet »statsmidler« - selektivitet - påvirkning af samhandelen - konkurrencefordrejning - tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse i elektricitetssektoren - Altmark-betingelserne

Tidligere dokument: C-706/17 Statsstøtte Achema m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-706/17 Statsstøtte Achema m.fl. - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

State aid: Commission approves reductions in renewable electricity and cogeneration surcharges for energy-intensive companies in Greece

 

Nyt fra EUR_LEX

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1491 af 2. oktober 2018 om at give Spanien tilladelse til at anvende en nedsat punktafgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (EØS-relevant tekst.)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (EØS-relevant tekst.)

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 132 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. (Lempet elvarmeafgift til sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer).
Fremsat den 19. december 2018

Vedtagne lovforslag

L 86 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Nedsættelser af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check).
Vedtaget den 18. december 2018

L 97 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning. (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper m.v.).
Vedtaget den 20. december 2018

L 119 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder.
Vedtaget den 20. december 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 119 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder.

Bilag

Bilag 7

Henvendelse af 17/12-18 fra Dansk Affaldsforening som opfølgning på kommentar fra energi-, forsynings- og klimaministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelse af 17/12-18 fra Dansk Affaldsforening, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelse af 17/12-18 fra KL om supplerende bemærkninger til høringssvar af 5/12-18, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 132 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. (Lempet elvarmeafgift til sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer).

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 19/12-18 fra Forsikring & Pension om bemærkninger til nedsættelse af satsen for afgift på lystfartøjsforsikringer

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/12-18 fra Forsikring & Pension om bemærkninger til nedsættelse af satsen for afgift på lystfartøjsforsikringer, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 98

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter)

Spørgsmål og svar

Spm. 194

Ministeren bedes redegøre for statens provenutab som følge af olieselskabernes anvendelse af elafgiftsrefusion i forbindelse med forarbejdning af olieprodukter. I beregningen heraf bedes der tages udgangspunkt i en situation, hvor olieselskaberne modtager fuld godtgørelse af deres elafgift, og en situation, hvor olieselskaberne betaler fuld elafgift (på husholdningssats).  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse