Energinyt 2021, uge 04

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Grov uagtsomhed ved skatte- og afgiftsansættelser
Better use of energy taxes could strengthen developing country finances while cutting pollution

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

OECD

Better use of energy taxes could strengthen developing country finances while cutting pollution

Developing countries could raise much-needed public revenues, while cutting emissions and air pollution, by making better use of energy taxes and reducing energy subsidies, according to a new OECD report.


TVC Advokatfirma

Grov uagtsomhed ved skatte- og afgiftsansættelser

Det er altid en konkret vurdering, om en skatte- eller afgiftsyder har handlet som minimum groft uagtsom med den konsekvens, at der er grundlag for en ekstraordinær genoptagelse af en skatte- eller afgiftsansættelse.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Ophævelse og hjemvisning af Vesthimmerlands Kommunes afgørelse i sag om afslag på anmodning om dispensation fra tilslutningspligt


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring over Energinets metode for ”Handel med lokal fleksibilitet til håndtering af lokale flaskehalse i transmissionsnettet”
Høring. Forsyningstilsynet har modtaget en metode for ”Handel med lokal fleksibilitet til håndtering af lokale flaskehalse i transmissionsnettet” fra Energinet.

Høring af Energinets metodeanmeldelse af pilotprojekt for afbrydelighed ift. transmissionsnettet for fleksible kunder i distributionsnettet
Høring. Forsyningstilsynet har den 1.december 2020 modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende et pilotprojekt for afbrydelighed i transmissionsnettet for fleksible forbrugskunder i Radius Elnet distributionsnet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/0051526
Stilstandsvarme
Klagen skyldes, at SKAT alene delvist har imødekommet selskabets anmodning om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift vedrørende stilstandsvarme. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse. Den talmæssige opgørelse overlades til Skattestyrelsen, jf. Landsskatterettens forretningsorden § 12, stk. 4.
Afsagt: 07-07-2020


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget), LOV nr 127 af 30/01/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme
Oprettelsesdato: 22-01-2021
Høringsfrist: 22-02-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Nederlandene til at anvende en lavere afgiftssats for elektricitet, der leveres til [ladestationer til] elektriske køretøjer i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 131 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget).
Vedtaget den 26. januar 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 25/1-21 fra De Danske Bilimportører om bemærkninger til høringsskema og høringssvar

Bilag 13

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenSupplerende høringsskema
SEGES høringssvar over lovforslag om ændring af registreringsafgiftsloven brændstofforbrugsafgiftsloven ligningsloven mv. (L 129)

Bilag 14

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 15

2. udkast til betænkning

Bilag 16

Henvendelse af 27/1-21 fra Finans & Leasing om bemærkninger til, at overgangsordningen og reglerne for genberegning bør være symmetriske

Bilag 17

Henvendelse af 28/1-21 fra Danmarks Frie Autocampere vedr. opfølgning på foretræde for Skatteudvalget om. co2-afhængige afgifter mv.SAU henvendelse
præsentation
Forelæggelse for Skatteudvalget-fin

Bilag 18

Henvendelse af 28/1-21 fra Finans & Leasing om bemærkninger til skatteministerens svar på spørgsmål 35

Bilag 19

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 28. januar 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spm. om, hvilke konsekvenser det har for den grønne omstilling, at salget af især grønne biler og hybridbiler grundet forsinkelse i Motorstyrelsens it-systemer forventes at gå kraftigt tilbage i perioden frem til den 1. juni 2021, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om det er i orden, at bilforhandlere står til at skulle lægge ud for op til 20 mio. kr. for registreringsafgiften i op til et helt år som følge af forsinkelser i Motorstyrelsens it-systemer, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvornår afgiften på varebiler over 3.000 kg er afklaret, til skatteministeren

Spm. 7

MFU spm. om oversendelse af tabel 1 ”Provenumæssige konsekvenser” i aftale om ”Grøn omstilling af vejtransporten” af 4/12-20 opgjort i umiddelbar virkning, til skatteministeren

Spm. 8

MFU spm. om at opgøre de samlede ændringer i omkostninger for bilejerne medregnet både stigende forbrugerpriser og skatter og afgifter hvert år frem mod 2030 samlet og opdelt på kommuneniveau, til skatteministeren

Spm. 9

MFU spm. om at opgøre ændringer i årlige omkostninger for den eksisterende bilpark sammenlignet med både 2020-regler og nugældende regler opgjort for 2021, 2025 og 2030 for bilklasserne mikro, lille, mellem og stor og fordelt på diesel-, benzin-, pluginhybrid- og elbiler, til skatteministeren

Spm. 10

MFU spm. om at opgøre ændringer i registreringsafgift, øvrige skatter og afgifter og årlige driftsomkostninger for bilklasserne mikro, lille, mellem og stor og fordelt på diesel-, benzin-, pluginhybrid- og elbiler, der kører hhv. 10.000, 20.000, 30.000 og 40.000 km årligt, til skatteministeren

Spm. 11

MFU spm. om at opgøre ændringer i årlige omkostninger som følge af aftale om ”Grøn omstilling af vejtransporten” af 4/12-20 pr. bilpendler i hver af de kommuner, hvor pendlere modtager et forhøjet befordringsfradrag, til skatteministeren

Spm. 12

MFU spm. om, hvor mange skatter og afgifter danske bilejere samlet set betaler i 2020, til skatteministeren

Spm. 13

MFU spm. om, hvor mange personer der som følge af aftale om ”Grøn omstilling af vejtransporten” vil opleve en skattestigning frem mod 2030, til skatteministeren

Spm. 14

MFU spm. om, hvor mange personer der som følge af aftale om ”Grøn omstilling af vejtransporten” vil opleve en skattelettelse frem mod 2030, til skatteministeren

Spm. 15

MFU spm. om at opgøre de samlede skatte- og afgiftsændringer i kr. i 2021, 2025 og 2030 sammenlignet med 2020 på hver af de 20 mest solgte biler i Danmark, til skatteministeren

Spm. 16

MFU spm. om at opdatere tabellen i svar på KEF alm. del - spørgsmål 104, så der i opgørelsen af CO2-reduktion sammenlignes med det iblandingskrav, der gælder for 2021 - og ikke med gældende lovgivning, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvilke elementer en kommende lastbilsafgift kommer til at indeholde, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvordan omkostningerne ved en lastbilsafgift vil fordele sig fordelt på kommuner, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvilke biler Motorstyrelsen kan beregne registreringsafgift for inden juni i år, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvor mange henholdsvis elbiler, plug-in hybridbiler, varebiler m.m., Skatteministeriet forventer bliver solgt frem til den 1. juni, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om man forventer, at der bliver solgt flere eller færre grønne biler i 2021 sammenlignet med 2020, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvornår bilforhandlerne får den for meget betalte registreringsafgift tilbagebetalt, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om det har været hensigten at bremse salget af grønne biler i starten af 2021, eftersom man fravalgte en overgangsordning for registreringsafgiften, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvorfor man har valgt at placere et tillæg til aftalen i et andet lovforslag i stedet for som ændringsforslag til selve lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om det er lovteknisk korrekt at placere en ændring til et lovforslag (L 129) i et andet lovforslag (L 139), som behandles samme dag, i stedet for at foretage ændringen i det lovforslag, som ændringen vedrører, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om, hvad lovforslaget kommer til at betyde for økonomien over en 10-årig periode for forskellige familietyper, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om, hvad lovforslaget kommer til at betyde for økonomien over en 10-årig periode for forskellige familietyper, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om, hvordan lovforslaget påvirker afgiften og dermed den samlede pris for henholdsvis autocampere og campingvogne, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om, hvor meget dyrere det som følge af lovforslaget bliver at have en veteranbil i kroner fordelt på hvert år frem til 2030, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om, hvornår et indregistreret veterankøretøj mister sin afgiftsmæssige identitet og skal afgiftsberigtiges på ny, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om, hvilken model der skal tages udgangspunkt i ved afgiftsfastsættelsen for et ombygget veterankøretøj, som enten har tabt sin hidtidige afgiftsmæssige identitet, eller som skal indregistreres for første gang efter at være importeret, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om at redegøre for totalomkostningerne ved køb, ejerskab og brug af elbiler i forskellige segmenter, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 32.docx
SAU alm. del - svar på spm. 220.pdf

Spm. 33

Spm., om kommentar til henvendelsen af 25/1-21 fra De Danske Bilimportører, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 33.docx

Spm. 34

Spm. om at redegøre for totalomkostningerne ved køb, ejerskab og brug af elbiler i forskellige segmenter, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 34.docx
SAU alm. del - svar på spm. 220.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 32.pdf

Spm. 35

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/1-21 fra Finans & Leasing om bemærkninger til, at overgangsordningen og reglerne for genberegning bør være symmetriske, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 35.docx

Spm. 36

Spm. om en vægtafgift på veteranbiler på 25 pct. har en adfærdsregulerende effekt, så ejeren af en veteranbil i stedet anskaffer sig en elbil, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om, hvor stort provenu staten får årligt fra vægtafgift på veteranbiler, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om baggrunden for den gældende forskelsbehandling i forbindelse med eksport af biler, hvor lige netop veteranbilejere ikke kan få refunderet registreringsafgiften, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om kommentar til henvendelse af 28/1-21 fra Danmarks Frie Autocampere vedr. opfølgning på foretræde for Skatteudvalget om. co2-afhængige afgifter mv., til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/1-21 fra Finans & Leasing om bemærkninger til skatteministerens svar på spørgsmål 35, til skatteministeren

Almindelig del

§ 20-spørgsmål

Spm. S 800

Om forbrugerejet vandværker.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse