Energinyt 2019, uge 05

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
9 måltider til kaos
Legalitetskontrol af forsyninger
Energi & Forsyning - Januar 2019
Energiafgifter – Satser og godtgørelse 2018 og 2019
Overskudsvarme
Godtgørelse af energiafgifter 2019
2019 - nye afgiftssatser med relevans for kraftvarmebranchen

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

9 måltider til kaos

Vi lever i dag i det mest elektrificerede samfund nogensinde, hvor vores økonomi er afhængig af elforsyning. Uden den kan vi ikke betale med kreditkort, mobile pay, handle på nettet etc., og mængden af kontakter i omløb vil formodentlig ikke have en chance for at dække behovet for betalingsmidler.


BDO

Energiafgifter – Satser og godtgørelse 2018 og 2019

I 2019 stiger de fleste energiafgifter – om end kun marginalt - men det gør den godtgørelse, som momsregistrerede virksomheder kan opnå, også.


BDO

Legalitetskontrol af forsyninger

For alle vandværker omfattet af vandforsyningsloven er der krav om, at hjemstedskommunen hvert år skal godkende vandværkets takster ved en såkaldt legalitetskontrol. I denne forbindelse skal det blandt andet kontrolleres, om anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med...


Beierholm

Overskudsvarme

Nye muligheder for optimering. Ændring af tidligere år som følge af praksisændring


Dansk Revision

Godtgørelse af energiafgifter 2019

Godtgørelse af energiafgifter 2019


EY

Energi & Forsyning - Januar 2019

I denne udgave kan du blandt andet læse vores nye magasin Energi & Forsyning, som netop er udkommet. Derudover kan du læse om nye VE-tilskud til biomassebaseret elproduktion samt blive klogere på den nye delstrategi for cyber- og informationssikkerhed for energisektorerne.


PwC

2019 - nye afgiftssatser med relevans for kraftvarmebranchen

Vi har samlet et overblik over relevante afgiftssatser og godtgørelsesmuligheder for særligt kraftvarmebranchen - se ændringerne for 2019 her.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afvisning af klage pga. overskredet klagefrist

Afvisning af klage pga. overskredet klagefrist

Delvis stadfæstelse af afgørelse om indtægtsrammer for perioden 2005-2015


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Forsyningstilsynet godkender fjernelse af price caps i Energinets markedsbaserede balancemodel for gas
Tilsynsafgørelse, gas. Journalnr.: 18/13683 Forsyningstilsynet har godkendt fire ændringer i Energinets markedsbaserede balancemodel. Formålet er at skærpe de incitamenter i balancemodellen, der skal bidrage til, at transportkunderne effektivt balancerer det danske transmissionssystem.

Høring, gas. Frist:  14.02.2019  post_hnj_
Høring over udkast til afgørelse – ophævelse af krav om Market Maker for within-day produktet på PEGAS


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget  

Bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten  

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 04-02-2019 - 05-03-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel
Dato: 14-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - støtteordning i form af lempelser af miljøafgifter - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 17, stk. 1, litra a) - energiintensive virksomheder - forordning (EU) nr. 651/2014 - artikel 44, stk. 1-3 - udvælgelse af støttemodtagere på grundlag af gennemsigtige og objektive kriterier - udbetaling af en fast kompensation - artikel 58, stk. 1 - overgangsbestemmelser - artikel 5, stk. 2, litra d) - støttens gennemsigtighed - støtte i form af skattefordele

Tidligere dokument: C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel - Dom
Tidligere dokument: C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel - Indstilling
Tidligere dokument: C-585/17 Dilly's Wellnesshotel - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

WORKING PARTY ON ENERGY

WORKING PARTY ON ENERGY

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on adapting Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council on energy efficiency [as amended by Directive 2018/XXX/EU] and Regulation (EU) 2018/XXX of the European Parliament and of the Council [Governance of the Energy Union], by reason of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union - Confirmation of the final compromise text with a view to agreement

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 132 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. (Lempet elvarmeafgift til sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer).
Vedtaget den 29. januar 2019

Almindelig del

Bilag

Bilag 129

Invitation til Dansk Fjernvarmes og Dansk Industris overskudsvarmearrangementet torsdag den 31. januar på Det Kongelige Bibliotek

Spørgsmål og svar

Spm. 242

Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af de forventede gevinster for de forskellige familietyper ved at udfase i PSO'en, der blev realiseret i 2018? Og kan ministeren så vidt muligt oplyse, hvor stor en del af gevinsten, der kommer i form af nedvæltning og overvæltning fra virksomhederne?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 464

Om at omlægge reglerne for overskudsvarme.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse