Energinyt 2021, uge 05

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Nyt tilskud til Klima-Lavbundsprojekter åbnet den 1. februar 2021
Vejledende udtalelse om indregning af omkostninger til køb af grøn energi i fjernvarmepriserne
Støtte til eldrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion
Støtte til biogas
Reaktioner på KL’s dødsliste
2021 renewable energy industry outlook
Vandselskabers indberetning til Forsyningssekretariatet
Skattemæssige superfradrag
Virksomhedernes energiafgifter i 2021 – de nye satsændringer
Få mere tilbage i elafgift
Afgiftssatser 2021
Deloitte Afgiftsskema

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Bindende svar
Godtgørelse af elafgift for kunders adgang til elinstallation m.v.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Nyt tilskud til Klima-Lavbundsprojekter åbnet den 1. februar 2021

Vi i et tidligere nyhedsbrev skrevet om bekendtgørelsen og vejledningen om tilskud til Klima-Lavbundsprojekter.


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Vejledende udtalelse om indregning af omkostninger til køb af grøn energi i fjernvarmepriserne

Forsyningstilsynet har den 22. januar 2021 offentliggjort en vejledende udtalelse, der skal klarlægge [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Støtte til eldrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion

Energistyrelsen har sendt bekendtgørelse om støtte til eldrevne varmepumper i høring. Bekendtgørelsesudkastet [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Støtte til biogas

Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af to bekendtgørelser om støtte til biogas i høring. Dels [...]


BDO

Virksomhedernes energiafgifter i 2021 – de nye satsændringer

Satserne ændrer sig igen i 2021, og når det gælder elafgifter, vil den nu ophævede sondring mellem energi til procesformål og energi til opvarmning og komfortkøling medføre en økonomisk og administrativ lettelse.


BDO

Reaktioner på KL’s dødsliste

KL offentliggjorde tilbage i december deres ”dødsliste” med de affaldsforbrændinger der - ud fra en analyse af sektoren - skulle lukke. Listen var ventet i spænding og var i høj grad en pligtopgave for KL, som Folketinget havde pålagt dem.


BDO

Skattemæssige superfradrag

Regeringen har indgået aftale om en grøn skattereform, som blev vedtaget 8. december 2020. Med den politiske aftale ønsker regeringen at gøre Danmark mere grøn blandt andet ved at tilskynde til investeringer, der kan gavne miljøvenlige investeringer gennem væsentligt øgede skattemæssige...


Beierholm

Få mere tilbage i elafgift

Tilbagebetalingen af elafgift stiger


Deloitte

2021 renewable energy industry outlook

The potential for increasing renewable energy demand, combined with the electrification of transportation and industrials and oil and gas companies’ increased participation in the electricity value chain, is accelerating industry convergence. Explore how these trends could help foster collaboration and what the year ahead may look like for the renewable energy industry.


Deloitte

Afgiftssatser 2021

Vær opmærksom på de nye satser for 2021, når du beregner din afgiftsgodtgørelse. Få et overblik over de mest anvendte afgifts- og godtgørelsessatser med Deloittes oversigt.


Deloitte

Deloitte Afgiftsskema

Vi har udarbejdet et regneark, som kan anvendes til at beregne godtgørelsesberettigede el- og vandafgifter. Regnearket indeholder de gældende godtgørelsessatser for el- og vandafgift pr. 1. januar 2020.


PwC

Vandselskabers indberetning til Forsyningssekretariatet

Vanen tro skal de vandselskaber, som er underlagt den økonomiske regulering, senest den 15. april 2021 indberette en række oplysninger til...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Ophævelse og hjemvisning af Energistyrelsens afgørelse i sag om energimærkning af ejendommen beliggende [XXX], 8700 Horsens (energimærke nr. [XXX] af 19. februar 2019)

Stadfæstelse af Middelfart Kommunes afgørelse i sag om godkendelse af projektforslag vedrørende etablering af en varmetransmissionsledning

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse i sag om afslag på udbetaling af tilskud fra grøn ordning

Ophævelse og hjemvisning af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om indregning af forrentning af indskudskapital for 2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring af Dansk Energis standardiseret vejledning for Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg
Høring. Dansk Energi har som brancheorganisation anmeldt standardiseret vejledning for Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg til Forsyningstilsynet.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Godtgørelse af elafgift for kunders adgang til elinstallation m.v.

SKM2021.68.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørger kunne anses som forbruger af elektriciteten og dermed var berettiget til godtgørelse af elafgift for elektricitet forbrugt ved kunders adgang til elinstallation m.v. i forbindelse med Spørgers levering af masteindplacering, husning og vedligeholdelsesservice til kunderne.

Dette omfatter dog ikke al elektricitet vedrørende situationer, hvori kundernes betaling kunne ændres/justeres bagudrettet på baggrund af det faktiske forbrug eller andre forhold vedrørende elektriciteten, herunder prisændringer, da dette reelt svarer til og kan sidestilles med, at kunderne betaler særskilt for elektriciteten.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.

Bilag

Bilag 20

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 21

Henvendelse af 1/2-21 fra Dansk Bilbrancheråd vedr. værdiansættelse af motorkøretøjer mv.

Bilag 22

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 1. februar 2021, fra skatteministeren

Bilag 23

Henvendelse af 1/2-21 fra Finans & Leasing om bemærkninger til skatteministerens svar på spørgsmål 40

Bilag 24

Henvendelse af 5/2-21 fra Motorhistorisk Samråd om skades- og reparationsgrænser for veterankøretøjer

Spørgsmål og svar

Spm. 36

Spm. om en vægtafgift på veteranbiler på 25 pct. har en adfærdsregulerende effekt, så ejeren af en veteranbil i stedet anskaffer sig en elbil, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om, hvor stort provenu staten får årligt fra vægtafgift på veteranbiler, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om baggrunden for den gældende forskelsbehandling i forbindelse med eksport af biler, hvor lige netop veteranbilejere ikke kan få refunderet registreringsafgiften, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om kommentar til henvendelse af 28/1-21 fra Danmarks Frie Autocampere vedr. opfølgning på foretræde for Skatteudvalget om. co2-afhængige afgifter mv., til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/1-21 fra Finans & Leasing om bemærkninger til skatteministerens svar på spørgsmål 35, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om kommentar til henvendelse af 1/2-21 fra Dansk Bilbrancheråd vedr. værdiansættelse af motorkøretøjer mv., til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 41.docx

Spm. 42

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/2-21 fra Finans & Leasing om bemærkninger til skatteministerens svar på spørgsmål 40, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 42.docx

Spm. 43

Spm. om, hvilke realistiske grønne alternativer til de nuværende dieseldrevne autocampermodeller der p.t. findes på markedet for autocampere, til skatteministeren

Spm. 44

Spm. om, hvordan det vil påvirke beregningerne, hvis de tal, som Danmarks Frie Autocampere er i besiddelse af, benyttes, til skatteministeren

Spm. 45

Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/2-21 fra Motorhistorisk Samråd om skades- og reparationsgrænser for veterankøretøjer, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 199

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 12 bedes ministeren redegøre for, hvordan zoologiske haver og akvarier behandles momsmæssigt i andre lande?  Svar  

Spm. 227

Vil ministeren redegøre for muligheden for og for de provenumæssige konsekvenser ved at ligestille skatter og afgifter for henholdsvis varevogne og lastbiler, der kører på diesel, med varevogne og lastbiler, der kører på biogas, således at skatter og afgifter på køretøjerne bliver ligestillet pr. kørt kilometer og ved anskaffelse?  Svar  

Spm. 228

Vil ministeren redegøre for, hvilke provenumæssige konsekvenser det vil have for staten, hvis brændstofafgiften på biogas til biogasdrevne last- og varebiler sænkes med 20 pct.?  Svar  

Spm. 229

Vil ministeren redegøre for, hvilke provenumæssige konsekvenser det vil have for staten, hvis biogas til transport fritages for CO2-afgifter og ligestilles med andre biobrændstoffer?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 800

Om forbrugerejet vandværker.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse