Energinyt 2019, uge 06

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Ny procedure for øjebliksforbrug af elektricitet
Nye rammer for Energinets selskabsstruktur m.v.
Underdækning ikke indregningsberettiget
Tilskud til elproduktion ved biomasse
Oprettelse af nyt kontaktudvalg til Forsyningstilsynet
Afvisning af sag om forrentning af indskudskapital, da ej afgørelse
Klage over afgørelse om forrentning af indskudskapital tillægges opsættende virkning
Landsskatterettens afvisning af klage, jfr. skattestyrelseslovens § 28, nr. 1.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ny procedure for øjebliksforbrug af elektricitet

Energistyrelsen har udstedt en bekendtgørelse om ny procedure for øjebliksforbrug af elektricitet. Formålet er at [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Nye rammer for Energinets selskabsstruktur m.v.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet sender har sendt et lovforslag om Nye rammer for Energinets [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Underdækning ikke indregningsberettiget

Energiklagenævnet har truffet afgørelse i to lignende sager om indregningsberettigelse af underdækning.


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Tilskud til elproduktion ved biomasse

Folketinget har vedtaget forslag til ændring af VE-loven, hvorved det fremtidige grundlag for tilskud til [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Oprettelse af nyt kontaktudvalg til Forsyningstilsynet

Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet har sendt bekendtgørelse om oprettelse af et kontaktudvalg i høring.


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Afvisning af sag om forrentning af indskudskapital, da ej afgørelse

Energiklagenævnet har afvist en klage over tilbageførslen af 234 mio. kr., da der ikke er tale om en afgørelse i [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Klage over afgørelse om forrentning af indskudskapital tillægges opsættende virkning

Energiklagenævnet har undtagelsesvist tillagt en klage opsættende virkning.


Folketingets Ombudsmand

Landsskatterettens afvisning af klage, jfr. skattestyrelseslovens § 28, nr. 1.

Ikke fundet grundlag for at kritisere, at landsskatteretten i medfør af skattestyrelseslovens § 28, nr. 1, afviste en klage med henvisning til, at klageren ved den af ham angivne begrundelse for den indgivne klage til skatterådet ikke havde udnyttet lovgivningens bestemmelser om klageadgang, jfr. skattestyrelseslovens § 9, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse
Oprettelsesdato: 08-02-2019
Høringsfrist: 22-02-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 11-02-2019 - 12-03-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel
Dato: 14-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - støtteordning i form af lempelser af miljøafgifter - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 17, stk. 1, litra a) - energiintensive virksomheder - forordning (EU) nr. 651/2014 - artikel 44, stk. 1-3 - udvælgelse af støttemodtagere på grundlag af gennemsigtige og objektive kriterier - udbetaling af en fast kompensation - artikel 58, stk. 1 - overgangsbestemmelser - artikel 5, stk. 2, litra d) - støttens gennemsigtighed - støtte i form af skattefordele

Tidligere dokument: C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel - Dom
Tidligere dokument: C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel - Indstilling
Tidligere dokument: C-585/17 Dilly's Wellnesshotel - Ny sag

Dom C-349/17 Statsstøtte Eesti Pagar
Dato: 05-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - forordning (EF) nr. 800/2008 (generel gruppefritagelsesforordning) - artikel 8, stk. 2 - støtte med tilskyndelsesvirkning - begrebet »projektet påbegyndes« - de nationale myndigheders beføjelser - ulovlig støtte - ingen afgørelse fra Europa-Kommissionen eller fra en national ret - de nationale myndigheders pligt til på eget initiativ at tilbagesøge ulovlig støtte - retsgrundlag - artikel 108, stk. 3, TEUF - det almindelige EU-retlige princip om beskyttelse af den berettigede forventning - den kompetente nationale myndigheds afgørelse om tildeling af støtte i medfør af forordning nr. 800/2008 - kendskab til omstændigheder, der udelukker støtteansøgningen fra støtteberettigelse - berettiget forventning skabt - foreligger ikke - forældelse - støtte, der medfinansieres af en strukturfond - relevante retsforskrifter - forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 - nationale bestemmelser - renter - pligt til at opkræve renter - retsgrundlag - artikel 108, stk. 3, TEUF - relevante retsforskrifter - nationale bestemmelser - effektivitetsprincippet

Tidligere dokument: C-349/17 Statsstøtte Eesti Pagar - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.50484
Lithuania, Lithuanian Energy Intensive users scheme (Decision)

Member State: Lithuania
Primary Objective: Sectoral development
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Aid instrument: Other
Case Type: Scheme
Duration: from 01.01.2019 to 31.12.2028
Notification or Registration Date: 22.02.2018
DG Responsible: Competition DG
2018/N
Decision on 08.01.2019: Decision not to raise objections
Press release: IP/19/242
Decision Text:

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 161 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).
Fremsat den 6. februar 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 161 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministerenhøringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 133

Statsministerens februarredegørelse for afvikling af regeringens lovprogram 2018-19

Spørgsmål og svar

Spm. 261

Ministeren understreger i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 194, at en afgiftsstigning fra 0,4 øre/kWh til 88,4 øre/kWh for olieraffinaderier vil stride mod skattestoppet. Den nuværende elbilaftale indeholder en tilsvarende afgiftsstigning, der står til at træde i kraft ved årsskiftet. Vil ministeren tage initiativ til at åbne elbilaftalen for at undgå den foreslåede afgiftsstigning for processtrøm anvendt til elbilopladning?  Svar  

Spm. 262

Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt og understøtter regeringens klimapolitik, at strøm anvendt til elbilopladning efter årsskiftet står til at skulle betale den højeste sats (88,4 øre/kWh), mens strøm anvendt til olieraffinering skal betale den laveste sats (0,4 øre/kWh)?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse