Energinyt 2021, uge 06

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Kommunale solcelleanlæg - dispensation for udskillelse af anlæg nettilsluttet før 18. december 2020
Energiafgifter 2021

Nyt fra Forsyningstilsynet

Kendelser
Skriftlig vidneerklæring - retsplejelovens § 297

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Energiafgifter 2021

Overblik over godtgørelser og satser


PwC

Kommunale solcelleanlæg - dispensation for udskillelse af anlæg nettilsluttet før 18. december 2020

Energistyrelsen har den 8. februar 2021 sendt et udkast til ændring af ”Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring over Energinets metode for ændring af ubalanceafregningen
Høring. Forsyningstilsynet har modtaget en metode for ændring af ubalanceafregningen for balanceansvarlige aktører fra Energinet.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Kendelse: Skriftlig vidneerklæring - retsplejelovens § 297

SKM2021.79.ØLR

Skriftlig vidneerklæring var ikke indhentet efter reglerne i retsplejelovens § 297 og kunne derfor ikke fremlægges i medfør af denne bestemmelse.

Ved vurderingen af, om erklæringen i øvrigt kunne fremlægges, bemærkede landsretten, at erklæringen var indhentet ensidigt af sagsøgte. Landsretten bemærkede desuden, at der ikke forelå præcise oplysninger om sagsøgtes henvendelse til erklæringsgiveren, der har haft en nær tilknytning til sagsøgte. Videre bemærkede landsretten, at erklæringsgiveren er hovedvidne og eneste vidne vedrørende et særdeles centralt bevistema i sagen om komplicerede forhold. Endelig bemærkede landsretten, at erklæringen er indhentet kort tid før hovedforhandlingen netop med henblik på at erstatte en vidneafhøring under hovedforhandlingen, hvortil kom, at sagsøgte efter sagens forløb havde haft anledning til og mulighed for på et tidligere tidspunkt at indkalde erklæringsgiveren som vidne, subsidiært på grund af COVID-19 pandemien at anvende fremgangsmåden i retsplejelovens § 297. Landsretten fandt, at erklæringen afgivet under disse omstændigheder ikke kunne tillades fremlagt.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse
Oprettelsesdato: 08-02-2021
Høringsfrist: 05-03-2021

Ændring af bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for selskabernes egne spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt (omkostningsbekendtgørelsen)
Oprettelsesdato: 11-02-2021
Høringsfrist: 23-02-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Council Implementing Decision authorising the Netherlands to apply a reduced rate of taxation to electricity supplied to charging stations for electric vehicles - Adoption

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.
Vedtaget den 9. februar 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 45

Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/2-21 fra Motorhistorisk Samråd om skades- og reparationsgrænser for veterankøretøjer, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 127

Henvendelse af 10. februar 2020 fra DENFO, Danske Energiforbrugere om problemer med ændring af oplysninger i BBR-registeret

Spørgsmål og svar

Spm. 267

Er ministeren enig i, at virksomheder, der har det som erhverv at drive forskning, også giver anledning til samfundsøkonomiske gevinster, fordi forskning og udvikling smitter af på produktivitet og konkurrencedygtighed i andre virksomheder, som i øvrigt er formålet med det forhøjede fradrag?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse