Energinyt 2021, uge 07

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Ændringsforslag til loven om kommunale solcelleanlæg
Godtgørelse af energiafgifter på el, vand og brændsler

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Ændringsforslag til loven om kommunale solcelleanlæg

Et ændringsforslag til loven om kommunale solceller er sendt i høring. Ændringen betyder i alt sin enkelthed, at anlæg, der er idriftsat før den 18. december 2020, kan søge om dispensation fra kravet om selskabsgørelse.


Redmark

Godtgørelse af energiafgifter på el, vand og brændsler

Redmark har opdateret faktaarkene om godtgørelse af energiafgifter for 2021 på el, vand og brændsler


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse i sag om bevillingspligt for Vildbjerg Solcellepark 2A og 2B

Afvisning af klage over Energistyrelsens afgørelse i sag om etablering af solcelleanlæg inkl. ledningsnet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring af netvirksomhedernes nye tekniske krav for nettilslutning af produktion og forbrug til eldistributionsnettet
Høring. Forsyningstilsynet foretager offentlig høring af netvirksomhedernes krav fastsat i medfør af bekendtgørelsen om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter.

Høringer over Dansk Energis anmeldelse af branchevejledning vedr. tarifmodel 3.0
Høring. Dansk Energi har den 9. oktober 2020 anmeldt en ny vejledning (branchevejledning) for tarifering af netkunder (herefter Tarifmodel 3.0). Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne branchevejledninger fra brancheorganisationer i forsyningssektoren. Det er frivilligt for netvirksomhederne, om de anvender Dansk Energis Tarifmodel 3.0.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 22-02-2021 - 23-03-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole)
Dato: 18-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - erhvervelse af brændstoffer inden for Fællesskabet - forpligtelse til forudbetaling af afgift - frist på fem dage regnet fra brændstoffers indførsel til det nationale område - artikel 110 TEUF - forbud mod at opkræve højere interne afgifter på varer fra andre medlemsstater - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - foranstaltninger til undgåelse af svig - artikel 62 og 69 - afgiftens forfald - foreligger ikke - artikel 206 - begrebet acontobeløb - acontobeløb vedrørende en afgift, der ikke er forfaldet - beregningsgrundlag - bruttobeløb beregnet for en afgiftspligtig transaktion - afgiftens nettobeløb beregnet for hele afgiftsperioden

Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Dom
Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 303

Vil ministeren oversende en udtømmende liste over afgifter, der opkræves af staten, og provenuet fra disse?  Svar  

Spm. 305

Vil ministeren redegøre for provenuet ved at hæve NOx-afgiften til 25 kr./kg.? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser.  Svar  

Spm. 309

Vil ministeren oplyse, hvad provenuet vil være ved at fjerne de afgiftsmæssige begunstigelser på VE-brændsler, jf. svar på ERU alm. del – spørgsmål 90 (folketingsåret 2016-17)? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse