Energinyt 2019, uge 08

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Incitamentet til sommerhusudlejning har aldrig været større
Sidste nyt fra energi- og forsyningsområdet, vinter 2019

Bindende svar
El-patronordningen - demontering af kraftvarmeanlæg

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Incitamentet til sommerhusudlejning har aldrig været større

Det skattefrie bundfradrag har aldrig været højere, og nu er elafgiften for el-opvarmede sommerhuse og ferielejligheder sat ned. En fordel for både udlejere og lejere


PwC

Sidste nyt fra energi- og forsyningsområdet, vinter 2019

Få indsigt i seneste nyt fra energi- og forsyningsområdet. I denne udgave kan du blandt andet læse om elforsyning, varmeforsyning, vand og spildevand, politiske tiltag, skatter og afgifter og consulting.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: El-patronordningen - demontering af kraftvarmeanlæg

SKM2019.97.SR

Spørger vil demontere sin eneste kraftvarmeenhed, der producerede elektricitet og varme. Herefter ville spørger udelukkende producere varme. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne anvende el-patronordningen i elafgiftslovens § 11, stk. 16 og 17, gasafgiftslovens § 8, sk. 4 og 5, og mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 4 og 5. Dette skyldtes, at spørger ikke længere drev et kraftvarmeværk, som er en forudsætning for anvendelsen af bestemmelserne.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring ved udgivelse af vejledning om tredjepartsadgang samt nyudstedelse af bekendtgørelse om tredjepartsadgang
Oprettelsesdato: 19-02-2019
Høringsfrist: 26-03-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 25-02-2019 - 26-03-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-349/17 Statsstøtte Eesti Pagar
Dato: 05-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - forordning (EF) nr. 800/2008 (generel gruppefritagelsesforordning) - artikel 8, stk. 2 - støtte med tilskyndelsesvirkning - begrebet »projektet påbegyndes« - de nationale myndigheders beføjelser - ulovlig støtte - ingen afgørelse fra Europa-Kommissionen eller fra en national ret - de nationale myndigheders pligt til på eget initiativ at tilbagesøge ulovlig støtte - retsgrundlag - artikel 108, stk. 3, TEUF - det almindelige EU-retlige princip om beskyttelse af den berettigede forventning - den kompetente nationale myndigheds afgørelse om tildeling af støtte i medfør af forordning nr. 800/2008 - kendskab til omstændigheder, der udelukker støtteansøgningen fra støtteberettigelse - berettiget forventning skabt - foreligger ikke - forældelse - støtte, der medfinansieres af en strukturfond - relevante retsforskrifter - forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 - nationale bestemmelser - renter - pligt til at opkræve renter - retsgrundlag - artikel 108, stk. 3, TEUF - relevante retsforskrifter - nationale bestemmelser - effektivitetsprincippet

Tidligere dokument: C-349/17 Statsstøtte Eesti Pagar - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Draft COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising France to apply a reduced rate of taxation to unleaded petrol used as motor fuel and consumed in Corsican departments in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC Adoption

WORKING PARTY ON ENERGY

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 161 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).

Bilag

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 276

Vil ministeren redegøre for, om en håndværker, der har fået stillet en firmabil på gule plader til rådighed, og som vedkommende dagligt kører til og fra arbejdet i, inden for reglerne for brugen af varebiler på gule plader, må parkere bilen, enten hos arbejdsgiveren eller et sted på den naturlige rute til og fra arbejde, i f.eks. 5 timer, hvis håndværkeren i de 5 timer har et privat ærinde og efterfølgende kører hjem i bilen?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse