Energinyt 2019, uge 09

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Ændringer i reglerne for kommunale solcelleanlæg
El-patronordningen gælder kun for kraftvarmeværker
Generelle effektiviseringskrav til elnetselskaber
Første afgørelse om forrentning af indskudskapital efter nye regler
Vandskattesagens effekt på årsregnskabet 2018
Energi & Forsyning - Februar 2019
Refusion af energiafgifter i landbrugsvirksomheder
Energiafgifter 2019

Nyt fra Energitilsynet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ændringer i reglerne for kommunale solcelleanlæg

Energistyrelsen har sendt en ændring af bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

El-patronordningen gælder kun for kraftvarmeværker

Skatterådet har afgivet et bindende svar, hvor rådet fandt, at et fjernvarmeværk ikke kunne opretholde muligheden [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Generelle effektiviseringskrav til elnetselskaber

Forsyningstilsynet har præciseret det generelle effektiviseringskrav, der indgår i elnetselskabernes indtægtsramme. [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Første afgørelse om forrentning af indskudskapital efter nye regler

I maj 2017 blev der indført nye regler om forrentning af indskudskapital, som betyder, at varmevirksomheder kun [...]


BDO

Refusion af energiafgifter i landbrugsvirksomheder

Alt energiforbrug er belagt med afgifter. I publikationen får du svar på, hvilke afgifter der er tale om.


BDO

Vandskattesagens effekt på årsregnskabet 2018

Højesteret afsagde den 8. november 2018 dom i de to prøvesager, der var indbragt for domstolene i forhold til fastlæggelse af skattemæssige indgangsværdier. Sagerne faldt ud til vandsektorens fordel, og fastsættelse af indgangsværdier blev hjemsendt til fornyet behandling ved SKAT med en...


Beierholm

Energiafgifter 2019

Overblik over godtgørelser og satser


EY

Energi & Forsyning - Februar 2019

I denne udgave kan du blandt andet læse om vejledningen om overholdelse af økonomiske rammer for vand- og spildevandsselskaber, som Forsyningssekretariatet udgav i december 2018. Læs også om udviklingen af praksis vedr. fjernvarmeselskabers skattefritagelse og bliv klogere på hvad EY's GDPR Dawn Raid team kan hjælpe din virksomhed med.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse vedrørende koordineret belastningsomfordeling og modkøb for kapacitetsberegningsregion Hansa jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 artikel 35
Tilsynsafgørelse, el. Journalnr.: 18/19908 Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af kapacitetsberegningsregion Hansas forslag til koordineret belastningsomfordeling og modkøb. Metoden indebærer, at TSO’erne i CCR Hansa skal samarbejde med den ansvarlige enhed for koordinering af kapacitetsberegningen i CCR Hansa vedr. modkøb og belastningsomfordeling

Afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse vedrørende metoden til fordeling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb for kapacitetsberegningsregion Hansa jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 artikel 74
Tilsynsafgørelse, el. Journalnr.: 18/19966 Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af kapacitetsberegningsregion Hansas forslag til metoden til fordeling af udgifterne til koordineret belastningsomfordeling og modkøb. Metoden indebærer i korte træk, at den eller de TSO’er som ejer et netværkselement, skal betale for omkostningerne til afhjælpende tiltag for det givne netværkselement

Afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse vedrørende koordineret belastningsomfordeling og modkøb for kapacitetsberegningsregion Hansa jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 artikel 35
Tilsynsafgørelse, el. Journalnr.: 18/19908 Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af kapacitetsberegningsregion Hansas forslag til koordineret belastningsomfordeling og modkøb. Metoden indebærer, at TSO’erne i CCR Hansa skal samarbejde med den ansvarlige enhed for koordinering af kapacitetsberegningen i CCR Hansa vedr. modkøb og belastningsomfordeling

Afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse vedrørende metoden til fordeling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb for kapacitetsberegningsregion Hansa jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 artikel 74
Tilsynsafgørelse, el. Journalnr.: 18/19966 Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af kapacitetsberegningsregion Hansas forslag til metoden til fordeling af udgifterne til koordineret belastningsomfordeling og modkøb. Metoden indebærer i korte træk, at den eller de TSO’er som ejer et netværkselement, skal betale for omkostningerne til afhjælpende tiltag for det givne netværkselement


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om Forsyningstilsynets kontaktudvalg  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk
Oprettelsesdato: 27-02-2019
Høringsfrist: 08-03-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 04-03-2019 - 02-04-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-349/17 Statsstøtte Eesti Pagar
Dato: 05-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - forordning (EF) nr. 800/2008 (generel gruppefritagelsesforordning) - artikel 8, stk. 2 - støtte med tilskyndelsesvirkning - begrebet »projektet påbegyndes« - de nationale myndigheders beføjelser - ulovlig støtte - ingen afgørelse fra Europa-Kommissionen eller fra en national ret - de nationale myndigheders pligt til på eget initiativ at tilbagesøge ulovlig støtte - retsgrundlag - artikel 108, stk. 3, TEUF - det almindelige EU-retlige princip om beskyttelse af den berettigede forventning - den kompetente nationale myndigheds afgørelse om tildeling af støtte i medfør af forordning nr. 800/2008 - kendskab til omstændigheder, der udelukker støtteansøgningen fra støtteberettigelse - berettiget forventning skabt - foreligger ikke - forældelse - støtte, der medfinansieres af en strukturfond - relevante retsforskrifter - forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 - nationale bestemmelser - renter - pligt til at opkræve renter - retsgrundlag - artikel 108, stk. 3, TEUF - relevante retsforskrifter - nationale bestemmelser - effektivitetsprincippet

Tidligere dokument: C-349/17 Statsstøtte Eesti Pagar - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

High Level Working Party (Taxation) - CHANGE OF VENUE

 

Nyt fra Kommissionen

Mergers: Commission approves RWE's acquisition of E.ON electricity generation assets

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 177 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret m.v.).
Fremsat den 27. februar 2019

L 178 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Nye rammer for Energinets selskabsstruktur, gebyrfinansiering af overflyttede tilsynsopgaver fra Energinet til Energistyrelsen og supplerende regler til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden m.v.).
Fremsat den 27. februar 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 177 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministerenEFK- orientering om afsluttet høring af lovforslag (oversendelsesbrev)
Høringsnotat
Høringssvar (eksterne)

L 178 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Nye rammer for Energinets selskabsstruktur, gebyrfinansiering af overflyttede tilsynsopgaver fra Energinet til Energistyrelsen og supplerende regler til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra energi-, forsynings- og klimaministerenEFK-orientering om afsluttet høring af lovforslag
Høringsnotat
Eksterne høringssvar

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 242

Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af de forventede gevinster for de forskellige familietyper ved at udfase i PSO'en, der blev realiseret i 2018? Og kan ministeren så vidt muligt oplyse, hvor stor en del af gevinsten, der kommer i form af nedvæltning og overvæltning fra virksomhederne?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse