Energinyt 2021, uge 09

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen

Nyt fra Forsyningstilsynet

Bindende svar
Elafgift - Afgiftsgodtgørelse - Opladning af elbiler

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

Bech-Bruun

Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen

Østre Landsret har i en dom afsagt den 23. februar 2021 på ny fastslået, at spildevandsselskabers forsyningspligt indebærer, at selskaberne skal føre stikledninger helt frem til grundgrænsen for hver enkelt matrikel inden for de pågældende selskabers kloakeringsområde. Dommen er i overensstemmelse med landsrettens tidligere afgørelse af 28. januar 2020 i den såkaldte ”Grønttorvssag”, der skal afgøres endeligt i Højesteret.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets metoder for krav om køreplansdata og tidsserier for tilgængelighed
Høring. Den danske transmissionssystemoperatør (TSO) Energinet har til opgave at understøtte arbejdet med en fælles europæisk net-model. Energinet har i den sammenhæng behov for at indsamle supplerende data ud over de data, som Energinet i dag modtager, således at Energinet i næste led kan videreformidle komplette individuelle net-modeller til én eller flere regionale sikkerhedskoordinatorer (RSC’er).


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Elafgift - Afgiftsgodtgørelse - Opladning af elbiler

SKM2021.121.SR

Spørgsmålet drejede sig om, hvorvidt betingelserne for elafgiftsgodtgørelse var opfyldt for ladestandere, som blev anvendt til opladning af batterier til elbiler. Der blev spurgt til forskellige modeller, som kunne omfatte privatkunder, billeasingsselskaber og firmabilister.

Skatterådet bekræftede, forudsat at betingelserne for godtgørelse, jf. § 21 i lov nr. 1353 af 21. december 2012 med senere ændringer, var opfyldt, at Spørger derved opfyldte kravet om, at ladeboksene blev drevet for Spørgers regning og risiko, og kravet om at være involveret i driften af ladestanderen.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen, BEK nr 351 af 05/03/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 08-03-2021 - 06-04-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole)
Dato: 18-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - erhvervelse af brændstoffer inden for Fællesskabet - forpligtelse til forudbetaling af afgift - frist på fem dage regnet fra brændstoffers indførsel til det nationale område - artikel 110 TEUF - forbud mod at opkræve højere interne afgifter på varer fra andre medlemsstater - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - foranstaltninger til undgåelse af svig - artikel 62 og 69 - afgiftens forfald - foreligger ikke - artikel 206 - begrebet acontobeløb - acontobeløb vedrørende en afgift, der ikke er forfaldet - beregningsgrundlag - bruttobeløb beregnet for en afgiftspligtig transaktion - afgiftens nettobeløb beregnet for hele afgiftsperioden

Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Dom
Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra EUR_LEX

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/359 af 22. februar 2021 om bemyndigelse af nederlandene til at anvende en lavere afgiftssats for elektricitet, der leveres til ladestationer til elektriske køretøjer

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 178 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl. (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften).

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 1/3-21 fra KPMG Acor Tax om, hvad der skal forstås ved sædvanlige driftsomkostninger og kommercielt formål

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 2/3-21 fra KPMG Acor Tax vedr. skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 266 om ligningslovens § 8 B m.v.

Bilag 5

Henvendelse af 4. marts 2021 fra KPMG Acor Tax om regeringens klimaprogram og LL § 8 B (130% FOU fradrag)

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/3-21 fra KPMG Acor Tax om, hvad der skal forstås ved sædvanlige driftsomkostninger og kommercielt formål, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelse af 2/3-21 fra KPMG Acor Tax vedr. skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 266 om ligningslovens § 8 B m.v., til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at det forhøjede FoU-fradrag, der følger med LL § 8 B med det formål at subsidiere FoU, hverken kan anvendes af erhververen eller overdrageren, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/3-21 fra KPMG Acor Tax om regeringens klimaprogram og LL § 8 B (130% FOU fradrag), til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, at Skatteministeriet kun skal indbringe en afgørelse, hvis den er principiel, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor mange landsskatteretsafgørelser, der har været om LL§ 8 B / LL § 8 X inden for de seneste 5 år, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om ministeren enig i, at ministeriets opfattelse i den af ministeriet for domstolene indbragte landsskatteretsafgørelse SKM2020.230 om LL § 8 B vil kunne bidrage til en afgrænsning af, hvad ministeriet mener er omfattet af LL § 8 B, og hvad der ikke er, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse