Energinyt 2021, uge 10

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Kan spildevandsselskaber foretage udlæg i lejeindtægter?
Landsaftalen for 2021 offentliggjort
Ny dom om spildevandsselskabers forsyningspligt
Ændring af omkostningsbekendtgørelsen i høring

Nyt fra Forsyningstilsynet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Kan spildevandsselskaber foretage udlæg i lejeindtægter?

De spildevandsselskaber, der - i medfør af ændringerne i gældsinddrivelsesloven - er udtrådt af gældsstyrelsens [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Landsaftalen for 2021 offentliggjort

Landsaftalen for 2021 om erstatninger for anbringelse af vandforsynings- og spildevandsanlæg i almindelig [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ny dom om spildevandsselskabers forsyningspligt

Østre Landsret har den 23. februar 2021 stadfæstet Retten i Lyngbys afgørelse i en sag om rækkevidden af [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ændring af omkostningsbekendtgørelsen i høring

Energistyrelsen sendte i perioden 11.- 23. februar 2021 en ændring af omkostningsbekendtgørelsen i høring.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring af Udkast til tilkendegivelse om Dansk Energis standardiseret vejledning for Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg
Høring. Forsyningstilsynet har udarbejdet udkast til tilkendegivelse om Dansk Energis standardiseret vejledning for Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 15-03-2021 - 13-04-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole)
Dato: 18-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - erhvervelse af brændstoffer inden for Fællesskabet - forpligtelse til forudbetaling af afgift - frist på fem dage regnet fra brændstoffers indførsel til det nationale område - artikel 110 TEUF - forbud mod at opkræve højere interne afgifter på varer fra andre medlemsstater - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - foranstaltninger til undgåelse af svig - artikel 62 og 69 - afgiftens forfald - foreligger ikke - artikel 206 - begrebet acontobeløb - acontobeløb vedrørende en afgift, der ikke er forfaldet - beregningsgrundlag - bruttobeløb beregnet for en afgiftspligtig transaktion - afgiftens nettobeløb beregnet for hele afgiftsperioden

Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Dom
Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Indstilling


Domme
T-119/07 Statsstøtte Italien mod Kommissionen Eurallumina mod Kommissionen

Sagen omhandler:

Statsstøtte - direktiv 2003/96/EF - punktafgifter på mineralolie - mineralolie anvendt som brændstof til produktion af aluminiumoxid - fritagelse for punktafgift - selektiv karakter - retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte - Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse af 2001 - berettiget forventning - formodning for, at institutionernes retsakter er lovlige - princippet om god forvaltningsskik - begrundelsespligt - selvmodsigende begrundelse

Domstolens dom:

1) Europa-Kommissionen frifindes.

2) Den Italienske Republik betaler sagsomkostningerne i sag T-119/07.

3) Eurallumina SpA betaler sagsomkostningerne i sag T-207/07.


T-129/07 Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen

Sagen omhandler:

Statsstøtte - direktiv 2003/96/EF - punktafgifter på mineralolier - mineralolie anvendt som brændstof til produktion af aluminiumoxid - punktafgiftsfritagelse - foranstaltningens selektive karakter - fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse

Domstolens dom:

1) Europa-Kommissionen frifindes.

2) Irland betaler sagsomkostningerne i sag T-129/07.

3) Aughinish Alumina Ltd betaler sagsomkostningerne i sag T-130/07.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 178 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl. (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften).

Bilag

Bilag 6

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Henvendelse af 14/3-21 fra KPMG Acor Tax om blandede grønne driftsmidler i forhold til samtidig anvendelse i produktionen og i forsøgs- og forskningsvirksomheden

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om ministeren er enig i, at provenuberegningen til det udvidede FoU-fradrag på130 pct. ikke tager højde for, hvis en virksomheds FoU-udgifter, der opfylder selve forsknings- og udviklingskriterierne (nyhedsværdi, kreativitet og usikkerhedsmoment) i LL § 8 B, ikke kan fradrages efter LL § 8 B, hvis udgifterne ud fra formålet med afholdelsen af disse skal anses for driftsomkostninger, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 303

Vil ministeren oversende en udtømmende liste over afgifter, der opkræves af staten, og provenuet fra disse?  Svar  

Spm. 309

Vil ministeren oplyse, hvad provenuet vil være ved at fjerne de afgiftsmæssige begunstigelser på VE-brændsler, jf. svar på ERU alm. del – spørgsmål 90 (folketingsåret 2016-17)? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse