Energinyt 2019, uge 11

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Bindende svar
Kraftvarmeværk overgik til "foreningsbeskatning" som følge af overførsel af elproduktionen

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Energitilsynets afslag på pristillæg, da den omhandlede vindmølle ikke var fabriksny.

Stadfæstelse af Energitilsynets afslag på pristillæg, da de omhandlede vindmøller ikke var fabriksnye.

Stadfæstelse af Energitilsynets afslag på pristillæg, da den omhandlede vindmølle ikke var fabriksny.

Ophævelse af afgørelse om godkendelse af projektforslag

Ophævelse og hjemvisning af afgørelse om godkendelse af projektforslag

Ophævelse og hjemvisning af afgørelse om energimærkning af ejendom

Delvis stadfæstelse af afgørelse om energimærkning af ejendom

Stadfæstelse af afgørelse om energimærkning af ejendom

Stadfæstelse af afgørelse om energimærkning af ejendom


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Kraftvarmeværk overgik til "foreningsbeskatning" som følge af overførsel af elproduktionen

SKM2019.156.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at B-Kraftvarmeværk A.m.b.a. overgår til skattefrihed efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4, som følge af, at elproduktionen overføres til et nystiftet datterselskab ved en skattefri tilførsel af aktiver. Skatterådet kunne derimod bekræfte, at B-Kraftvarmeværk A.m.b.a. overgik til "foreningsbeskatning" efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, som følge af overførsel af elproduktionen til et nystiftet datterselskab.

Skatterådet bekræftede, at aktivoverdragelsen fra B-Kraftvarmeværk A.m.b.a. til A-Varmeværk A.m.b.a. ved en skattepligtig fusion ikke medførte avancebeskatning af selskaberne eller af andelshaverne.

Skatterådet bekræftede, at det fortsættende selskab, A- og B-Varmeværk A.m.b.a., fortsat var skattefritaget efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4, efter fusionen.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk  

Bekendtgørelse om deponering og frigivelse ved kommuners afståelse m.v. af forsyningsvirksomheder  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 18-03-2019 - 16-04-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-473/17 Energipolitik Repsol Butano DISA Gas
Dato: 11-04-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - energi - sektoren for flydende petroleumsgas - forbrugerbeskyttelse - forpligtelse af almindelig økonomisk interesse - maksimumspris på gas på flaske - forpligtelse til at foretage levering til husstande - artikel 106 TEUF - direktiv 2003/55/EF, 2009/73/ EF og 2006/123/ EF - fortolkning af dom af 20. april 2010, Federutility m.fl. (C-265/08, EU:C:2010:205) - proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-473/17 Energipolitik Repsol Butano DISA Gas - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

WORKING PARTY ON ENERGY

WORKING PARTY ON ENERGY

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 161 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).

Bilag

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 14. marts 2019

L 177 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret m.v.).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 178 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Nye rammer for Energinets selskabsstruktur, gebyrfinansiering af overflyttede tilsynsopgaver fra Energinet til Energistyrelsen og supplerende regler til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden m.v.).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 164

Kopi af henvendelse af 11/3-19 fra A/S Dansk Shell om overskudsvarme

Spørgsmål og svar

Spm. 266

Vil ministeren oplyse, hvad den samlede provenuvirkning både før og efter tilbageløb isoleret vil være for den danske stat årligt de næste 20 år, hvis afgiften i den foreslåede afgiftsmodel for overskudsvarme, som Skatteministeriet er fortaler for, blev ændret til 5 kr./GJ i stedet for 20,5 kr./GJ, og de hidtil afgiftsfritagne anlæg blev beskattet?  Svar  

Spm. 268

Vil ministeren oplyse, hvad den samlede provenuvirkning vil være, hvis afgiften i den foreslåede afgiftsmodel for overskudsvarme blev ændret til 5 kr./GJ i stedet for 20,5 kr./GJ og mængden af overskudsvarme fordobles og substituerer afgiftsfritaget varme fra biomasse?  Svar  

Spm. 276

Vil ministeren redegøre for, om en håndværker, der har fået stillet en firmabil på gule plader til rådighed, og som vedkommende dagligt kører til og fra arbejdet i, inden for reglerne for brugen af varebiler på gule plader, må parkere bilen, enten hos arbejdsgiveren eller et sted på den naturlige rute til og fra arbejde, i f.eks. 5 timer, hvis håndværkeren i de 5 timer har et privat ærinde og efterfølgende kører hjem i bilen?  Svar  

Spm. 310

Ministeren bedes opdatere besvarelsen af SAU alm. del - spørgsmål 186, folketingsåret 2013-14, der dækker forskellene i afgifter på energi i Danmark, Sverige og Tyskland for udvalgte typer af virksomheder i handels- og servicesektoren.  Svar  

Spm. 321

Vil ministeren opdatere svaret på SAU alm. del - spørgsmål 669, folketingsåret 2016-17, om skyggepriser og udledninger under forudsætning af, at de aftalte omlægninger af bilafgifterne, afskaffelsen af PSO samt nedsættelsen af elafgifterne er fuldt gennemført?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse