Energinyt 2020, uge 12

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Spar på likviditeten? Afgiftsregistrering er en løsning
Har du penge til gode hos...

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Styresignaler
Genoptagelse - praksisændring som følge af SKM2018.5.VLR - "fyrer i kombination" - affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift ved forbrænding af affald samt energi- og CO2-afgifter ved forbrænding af andre brændsler - styresignal

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen


 

Artikler og interessante links

BDO

Spar på likviditeten? Afgiftsregistrering er en løsning

Flere virksomheder oplever et ekstra pres på likviditeten i den periode, vi er i nu, men en forbrugsregistrering eller fremskyndet tilbagebetaling af afgifter, kan være med til at forbedre likviditeten.


Beierholm

Har du penge til gode hos...

Efterangivelse af energiafgifter kan give hurtig likviditet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afvisning af klage over skrivelse om praksis om tilbageførsel af ikke-godkendt forrentning, idet der ikke er tale om en forvaltningsretlig afgørelse og afvisning af klage over Forsyningstilsynets afgørelse om tilbageførsel af ikke-godkendt forrentning for perioden 2000-2005 overfor Verdo Varme grundet manglende partsstatus


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Beregning af prisindeks for Energinet (3. og 4. kvartal 2019)
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet skal beregne et reguleringsprisindeks, der angiver, hvor meget Energinet.dk må forrente grundkapitalen med hvert år, for at grundkapitalen holder en konstant realværdi

Høring: Metodeanmeldelse vedrørende aFRR erstatningskøb
Høring. Forsyningstilsynet har den 17. februar 2020 modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende aFFR erstatningskøb

Høring: Metode for tekniske krav til og nyt indkøb af hurtig frekvensreserve (Fast Frequency Reserve (FFR)) i DK2
Høring. Forsyningstilsynet har den 27. januar 2020 modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende metode for tekniske krav til og nyt indkøb af hurtig frekvensreserve (Fast Frequency Reserve (FFR)) i DK2

Høring: Metodeanmeldelse af udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK1
Høring. Forsyningstilsynet har den 27. februar 2020 modtaget en metodeanmeldelse vedrørende vilkår for systemgenoprettelsesydelsesleverandører i DK 1 fra Energinet

Forsyningstilsynets kompetence i sag om NKE-Elnet A/S’ klage over Energinets afgørelse vedrørende afslag på bagudrettet korrektion af fejl i nettarif i Datahub
Tilsynsafgørelse, el. Det er Forsyningstilsynets vurdering, at tilsynet ikke har kompetence til at behandle NKE-Elnet A/S’ klage grundet manglende hjemmel.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Genoptagelse - praksisændring som følge af SKM2018.5.VLR - "fyrer i kombination" - affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift ved forbrænding af affald samt energi- og CO2-afgifter ved forbrænding af andre brændsler - styresignal

SKM2020.109.SKTST

I styresignalet beskrives en ændring af praksis for, hvornår der fyres med en kombination af forskellige brændsler. Praksisændringen er en følge af Vestre Landsrets dom i SKM2018.5.VLR. Praksisændringen vil være af betydning for kraftvarmeværkers opgørelse af affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift ved affaldsforbrænding og ved kraftvarmeværkers opgørelse af afgifter ved forbrænding af andre brændsler end affald. I styresignalet beskrives også mulighederne for genoptagelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0000225
Fordeling af el
Klagen vedrører bindende svar om fordeling af afgiftsbelagte indkøbt el og afgiftsfritagnet elproduktion fra VE-anlæg herunder om der skal betales afgift af EV-el der leveres til lejere. Landsskatteretten ændrer det bindende svar i ovensstemmelse med klagers påstand.
Afsagt: 22-01-2020


Indholdsfortegnelse