Energinyt 2019, uge 13

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
VandData er åben for indberetninger: Optimering af de økonomiske rammer
Energi & Forsyning - Marts 2019
Nyt bindende svar fra Skatterådet: Et skridt frem og to tilbage

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Bindende svar
Afvisning - verserende sag for Skatteankestyrelsen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

VandData er åben for indberetninger: Optimering af de økonomiske rammer

Så er der åbnet op for årets indberetning i VandData. Alle vand- og spildevandselskaber skal således foretage sine indberetninger i VandData og indsende indberetningen sammen med tilhørende revisorerklæring seneste den 15. april 2019.


BDO

Nyt bindende svar fra Skatterådet: Et skridt frem og to tilbage

Skatterådet afgav den 29. januar 2019 et nyt bindende svar, som omhandler varmeværkers skattefritagelse, og hvilke rammer skattefritagelsen giver værkerne i forhold til at have sideordnede aktiviteter.


EY

Energi & Forsyning - Marts 2019

I denne udgave kan du blandt andet læse om de fem største trusler for din virksomheds IT-sikkerhed og vigtigheden af dine medarbejderes adfærd i denne forbindelse. Du kan ydermere blive klogere på den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020, samt få en forståelse for hvordan du allerede nu kan forberede din virksomhed på denne ændring.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 30.04.2019luli_
Høring over energinets anmeldelse af omfang af dataudveksling med dso'er og bnb'er - so gl artikel 40, stk. 5

Høring, el. Frist: 30.04.2019thwi_luli_
Høring over Energinets anmeldelse af fælles yderlige egenskaber for fcr - so gl artikel 154, stk. 2

Høring, el. Frist: 30.04.2019thwi_luli_
Høring over Energinets anmeldelse af fælles yderligere egenskaber for fcr - so gl artikel 154, stk. 2

Forsyningstilsynet metodegodkender Joint Balancing Zone (JBZ) – en fælles balanceringsmodel for Danmark og Sverige
Tilsynsafgørelse, gas. Journalnr.: 18/14887 Den danske TSO, Energinet, og den svenske TSO, Swedegas, er gået sammen om at udvikle en fælles balanceringsmodel for Danmark og Sverige, kaldet Joint Balancing Zone (JBZ). Med JBZ nedlægges det danske exitpunkt mod Sverige, Dragør, og der skabes en fælles dansk-svensk exitzone med fælles balancering. Energinet anmeldte metodeforslaget til Forsyningstilsynet i august 2018 til dansk godkendelse, og Swedegas har selvstændigt anmeldt en svensk balanceansvarsaftale med bilag til godkendelse hos den svenske regulerende myndighed, Ei.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Aftale om overskudsvarme gavner virksomheder, forbrugere og klimaet

Energiforligskredsen har i dag indgået en aftale om at fremme brugen af virksomhedernes overskudsvarme.Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Afvisning - verserende sag for Skatteankestyrelsen

SKM2019.179.SR

Skatterådet afviste at behandle sagen, idet det talte afgørende imod en besvarelse af et bindende svar, hvis der verserede en sag for Skatteankestyrelsen, der omhandlede samme skatteyder og samme skattemæssige vurdering. Der var herved henset til, at Skatteankestyrelsen er en overordnet myndighed set i forhold til Skatterådet.

Af klagen til Skatteankestyrelsen fremgik yderligere, at der var usikkerhed omkring faktum i sagen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 01-04-2019 - 30-04-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-473/17 Energipolitik Repsol Butano DISA Gas
Dato: 11-04-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - energi - sektoren for flydende petroleumsgas - forbrugerbeskyttelse - forpligtelse af almindelig økonomisk interesse - maksimumspris på gas på flaske - forpligtelse til at foretage levering til husstande - artikel 106 TEUF - direktiv 2003/55/EF, 2009/73/ EF og 2006/123/ EF - fortolkning af dom af 20. april 2010, Federutility m.fl. (C-265/08, EU:C:2010:205) - proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-473/17 Energipolitik Repsol Butano DISA Gas - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.48881
Portugal, Special regime of support for biomass-operated generators close to forests in Portugal (Decision)

Member State: Portugal
Region: CONTINENTE
Primary Objective: Renewable energy
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Aid instrument: Other
Case Type: Scheme
Duration: until 31.12.2020
Notification or Registration Date: 04.08.2017
DG Responsible: Competition DG
2018/N
Decision on 08.01.2019: Decision not to raise objections
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 27.03.2019

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 161 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).
Vedtaget den 26. marts 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 177 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret m.v.).

Bilag

Bilag 3

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministerenOversendelsesbrev til EFK-udvalget
Baggrundsnotat om ændringsforslag til L 177
Ændringsforslag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 28/3-19

Bilag 5

Betænkning afgivet den 28/3-19

L 178 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Nye rammer for Energinets selskabsstruktur, gebyrfinansiering af overflyttede tilsynsopgaver fra Energinet til Energistyrelsen og supplerende regler til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden m.v.).

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 28/3-19

Almindelig del

Bilag

Bilag 186

Skattelovrådets rapport om de skatte- og momsmæssige udfordringer for den tredje gruppe på arbejdsmarkedet

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse