Energinyt 2021, uge 14

Kære læser !

Jeg håber du har haft en god påske. Hermed følger de to sidste ugers nyheder fra Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Fjernvarmevirksomheder kan fra den 1. april 2021 søge om tilskud til etablering af eldrevne varmepumper
Ny tilskudsrunde til eldrevne varmepumper åbner 1. april
Ny bekendtgørelse om kommunale solcelleanlæg
Forbedrede muligheder for godtgørelse af betalt elafgift - gældende fra d. 1. januar 2021

Nyt fra Energiklagenævnet

Domme
Arbejdsudleje - byggeopgaver

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Fjernvarmevirksomheder kan fra den 1. april 2021 søge om tilskud til etablering af eldrevne varmepumper

Forsyningstilsynet har den 24. marts 2021 godkendt Dansk Energis standardiseret vejledning for [...]


BDO

Ny tilskudsrunde til eldrevne varmepumper åbner 1. april

Den 1. april 2021 åbnes der for endnu en pulje i rækken af tilskudspuljer til grøn omstilling og specielt varmepumper.


Bech-Bruun

Ny bekendtgørelse om kommunale solcelleanlæg

Energistyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, som træder i kraft den 1. april 2021. Den nye undtagelsesbekendtgørelse indebærer, at en kommune, under visse betingelser, kan producere elektricitet fra solcelleanlæg nettilsluttet før den 18. december 2020 uden opfyldelse af kravet i elforsyningslovens § 4, stk. 1, om selskabsmæssig udskillelse af anlægget.


Revisionsinstituttet

Forbedrede muligheder for godtgørelse af betalt elafgift - gældende fra d. 1. januar 2021

Folketinget har ændret reglerne for godtgørelse af elafgift.
Der er ikke kun tale om væsentlige administrative forenklinger, men også mulighed for en højere godtgørelse af afgiften på elektricitet anvendt til rumvarme, opvarmning af varmt brugsvand og komfortkøling, da denne anvendelse fremover ligestilles med virksomhedens øvrige elektricitetsforbrug til procesformål.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afvisning af klage i sag om berigtigelse af energimærkning og påtale for fejl


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven), LBK nr 591 af 07/04/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring af udkast til bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v., Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af gassystemet samt bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling
Oprettelsesdato: 07-04-2021
Høringsfrist: 05-05-2021

Høring over nyaffattelse af bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v. og af nyaffattelse af bekendtgørelse om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til biobrændstofloven
Oprettelsesdato: 08-04-2021
Høringsfrist: 06-05-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Kroatien tilladelse til at anvende en afgiftsfritagelse for dieselolie, der anvendes til at drive maskiner til humanitær minerydning, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 178 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl. (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften).

Bilag

Bilag 14

Henvendelse af 31/3-21 fra KPMG Acor Tax om kommentar til spm. 11 og svar på 266

Bilag 15

Henvendelse af 6/4-21 fra KPMG Acor Tax om juridisk vejledning C.C.2.2.2.20, udgifter til forsøg og forskning m.v.

Bilag 16

Henvendelse af 7/4-21 fra KPMG Acor Tax om opfinderudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed m.v.

Bilag 17

Henvendelse af 8/4-21 fra KPMG Acor Tax om opfinderudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelse af 21/3-21 fra Henrik Jensen om præcisering af krav der skal være opfyldt før virksomheder kan anvende regler om forhøjede fradrag, jf. L 178 - bilag 12, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om kommentar på henvendelse af 28/3-21 fra KPMG Acor Tax om opfinderudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 31/3-21 fra KPMG Acor Tax om kommentar til spm. 11 og svar på spm. 266, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/4-21 fra KPMG Acor Tax om juridisk vejledning C.C.2.2.2.20, udgifter til forsøg og forskning m.v., til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/4-21 fra KPMG Acor Tax om opfinderudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed m.v., til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/4-21 fra KPMG Acor Tax om opfinderudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed m.v., til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse