Energinyt 2019, uge 15

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Højesteret: Forrentning af pristillæg ved fusion mellem varmeværker var berettiget

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Bindende svar
Golfbaner - brug af vand fra egen boring
Golfbaner - brug af vand fra egen boring
Golfbaner - brug af vand fra egen boring

Afgørelser
Godtgørelse af elafgift af elektricitet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Bech-Bruun

Højesteret: Forrentning af pristillæg ved fusion mellem varmeværker var berettiget

Højesteret fastslår i dom af 10. april 2019, at Lemvig Varmeværk a.m.b.a var berettiget til at pålægge en række forbrugere at betale forrentning af gældsudligningsbidrag i en situation, hvor de pågældende havde valgt ikke at betale gældsudligningsbeløbet straks, men i stedet over en årrække.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på ansøgning om forhøjet pristillæg for solcelleanlæg

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på ansøgning om forhøjet pristillæg for solcelleanlæg

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse af 7. april 2017 om afslag på ansøgning om genoptagelse

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på ansøgning om forhøjet pristillæg for solcelleanlæg

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på ansøgning om forhøjet pristillæg for solcelleanlæg

Afvisning om anmodning om genoptagelse

Afvisning af klage pga. overskridelse af klagefrist

Afvisning af klage pga. overskridelse af klagefrist


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af antagelser og metoder for en cost-benefit-analyse (”cba-metoden”) for de synkrone områder Kontinentaleuropa og Norden jf. Kommissionens forordning (eu) forordning 2017/1485 (SO GL) artikel 156, stk. 11
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af antagelser og metoder for en cost-benefit-analyse for de synkrone områder Kontinentaleuropa og Norden

Høring, el. Frist: 29.04.2019luli_
Høring over udkast til afgørelse vedrørende Dansk Energis anmeldelse af forslag om generelle tilslutningskrav for nye forbrugsenheder, der anvendes til efterspørgselsreaktion efter DCC

Høring, gas. Frist: 01.05.2019 tffo_
Høring af Energinets metodeanmeldelse: Sæsonfaktorer i transmissionstariffen på Ellund punktet under Tyra-nedlukningen

Høring, gas. Frist:  06.05.2019 iho_
Høringsudkast: ”Godkendelse af ny tarifmetode for det danske transmissionssystem (NC TAR godkendelse)

Afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af metoder anført i driftsaftalen for synkronområdet Kontinentaleuropa i medfør af Kommissionens forordning 2017/1485 (SO GL) artikel 118
Tilsynsafgørelse, el. Journalnr.: 18/16808, 18/16810 og 18/16811 Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse de af Energinet anmeldte metoder anført i driftsaftalen for synkronområdet Kontinentaleuropa i medfør af SO GL artikel 118

Høring, el. Frist: 02.05.2019thwi_luli_
Udkast til afgørelse vedrørende Energinet forslag til generelle tilslutningskrav for nye distributionssystemer, nye forbrugsanlæg tilsluttet TX og enheder der leverer efterspørgselsreaktion

Høring, gas. Frist: 01.05.2019 tffo_
Høring af Energinets metodeanmeldelse: Sæsonfaktorer i transmissionstariffen på Ellund punktet under Tyra-nedlukningen

Høring, varme. Frist: 03.05.2019ebth_
Teknisk høring af ”Vejledning til fordeling af driftsomkostninger på costdriverkategorier” for varmevirksomheder omfattet af ny økonomisk regulering


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Golfbaner - brug af vand fra egen boring

SKM2019.215.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan fritages for betaling af afgift for ledningsført vand for vandet fra egen boring, selvom vandet ikke er af drikkevandskvalitet. Det afgørende for afgiftspligten er, at vandet forbruges her i landet, og at vandet er ledningsført.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Golfbaner - brug af vand fra egen boring

SKM2019.214.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan fritages for betaling af afgift for ledningsført vand for vandet fra egen boring, selvom vandet ikke er af drikkevandskvalitet. Det afgørende for afgiftspligten er, at vandet forbruges her i landet, og at vandet er ledningsført.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Golfbaner - brug af vand fra egen boring

SKM2019.213.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan få godtgjort afgift for ledningsført vand fremadrettet. Godtgørelsen ydes i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående moms, og spørger har ingen momspligtige aktiviteter.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan fritages for betaling af afgift for ledningsført vand for vandet fra egen boring, selvom vandet ikke er af drikkevandskvalitet. Det afgørende for afgiftspligten er, at vandet forbruges her i landet, og at vandet er ledningsført.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Godtgørelse af elafgift af elektricitet

SKM2019.220.LSR

Landsskatteretten fandt, at et selskabs aktiviteter med salg af brugsretter til IT-systemer udviklet af selskabet, herunder blanket- og formulardatabaser, kunne sidestilles med et edb-bureaus virksomhed, og at selskabet derfor var berettiget til godtgørelse af elafgift efter reglerne for edb-bureauer.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.
Oprettelsesdato: 12-04-2019
Høringsfrist: 10-05-2019

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommuner, der hæfter for anlægsgæld optaget af visse kollektive varmeforsyningsanlæg, der nedlægges i relation til grundbeløbets ophør
Oprettelsesdato: 12-04-2019
Høringsfrist: 19-05-2019

Høring over udkast til bekendtgørelse om midlertidig ordning for tilskud til varmepumper der installeres af energitjenesteleverandører hos varmekunder, hvis fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk nedlægges
Oprettelsesdato: 12-04-2019
Høringsfrist: 19-05-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 15-04-2019 - 14-05-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-294/18 Energipolitik Oulun Sähkönmyynti
Dato: 02-05-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - energieffektivitet - direktiv 2012/27/EU - artikel 11, stk. 1 - omkostninger ved adgang til målings- og faktureringsoplysninger - slutkunders ret til gratis at modtage alle deres fakturaer og faktureringsoplysninger for energiforbrug - el-grundgebyr - rabat på el-grundgebyret, som en elleverandør giver de kunder, der har valgt at modtage elektronisk faktura

Tidligere dokument: C-294/18 Energipolitik Oulun Sähkönmyynti - Dom
Tidligere dokument: C-294/18 Oulun Sähkömyynti - Ny sag


Domme
C-473/17 Energipolitik Repsol Butano DISA Gas

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - energi - sektoren for flydende petroleumsgas - forbrugerbeskyttelse - forpligtelse af almindelig økonomisk interesse - maksimumspris på gas på flaske - forpligtelse til at foretage levering til husstande - artikel 106 TEUF - direktiv 2003/55/EF, 2009/73/ EF og 2006/123/ EF - fortolkning af dom af 20. april 2010, Federutility m.fl. (C-265/08, EU:C:2010:205) - proportionalitetsprincippet

Domstolens dom:

Den proportionalitetsbetingelse, der er fastsat i artikel 15, stk. 3, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for foranstaltninger såsom de i hovedsagerne omhandlede, der fastsætter en maksimumspris på flydende petroleumsgas på flaske og pålægger bestemte erhvervsdrivende at foretage levering af denne gas til husstande, forudsat at disse foranstaltninger kun opretholdes i et begrænset tidsrum og ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde det forfulgte formål af almindelig økonomisk interesse.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

WORKING PARTY ON ENERGY

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.52615
United Kingdom, Modification of the support scheme providing aid for indirect costs of renewable energy support in the UK (Decision)

Member State: United Kingdom
Primary Objective: Environmental protection
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Aid instrument: Tax advantage or tax exemption
Case Type: Scheme
Duration: from 01.04.2019 to 01.04.2029
Notification or Registration Date: 05.12.2018
DG Responsible: Competition DG
Related Cases: SA.43657
2019/N
Decision on 26.03.2019: Decision not to raise objections
Decision Text:

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 310

Ministeren bedes opdatere besvarelsen af SAU alm. del - spørgsmål 186, folketingsåret 2013-14, der dækker forskellene i afgifter på energi i Danmark, Sverige og Tyskland for udvalgte typer af virksomheder i handels- og servicesektoren.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse