Energinyt 2020, uge 17

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Struer Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om energimærkning

Stadfæstelse af Horsens Kommunes afgørelse om tilslutningspligt

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om energimærkning, da klager ikke er klageberettiget

Stadfæstelse af Horsens Kommunes afgørelse om tilslutningspligt


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos RAH Net A/S
Tilsynsafgørelse, energispare. Forsyningstilsynet gennemførte den 27. februar 2019 et omkostningstilsyn ved RAH Net A/S vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2020 - VEKS
Tilsynsafgørelse, varme. VEKS - Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (herefter VEKS) har ansøgt om forrentning af indskudskapital for år 2020.

Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2020 - Tarm Varmeværk A.m.b.a.
Tilsynsafgørelse, varme. Tarm Varmeværk A.m.b.a. (herefter Tarm Varmeværk) har ansøgt om forrentning af indskudskapital for år 2020.

Afgørelse om forretning af indskudskapital for årene 2017-2019 - Lyngby Kraftvarmeværk A/S
Tilsynsafgørelse, varme. Lyngby Kraftvarmeværk A/S (herefter Lyngby Kraftvarmeværk) har ansøgt om forrentning af anvendt indskudskapital for årene 2017-2019.

Afgørelse om forretning af indskudskapital for år 2020 - HOFOR Fjernvarme P/S
Tilsynsafgørelse, varme. HOFOR Fjernvarme P/S (herefter HOFOR Fjernvarme) har ansøgt om forrentning af indskudskapital for år 2020.

Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2020 - Frederiksberg Fjernvarme A/S
Tilsynsafgørelse, varme. Frederiksberg Fjernvarme A/S (herefter Frederiksberg Fjernvarme) har ansøgt om forrentningaf indskudskapital for år 2020.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 352

Agter ministeren at efterkomme Dansk Energis m.fl. appel om at lade erhvervslivet betale den reelle elafgift fremfor det aktuelle system, hvor momsregistrerede virksomheder først betaler alt for meget i elafgift og dernæst modtager godtgørelse, når det kan frigive 1,5 mia. kr. i likviditet til erhvervslivet, uden at staten mister provenu, jf. pressemeddelelse af 25. marts 2020 ”Dansk Energi og Dansk Erhverv: Lad erhvervslivet betale den reelle elafgift og frigiv 1,5 mia. kr. – uden at staten mister en krone”?

Spm. 353

Hvor meget indbetaler dansk erhvervsliv på årsbasis i elafgift, og hvor meget får det efterfølgende godtgjort? Er ministeren enig i, at det eksisterende refusionssystem for elafgifter, hvor virksomhederne først betaler en for høj elafgift og efterfølgende får den godtgjort, er et uhensigtsmæssigt system, der koster virksomhederne dyrt i en tid, hvor erhvervslivet har brug for likviditet?

Spm. 354

Anerkender ministeren, at det er uhensigtsmæssigt i det nuværende refusionssystem for elafgifter, at elhandelsvirksomheder skal betale erhvervskundernes elafgifter videre til Skattestyrelsen, uanset om elkunden har betalt sin regning eller ej, når det skaber en stor risiko for elhandelsvirksomhederne, og har den konsekvens, at elhandlerne får svært ved at give kredit til erhvervskunder, som har svært ved at betale regningerne? Hvordan vil ministeren løse udfordringen?

Spm. 369

Med henvisning til artiklen ”Elafgift suger likviditet ud af selskaber” bragt i Børsen den 20. april 2020; Hvad mener regeringen om, at flere virksomheder tilsyneladende ikke er klar over, at de i forbindelse med momsafregningen kan få refunderet en væsentlig del af den betalte elafgift på 89,2 øre pr. kilowatt-time?

Spm. 370

Hvor stort et samlet beløb skønner regeringen, at virksomheder retmæssigt kunne have fået refunderet af den opkrævende elafgift på 89,2 øre pr. kilowatt-time, men som af den ene eller anden grund ikke af virksomhederne er blevet trukket fra i forbindelse med momsafregningen?

Spm. 371

Hvilke indsatser vil regeringen gøre for, at virksomheder ikke kommer til at betale mere i elafgift, end de er forpligtede til, idet flere virksomheder tilsyneladende ikke er klar over, at de i forbindelse med momsafregningen kan få refunderet en væsentlig del af den betalte elafgift på 89,2 øre pr. kilowatt-time?

Spm. 372

Finder ministeren det rimeligt, at det nuværende system med opkrævning af virksomhedernes elafgift er indrettet sådan, at virksomhedernes likviditet bliver bundet af staten?

Spm. 373

Hvad mener regeringen om forslaget fra Dansk Energi om at lave systemet med opkrævning af virksomhedernes elafgift om, således at der kun opkræves den afgift, som virksomheden rent faktisk skal betale?

Spm. 375

Hvad vil det give af ekstra likviditet i virksomhederne, og hvad vil de provenumæssige konsekvenser være af at udskyde betaling af rumvarmeafgift?

Spm. 376

Hvad vil effekten være af at sænke rumvarmeafgiften for hoteller og restauranter i 2020, så de blot betaler det samme som for procesformål?

Spm. 380

Hvad vil de provenumæssige konsekvenser være af at sænke grænsen for rumvarmeafgift for sommerhuse til 2000 kWh om året?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse