Energinyt 2019, uge 18

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Aftale med hidtidige leverandør erklæret for uden virkning
Ny vejledning til fordeling af driftsomkostninger på costdriverkategorier
Ny bekendtgørelse om tilskud til varmepumper
Afgørelse om forrentning af indskudskapital i varmeselskaber
Nye publikationer
Med et bredere perspektiv
Vedvarende energikilder giver liv til smarte byer
Overskudsvarme
Energi & Forsyning - Maj 2019

Nyt fra Energiklagenævnet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Aftale med hidtidige leverandør erklæret for uden virkning

Sagen vedrørte et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Ordregiveren, Vores Elnet A/S, udbød en rammeaftale [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ny vejledning til fordeling af driftsomkostninger på costdriverkategorier

Forsyningstilsynet udsender nu udkast til ”Vejledning til fordeling af driftsomkostninger på costdriverkategorier” [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ny bekendtgørelse om tilskud til varmepumper

Energistyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse i høring om midlertidig ordning for tilskud til varmepumper, der [...]


BDO

Afgørelse om forrentning af indskudskapital i varmeselskaber

Vi har tidligere skrevet om de nye regler for forrentning af indskudskapital, hvor grundlaget for forrentning fastsættes som det laveste af de tre metoder:


BDO

Nye publikationer

Lovsamling fra BDO og Dansk Fjernvarme samt nu udgave af Forsyningsmagasinet


Beierholm

Overskudsvarme

- skal du med på vognen nu? Kommende lovændringer kan gøre udnyttelse af overskudsvarme til en bedre eller dårligere forretning


Deloitte

Med et bredere perspektiv

Hvordan innovation i elsektoren skal tænkes som del af både eksisterende og nye forretningsmuligheder


Deloitte

Vedvarende energikilder giver liv til smarte byer

I takt med at byer bliver større og stræber efter at være ’smarte’, kan vind- og solenergi spille en afgørende rolle i at hjælpe byerne med at opnå deres mål.


EY

Energi & Forsyning - Maj 2019

I denne udgave kan du blandt andet læse om hvilken it-sikkerhedsrisiko dine leverandører udgør. Derudover kan du få et indblik i hvordan et seminar hos EY forløber ved at se vores stemningsvideo fra vores seminar for vandsektoren.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på tilsagn om pristillæg for solcelleanlæg


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget  

Bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Energisparebekendtgørelsen
Oprettelsesdato: 02-05-2019
Høringsfrist: 30-05-2019

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskudspuljen til fremme af energieksportindsatsen som følge af den nye energiaftale, den 29. juni 2018.
Oprettelsesdato: 02-05-2019
Høringsfrist: 23-05-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 06-05-2019 - 04-06-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-706/17 Statsstøtte Achema m.fl.
Dato: 15-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - begrebet »statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler« - foranstaltninger med henblik på kompensation til leverandører af tjenesteydelser af offentlig interesse i elektricitetssektoren - begrebet »støtte, som påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne«, og »som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene« - begrebet »selektiv fordel« - tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse - kompensation af omkostninger forbundet med gennemførelsen af forpligtelser til offentlig tjeneste

Tidligere dokument: C-706/17 Statsstøtte Achema m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-706/17 Statsstøtte Achema m.fl. - Indstilling


Domme
C-294/18 Energipolitik Oulun Sähkönmyynti

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - energieffektivitet - direktiv 2012/27/EU - artikel 11, stk. 1 - omkostninger ved adgang til målings- og faktureringsoplysninger - slutkunders ret til gratis at modtage alle deres fakturaer og faktureringsoplysninger for energiforbrug - el-grundgebyr - rabat på el-grundgebyret, som en elleverandør giver de kunder, der har valgt at modtage elektronisk faktura

Domstolens dom:

Artikel 11, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF skal fortolkes således, at den under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede ikke er til hinder for, at elleverandører i detailleddet kun yder rabat på et el-grundgebyr til slutkunder, som har valgt at modtage en elektronisk faktura.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Draft COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Italy to apply, in determined geographical areas, reduced rates of taxation on gas oil and liquid petroleum gas used for heating purposes in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC Adoption

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Italien til i bestemte geografiske områder at anvende reducerede afgiftssatser for gasolie og flydende gas, der anvendes til opvarmning, i medfør af artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Italien til i bestemte geografiske områder at anvende reducerede afgiftssatser for gasolie og flydende gas, der anvendes til opvarmning, i medfør af artikel 19 i direktiv 2003/96/EF Vedtagelse

WORKING PARTY ON ENERGY

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 265

Vil ministeren oplyse, hvad det årlige afgiftsprovenu fra kul til brug for energi for staten fra kulværkerne i Odense, Esbjerg og Aalborg forventes at være fra 2018 til værkerne er udfasede?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse