Energinyt 2021, uge 18

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Bindende svar
Elafgift, Forbruger af elektricitet, Levering af kulde

Afgørelser
Afgiftsfritagelse for motorbrændstof til fly

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU


 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Elafgift, Forbruger af elektricitet, Levering af kulde

SKM2021.235.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger kunne opnå procesgodtgørelse af afgiften på elektricitet, som var anvendt til drift af pumper og ventilationsanlæg hos en kunde, i det omfang spørger havde driftsansvaret. Ligeledes kunne skatterådet bekræfte, at spørger kunne opnå procesgodtgørelse af afgiften på elektricitet anvendt til et affugtningsanlæg hos en kunde, i det omfang spørger havde driftsansvaret.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne opnå procesgodtgørelse af afgiften på elektricitet, som var anvendt til drift af kølemaskiner til levering af kulde til en kunde, hvor kunden nyttiggør kulden via eget kølesystem.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Afgiftsfritagelse for motorbrændstof til fly

SKM2021.241.LSR

Et selskab transporterede mod vederlag deres kunders tomme fly fra en lufthavn til en anden lufthavn (færgeflyvninger). Selskabet havde anmodet Skattestyrelsen om bindende svar på, hvorvidt der var afgiftsfritagelse for motorbrændstof til fly (JET A1), når selskabet leverede flyvning for en kunde i forbindelse med vedligeholdelse af kundens fly. Skattestyrelsen besvarede selskabets spørgsmål med "nej", idet Skattestyrelsen ikke fandt, at selskabets flyvning var omfattet af afgiftsfritagelsen i mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 1, nr. 2. Landsskatteretten ændrede Skattestyrelsens afgørelse, idet selskabets flyvning fandtes omfattet af mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 1, nr. 2. Landsskatteretten fandt, at der var tale om levering af en tjenesteydelse med fly mod vederlag i henhold til energibeskatningsdirektivets artikel 14, stk. 1, litra b. Spørgsmålet skulle herefter besvares med "ja".


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr 818 af 04/05/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Republikken Kroatien tilladelse til at anvende en afgiftsfritagelse for dieselolie, der anvendes til at drive maskiner til humanitær minerydning, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

Rådets gennemførelsesafgørelse om at give Kroatien tilladelse til at anvende en afgiftsfritagelse for dieselolie, der anvendes til at drive maskiner til humanitær minerydning, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF – Vedtagelse

 


Indholdsfortegnelse