Energinyt 2021, uge 19

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Lovstof
Nyt fra Lovtidende


 

Referater fra kontaktudvalg


Momskontaktudvalg, 19. marts 2021.pdf

Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om naturgasforsyning og forskellige andre love (Gennemførelse af dele af direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, herunder bestemmelser om oprindelsesgarantier, tilladelsesprocesser, VE-fællesskaber, bæredygtighedskriterier og kriterier for drivhusgasemissionsbesparelser for biobrændstoffer, biomassebrændsler og flydende biobrændsler, m.v.), LOV nr 883 af 12/05/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger og lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og elsikkerhedsloven og om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser (Gennemførelse af dele af klimaaftalen, bemyndigelse til sammenkædning af finansielle foranstaltninger til energieffektive renoveringer i bygninger med planlagte eller gennemførte energibesparelser og udsættelse af frist for anmodning om udbetaling af tilskud, hvortil tilsagn allerede er meddelt), LOV nr 882 af 12/05/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Lov om ændring af biobrændstofloven (Bemyndigelse til udmøntning af nationale CO2-fortrængningskrav), LOV nr 881 af 12/05/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse