Energinyt 2021, uge 20

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afvisning af klage i sag om godkendelse af forundersøgelsesrapport vedrørende etablering af elproduktionsanlæg på havet ved Jammerland Bugt

Hjemvisning af afgørelse i sag om ansøgning om godkendelse af vedtægtsændring

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse i sag om indberetning af oplysninger

Afvisning af klage i sag om Energistyrelsens afgørelser af 14. december 2020 om genoptagelse af etableringstilladelser af 22. december 2016 for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord Havvindmølleparker

Afvisning af klage i sag om Energistyrelsens afgørelse af 14. december 2020 om genoptagelse af etableringstilladelse af 22. december 2016 for Vesterhav Syd Havvindmøllepark


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring over Energinets metode for levering af kapacitetsreserver fra fluktuerende vedvarende energikilder
Høring. Forsyningstilsynet har modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende en metode for levering af kapacitetsreserver fra fluktuerende vedvarende energikilder.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Lov om ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love (Indpasning af gas fra vedvarende energikilder, udbud af pristillæg for opgraderet biogas og andre gasser fra vedvarende energikilder, udbud af støtte til produktion af brændstoffer eller andre produkter fra elektricitet (power-to-x), justering af den økonomiske regulering af gasdistributionsselskaber og reglerne for gasdetailmarkedet og sidestillelse af regioner med kommuner i forhold til egenproduktion af elektricitet ved selskabsudskillelse m.v.), LOV nr 923 af 18/05/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring om udkast til vejledning til projektbekendtgørelsen
Oprettelsesdato: 17-05-2021
Høringsfrist: 11-06-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/786 af 10. maj 2021 om at give republikken kroatien tilladelse til at anvende en afgiftsfritagelse for dieselolie, der anvendes til at drive maskiner til humanitær minerydning, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/786 af 10. maj 2021 om at give republikken kroatien tilladelse til at anvende en afgiftsfritagelse for dieselolie, der anvendes til at drive maskiner til humanitær minerydning, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 449

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 16. april 2021 fra Clever A/S vedrørende foretræde om afgift på el til opladning af elbiler, jf. SAU alm. del - bilag 212.  Svar  

Spm. 463

Vil ministeren oplyse effekterne af følgende afgiftsreform på transportområdet:- Energiafgifterne på henholdsvis biobenzin og biodiesel sænkes til det lavest tilladte niveau, jf. det europæiske energibeskatningsdirektiv.- Energiafgifterne på konventionel benzin og diesel hæves, så provenuet ved den samlede reform forbliver uændret efter tilbageløb og adfærd.Ministeren bedes oplyse både relevante afgiftsniveauer og forventet effekt på CO2-udledning frem mod 2030, herunder i hvor høj grad effekten forventes at komme fra øget brug af biobrændstoffer eller ændret grænsehandel med brændstof.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse