Energinyt 2019, uge 21

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Nyt fra Energi og forsyning, forår 2019
Kraftvarmeværker i risiko for at falde uden for elpatronordningen
Nedsættelse af udgiften til el for liberale erhverv

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

DLA Piper

Nyt fra Energi og forsyning, forår 2019

I dette nyhedsbrev giver vi et overblik og en status på arbejdet med en ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren. Dernæst omtaler vi udviklingen på geotermiområdet, de seneste afgørelser om aktindsigt efter miljøoplysningsloven, gæsteprincippet og de nye regler om Ledningsejerregistret.


PwC

Kraftvarmeværker i risiko for at falde uden for elpatronordningen

Et nyt bindende svar fra Skatterådet slår fast, at såfremt et kraftvarmeværk demonterer sin kraftvarmeenhed/motor, er betingelserne for afgiftslempelse på kedeldriften ikke længere opfyldt.


Revisionsinstituttet

Nedsættelse af udgiften til el for liberale erhverv

Folketinget har vedtaget en lempelse – gældende fra 1. juli 2019 – af afgiftsreglerne for de såkaldte liberale erhverv. Ri sætter fokus på konsekvenserne heraf.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0990155
Nedsættelse af momsfradragsprocent
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagers momstilsvar som følge af, at SKAT har nedsat klagers momsfradragsprocent. SKAT har endvidere ikke godkendt selskabets fradrag af indgående moms af udgifter til el-forbrug og energiafgift. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 11-04-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Indstillinger
C-270/18 UPM France

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - fritagelse for mindre elektricitetsproducenter, der er underlagt beskatning af den producerede elektricitet - fravær under den tildelte overgangsperiode af en national afgift på det endelige elektricitetsforbrug

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 21, stk. 5, tredje afsnit, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af [EU]-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal som en undtagelse til den obligatoriske fritagelse i artikel 14, stk. 1, litra a), første punktum, fortolkes restriktivt. Bestemmelsen kan derfor kun påberåbes, hvis elektricitet er underlagt en generel beskatning i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed, og hvis der i national lovgivning er fastsat en fritagelse for mindre producenters produktion til eget brug, som er i overensstemmelse med artikel 21, stk. 5, tredje afsnit, i direktiv 2003/96.

2) Artikel 21, stk. 5, tredje afsnit, i direktiv 2003/96 er som en undtagelse til den obligatoriske fritagelse for afgift i artikel 14, stk. 1, litra a), første punktum, uafhængig af den undtagelse af miljøpolitiske hensyn, der er fastsat i artikel 14, stk. 1, litra a), andet og tredje punktum. Selv om afgifter, der pålægges mindre elproducenter i henhold til artikel 21, stk. 5, tredje afsnit, er omfattet af minimumsafgiftssatserne i direktiv 2003/96, er afgifter, der opkræves i henhold til miljøundtagelsen i artikel 14, stk. 1, litra a), ikke omfattet af disse minimumsafgiftssatser.


C-236/18 Tilnærmelse af lovgivningerne GRDF

Sagen omhandler:

Direktiv 2009/73 om fælles regler for det indre marked for naturgas - distributionssystemoperatørers forpligtelser - artikel 41 i direktiv 2009/73 - tidsmæssig virkning af tvistbilæggelsesmyndigheders afgørelser - effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet - retssikkerhed og beskyttelse af den berettigede forventning

Generaladvokatens indstilling:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF, særlig artikel 41, stk. 11, skal fortolkes således, at det kræves, at en regulerende myndighed ved bilæggelse af en tvist skal have beføjelse til at træffe en afgørelse, som finder anvendelse på hele den periode, der er omfattet af direktiv 2009/73, dvs. indtil den 3. marts 2011, uanset datoen for ikrafttrædelsen af de pågældende kontrakter.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

WORKING PARTY ON ENERGY

Draft Council conclusions on the Future of Energy Systems in the Energy Union designed to ensure the clean energy transition and the achievement of energy and climate objectives towards 2030 and beyond - Discussion

 

Nyt fra EUR_LEX

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/814 af 17. maj 2019 om tilladelse til Italien til i bestemte geografiske områder at anvende reducerede afgiftssatser for gasolie og flydende gas, der anvendes til opvarmning, i medfør af artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

 


Indholdsfortegnelse