Energinyt 2020, uge 22

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Tilskudspulje skal forhindre markante prisstigninger på fjernvarmeregningen

Nyt fra Forsyningstilsynet

Styresignaler
Styresignal - fastlæggelse af praksis - godtgørelse af afgift på elektricitet - forbrug både til proces og til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling (rumvarme m.v.) - manglende måling - genoptagelse

Bindende svar
Elafgift - varme fra transformering og konvertering af elektricitet


 

Artikler og interessante links

BDO

Tilskudspulje skal forhindre markante prisstigninger på fjernvarmeregningen

Staten har afsat 26 mio. kroner over de næste fire år til rådgivningsydelser for varmeværker, som har mistet de økonomiske støttemidler – de såkaldte grundbeløb.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.
Tilsynsafgørelse, energispare. Forsyningstilsynet har den 21. marts 2019 gennemført et omkostningstilsyn ved Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Styresignal - fastlæggelse af praksis - godtgørelse af afgift på elektricitet - forbrug både til proces og til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling (rumvarme m.v.) - manglende måling - genoptagelse

SKM2020.215.SKTST

Styresignalet fastlægger praksis for godtgørelse af afgift på elektricitet, der anvendes til både proces og rumvarme m.v. (blandet forbrug), når virksomheden ikke har foretaget fordeling af blandet forbrug af elektricitet til proces og til rumvarme m.v. efter måling af elektricitet. Reglerne for genoptagelse er beskrevet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elafgift - varme fra transformering og konvertering af elektricitet

SKM2020.216.SR

Spørger var et el-transmissionsselskab. Skatterådet kunne bekræfte, at nyttiggørelsen af varmen opstået ved spørgers transformering og konvertering af elektricitet ikke var omfattet af reglerne om betaling af overskudsvarmeafgift. Transformeringen og konvertering skete inden, at elektriciteten overgik til forbrug efter elafgiftsloven, hvorfor ledningstabet heller ikke var omfattet af afgiftspligten efter elafgiftsloven, og således heller ikke af reglerne om overskudsvarme.


Indholdsfortegnelse