Energinyt 2021, uge 22

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Må energivirksomheder opkræve gebyrer for udstedelsen af fakturaer og faktureringsoplysninger?
Showstopper for kommunale og regionale solcelleanlæg
Indberetning af lånefinansiering for vandselskaber
Drikkevandsselskaber: Overvejelser i forbindelse med samarbejder og overtagelser

Nyt fra Forsyningstilsynet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Må energivirksomheder opkræve gebyrer for udstedelsen af fakturaer og faktureringsoplysninger?

Energivirksomheder må i henhold til energioplysningsbekendtgørelsen ikke opkræve et særskilt gebyr for udstedelsen af fakturaer og faktureringsoplysninger.


BDO

Showstopper for kommunale og regionale solcelleanlæg

I kommuner og regioner er der generelt stor vilje over for grøn omstilling – og her spiller solcelleanlæg en afgørende rolle. Etablering af kommunale solcelleanlæg har ellers haft svære kår, men er af flere omgange alligevel blevet muligt gennem dispensationer og ændret lovgivning for...


BDO

Indberetning af lånefinansiering for vandselskaber

I forlængelse af den politiske aftale fra 2018 om justeret økonomisk regulering af vandsektoren, blev det aftalt, at der skal indføres en forrentningsramme i vandsektoren.For at kunne fastlægge en model til en sådan forrentningsramme, er det nødvendigt for Forsyningssekretariatet at have...


PwC

Drikkevandsselskaber: Overvejelser i forbindelse med samarbejder og overtagelser

Den danske drikkevandssektor er kendetegnet ved op mod 2.500 selskaber, langt størstedelen heraf består af mindre forbrugerejede selskaber som forsyner mindre...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring over Energinets anmeldte metode for betaling efter Cost Plus
Høring. Forsyningstilsynet har modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende en metode for betaling for systemydelser mv. efter cost plus.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten, BEK nr 1045 af 27/05/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, BEK nr 1044 af 27/05/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber og forholdet mellem VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber og elhandelsvirksomheder og kollektive elforsyningsvirksomheder, BEK nr 1069 af 30/05/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder, BEK nr 1068 af 28/05/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Nederlandene til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Danmark til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 253

Henvendelse af 31/5-21 fra 4 borgmestre om forslag om Ladeinfrastrukturpulje

Spørgsmål og svar

Spm. 546

Vil ministeren oplyse, hvor meget salget af diesel til tung landtransport forventes at falde, hvis Danmark indførte samme afgift på diesel som i Tyskland, og hvilken fiskal og CO2-mæssig effekt dette ville, og hvor stor en del af dette fald, der vil skyldes mindre køb fra udenlandske erhvervskøretøjer, der i stedet vil tanke uden for Danmark? Ministeren bedes endvidere oplyse de samme effekter, hvis Danmark øger dieselafgiften med 5 kr./l frem mod 2030.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse