Energinyt 2022, uge 22

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Energiklagenævnets afgørelse i sag om E.ON Danmarks A/S´ indrapporteringspligt til Gasprisguiden

Energiklagenævnets afgørelse i sag om påtale i forbindelse med energimærkning af ejendommen beliggende A1, 7323 Give (energimærke nr. [xxx]1 af 3. juni 2019)

Energiklagenævnets afgørelse i sag om klage over Forsyningstilsynets afgørelse af 31. august 2020 om indtægtsramme og saldoen af differencer for 2018 for Hurup Elværk Net A/S

Energiklagenævnets afgørelse i sag om energimærkning af ejendommen beliggende A1, 8543 Hornslet (energimærkningsnummer [xxx]1 af 15. april 2014)

Energiklagenævnets afgørelse i sag om energimærkning af ejendommen beliggende A1, 2700 Brønshøj (energimærke nr. [xxx]1 af 13. december 2016)

Energiklagenævnets afgørelse i sag om energimærkning af bygningen beliggende A1, 6580 Vamdrup (energimærke nr. [xxx]1 af 11. marts 2019)

Energiklagenævnets afgørelse i sag om klage over afgørelse om afvisning af ansøgning om forlængelse af forpligtelse til efterforskningsboring i tilladelse 11/16

Energiklagenævnets afgørelse i sag om klage over Forsyningstilsynets afgørelse af 31. august 2020 om indtægtsramme og saldoen af differencer for reguleringsåret 2018 for Evonet A/S (nu N1 A/S)

Energiklagenævnets afgørelse i sag om delvis tilsagn om tilskud fra Bygningspuljen vedrørende ejendommen A1, 3360 Liseleje

Energiklagenævnets afgørelse i sag om afslag på dispensation fra betingelsen, om at arbejdet ikke må være påbegyndt før meddelelse af tilsagn

Energiklagenævnets afgørelse i sag om afslag på dispensation fra krav i tilsagn om tilskud

Energiklagenævnets afgørelse i sag om klagefrist vedrørende klage over afslag på ansøgning om tilsagn om tilskud fra Bygningspuljen vedrørende A1, 9640 Farsø

Energiklagenævnets afgørelse i sag om afslag på ansøgning om tilskud til projektet ”F1”

Energiklagenævnets afgørelse i sag om klagefrist vedrørende klage over afslag på udbetaling af tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen A1, 4700 Næstved

Energiklagenævnets afgørelse i sag om afslag på ansøgning om tilskud til projektet ”reduktion af energiforbrug til produktion af slagtesvin”

Energiklagenævnets afgørelse i sag om afslag på ansøgning om tilsagn om tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende A1, 3200 Helsinge

Energiklagenævnets afgørelse i sag om afslag på ansøgning om tilsagn om tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende A1, 8270 Højbjerg

Energiklagenævnets afgørelse i sag om afslag på ansøgning om udbetaling af tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende A1, 8500 Grenaa

Energiklagenævnets afgørelse i sag om afslag på ansøgning om tilsagn om tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende A1, 5690 Tommerup

Energiklagenævnets afgørelse i sag om afslag på ansøgning om udbetaling af tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende A1, 7500 Holstebro

Energiklagenævnets afgørelse i sag om afslag på ansøgning om tilsagn om tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende A1, 7400 Herning

Energiklagenævnets afgørelse i sag om afslag på ansøgning om tilsagn på tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende A1, 9620 Aalestrup

Energiklagenævnets afgørelse i sag om delvis afslag på ansøgning om udbetaling af tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende A1, 5260 Odense S

Energiklagenævnets afgørelse i sag om afslag på ansøgning om tilsagn om tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende A1, 9370 Hals

Energiklagenævnets afgørelse i sag om afslag på ansøgning om tilsagn om tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende A1, 1911 Frederiksberg C


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for gasdistributionsselskaber, BEK nr 755 af 30/05/2022. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kommuners og Energinet.dk's deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elforsyningsloven, BEK nr 800 af 02/06/2022. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om kommuners deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til virksomhed efter varmeforsyningsloven, BEK nr 795 af 02/06/2022. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring af lovforslag om ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, lov om kontinentalsoklen og visse rør-ledningsanlæg på søterritoriet og lov om anvendelse af Danmarks undergrund
Oprettelsesdato: 30-05-2022
Høringsfrist: 28-06-2022

Lovforslag om ændring af lov om elforsyning (geografisk differentierede forbrugstariffer og lokal kollektiv tarifering, direkte linjer, forbud mod nye kulkraftværker, udligning af statslige organers elafgiftsbesparelser ved forbrug af egenproduceret elektricitet fra solcelleanlæg og registrering af data for elproducerende anlæg, energilageranlæg og elforbrugsanlæg m.v.)
Oprettelsesdato: 30-05-2022
Høringsfrist: 28-06-2022

Høring over bekendtgørelse om tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling
Oprettelsesdato: 03-06-2022
Høringsfrist: 24-06-2022

Høring over forslag til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse
Oprettelsesdato: 03-06-2022
Høringsfrist: 10-06-2022


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af finland til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres til visse varmepumper, elkedler og recirkulationsvandpumper i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 236

Henvendelse af 31/5-22 fra Biogas Danmark om foretræde vedrørende uhensigtsmæssige konsekvenser af grøn skattereforms forslag om stigende CO2-afgift på biogas

Spørgsmål og svar

Spm. 426

Vil ministeren i forlængelse af Skatteudvalgets ekspertmøde om dataetik og retssikkerhed afholdt den 17. marts 2022, jf. SAU alm. del – bilag 165 og 176, iværksætte den under ekspertmødet omtalte dataetiske konsekvensanalyse af hjemlen til at indhente og samkøre data med henblik på at udvikle både machine-learning og analytiske modeller til brug for Skatteforvaltningens kontrol, jf. lovforslag nr. L 73 som vedtaget. Analysen bedes tage udgangspunkt i Dataetisk Råds vurderingsskema og dataetisk konsekvensanalyse. Analysen beder derudover bl.a. belyse-om hjemlen er nødvendig og proportionel med formålet, herunder særlig i forhold til borgernes rettigheder,-om der kan udarbejdes en mere konkret afgrænsning for indhentelse af data, som det f.eks. blev gjort ved lovforslag nr. L 149 om Erhvervsstyrelsens behandling af data (folketingsåret 2017-18),-om andre myndigheder, som i dag har hjemmel til at kunne samkøre data, som Skatteforvaltningen har indhentet, vil kunne få adgang til data indhentet efter den nye hjemmel,-hvordan det vil blive sikret, at data er valide, og hvad der vil ske, hvis data ikke er valide, -hvordan oplysningspligten vil kunne opfyldes, -hvordan der kan sikres forklarlighed i forhold til algoritmens funktion,-hvordan systemet vil blive testet, således at det bl.a. sikres, at der ikke er fejl i den anvendte algoritme,-hvordan de indhentede data vil skulle indgå i en kontrolsag og-hvordan det sikres, at de medarbejdere, der skal anvende værktøjet som grundlag for kontrol, har den rette uddannelse.Analysen bedes forelagt Dataetisk Råd til udtalelse inden den oversendes til Skatteudvalget med henblik på en efterfølgende teknisk gennemgang.  Svar  

Spm. 427

Vil ministeren i forlængelse af Skatteudvalgets ekspertmøde om dataetik og retssikkerhed afholdt den 17. marts 2022, jf. SAU alm. del – bilag 165 og 176, redegøre for, hvilke oplysninger borgere, som udvælges til kontrol på baggrund af samkøring af data, får oplyst, herunder om de oplyses om, at de er udvalgt til kontrol pba. en algoritme?  Svar  

Spm. 536

Ifølge Energinets opgørelse for biogas tilført gasnettet, eksporteres over 80 pct. til virksomheder i vores nabolande med Sverige som det største aftagerland. Vil ministeren ? Ministeren bedes ligeledes oplyse det tilsvarende for Danmark for hhv. 2022 og i 2030 efter fuld indfasning af regeringens forslag til Grøn Skattereform.  Svar  

Spm. 537

Kan ministeren bekræfte, at hvis der lægges et separat nyt biogasnet fra biogasanlæggene parallelt med det nuværende gasnet ud til industrivirksomhederne, så belastes virksomhederne ikke af de nye CO2-afgifter?  Svar  

Spm. 538

Finder ministeren anledning til at udjævne konkurrenceforskellene mellem Danmark og Sverige ved at give mulighed for, at danske virksomheder også kan få afgiftsrefusion for CO2-afgift, når de vælger at købe et dyrere og klimaneutralt brændstof?  Svar  

Spm. 539

Vil ministeren oplyse den samlede afgiftsforskel mellem biogas og den fødevarebaserede biodiesel, når disse anvendes til at opfylde CO2-fortrængningskravet i transportsektoren? Oplysningerne bedes givet for hhv. 2022 og 2030 efter fuld indfasning af CO2-afgifterne foreslået i regeringens Grøn Skattereform.  Svar  

Spm. 540

Vil ministeren oplyse afgiftsforskellene, herunder kvoteomkostningerne, på biogas anvendt til transport i hhv. Tyskland og Danmark?  Svar  

Spm. 541

Vil ministeren redegøre for, hvorfor der kun foreslås en lavere sats for mineralogiske processer, når der også er andre lækageudsatte erhverv med energitunge processer i Danmark?  Svar  

Spm. 542

Vil ministeren redegøre for energiintensiteten for mineralogiske processer og for andre energiintensive erhverv såsom visse dele af fødevareerhvervet?  Svar  

Spm. 549

Vil ministeren redegøre for finansieringen af regeringens udspil til en grøn skattereform, hvoraf det fremgår, at hotellers rumvarme skal bidrage med 50 mio. kr. årligt til finansieringen?  Svar  

Spm. 558

Vil ministeren oplyse, på hvilket grundlag regeringen har ændret holdning til dobbeltregulering, siden regeringen i 2013 stemte for at afskaffe en del af dobbeltreguleringen og som en del af SR-regeringen foreslog at afskaffe dobbeltreguleringen på fjernvarme?  Svar  

Spm. 559

Vil ministeren opgøre, hvilke andre EU-lande der har dobbeltregulering af kvoteomfattede virksomheder?  Svar  

Spm. 562

Vil ministeren redegøre for, hvordan en bundpris skal fungere, og ved hvilket niveau for kvoteprisen bundprisen skal indføres?  Svar  

Spm. 609

Hvilken effekt forventer regeringen, at en afskaffelse af bundfradraget vil få på gartnerierhvervet, herunder med baggrund i, at bundfradraget blev indført for at kompensere gartnerierhvervet, og hvad påtænker regeringen at gøre for at kompensere gartnerier for virkningerne af afskaffelsen af bundfradraget?  Svar  

Spm. 610

Hvordan påtænker regeringen, at man med den nye CO2-afgift skaber et præcist grundlag for målingen og dermed opkrævningen af CO2e, således at virksomhederne kan være sikre på, at de bliver opkrævet det korrekte afgiftsbeløb?  Svar  

Spm. 611

Hvordan hænger statsministerens udmelding i Folketinget sammen med, at regeringen med sit udspil til grøn skattereform lægger op til at indføre en CO2-afgift, der kraftigt sætter afgiftsbelastningen af virksomhederne, herunder gartnerierne, i vejret, samtidig med, at bundfradraget i afgiften fjernes, og at de nuværende tilskudsordninger ikke i tilstrækkeligt omfang kan bruges af gartnerierne til at omstille deres produktion?  Svar  

Spm. 612

Med aftalen fra december 2021 om fangst, transport, lagring (CSS) og anvendelse af CO2 i Danmark ønsker man at fremme indfangelse og lagring af CO2. Der er afsat 16 mia. kr. til at udvikle markedet i tillæg til de 3 mia., som regeringen lægger op til med udspillet til grøn skattereform. Hvordan forestiller regeringen sig, at midlerne afsat til at fremme og udvikle markedet for CCS skal fordeles mellem de enheder, som kunne drage nytte af investeringer i CCS?  Svar  

Spm. 614

Vil ministeren oplyse, hvad de økonomiske konsekvenser er i Danmark i form af øget grænsehandel og deraf mindre dansk moms- og afgiftsprovenu af den tyske beslutning om en midlertidig tysk sænkelse af afgiften for både benzin og diesel?  Svar  

Spm. 616

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 31. maj 2022 fra Biogas Danmark om foretræde vedrørende uhensigtsmæssige konsekvenser af grøn skattereforms forslag om stigende CO2-afgift på biogas, jf. SAU alm. del - bilag 236.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 995

Om svartider på spørgsmål til forhandlingerne om en grøn skattereform.

Samrådsspørgsmål

Spm. Q

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 17. juni 2022, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse