Energinyt 2023, uge 22

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra Energinyt.

God læselyst

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Offentliggørelse af Energistyrelsens Power-to-X-udbud
Beregn, hvad den nye CO2-afgift betyder for din virksomhed

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag


 

Artikler og interessante links

PwC

Beregn, hvad den nye CO2-afgift betyder for din virksomhed

En ny, ensartet CO2-afgift bliver en realitet fra 2025. Med input fra PwC kan du beregne, hvad den kommer til at betyde for din virksomhed.


PwC

Offentliggørelse af Energistyrelsens Power-to-X-udbud

Energistyrelsen har offentliggjort deres Power-to-X-udbud (PtX), hvor der afsættes 1,25 mia. kr. til støtte af produktion af grøn brint i Danmark. Dermed er det...


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Energiklagenævnets afgørelse i sag om klage over Forsyningstilsynets afgørelse af 2. november 2021 om indtægtsramme for 2018 for Radius Elnet A/S

Energiklagenævnets afgørelse i sag om klage over Forsyningstilsynets afgørelse om udmelding af reguleringspris for reguleringsåret 2017

Energiklagenævnets afgørelse i sag om klage over Energistyrelsens afgørelse af 11. november 2022 om tilladelse til etablering af Aflandshage Vindmøllepark

Energiklagenævnets afgørelse i sag om klage over Energistyrelsens afgørelse af 11. november 2022 om tilladelse til etablering af Aflandshage Vindmøllepark

Energiklagenævnets afgørelse i sag om klage over Energistyrelsens afgørelse af 26. november 2022 om tilladelse til etablering af Frederikshavn Havvindmøllepark

Energiklagenævnets afgørelse i sag om anmodning om genoptagelse af nævnets afgørelse af 23. juni 2022 med j.nr. 22/02147

Energiklagenævnets afgørelse i sag om genoptagelse af nævnets afgørelse i sagen med journalnummer 18/01952

Energiklagenævnets afgørelse i sag om fastsættelse af årsnorm for pristillæg til opgraderet biogas

Energiklagenævnets afgørelse i sag om ansøgning om bibeholdelse af nettilslutningstidspunkt med tilhørende pristillæg ved ombygning af vindmølle

Energiklagenævnets afgørelse i sag om energimærkning af ejendommen beliggende A1, 4270 Høng (energimærke nr. [xxx]1 af den 23. januar 2020)

Energiklagenævnets afgørelse i sag om afslag på ansøgning om tilsagn om tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende A1, 5700 Svendborg

Energiklagenævnets afgørelse i sag om delvis tilsagn om tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende A1, 8700 Horsens

Energiklagenævnets afgørelse i sag om afslag på ansøgning om udbetaling af tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende A1, 2770 Kastrup

Energiklagenævnets afgørelse i sag om afslag på ansøgning om udbetaling af tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende A1, 6310 Broager

Energiklagenævnets afgørelse i sag om anmodning om genoptagelse af nævnets afgørelse om delvis tilsagn om tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende A1, 5882 Vejstrup

Energiklagenævnets afgørelse i sag om tilsagn om pristillæg til opgraderet biogas

Energiklagenævnets afgørelse i sag om tilsagn om pristillæg til opgraderet biogas

Energiklagenævnets afgørelse i sag om tilsagn om pristillæg til opgraderet biogas


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring over Forsyningstilsynets udkast til afgørelsen af metodeændringen for handel med lokal fleksibilitet til håndtering af lokale flaskehalse i transmissionsnettet
Høring. Energinet anmeldte i maj 2022 en ændring til metoden for handel med lokal fleksibilitet. Forsyningstilsynet havde anmeldelsen i offentlig høring i maj 2022. Energinet meddelte efterfølgende, at man ville anmelde en yderligere ændring, hvilket skete den 14. februar 2023.

Høring over Energinets metodeanmeldelse for optimeret indkøb af mFRR kapacitet i DK1 og DK2
Høring. Energinet anmeldte den 17. maj 2023 metoden for optimeret indkøb af mFRR kapacitet i DK1 og DK2.

Høring over udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse
Høring. Forsyningstilsynet sender udkast til Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse i høring


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om deklaration af elektricitet til forbrugerne (Elmærkningsbekendtgørelsen), BEK nr 602 af 30/05/2023. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion, BEK nr 601 af 30/05/2023. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om håndbog om dokumentation for opfyldelse af CO2e-fortrængningskrav m.v. (HB 2023), BEK nr 595 af 26/05/2023. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om CO2e-fortrængningskrav og bæredygtighed m.v., BEK nr 594 af 26/05/2023. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v., BEK nr 589 af 24/05/2023. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om CO2-kvoter tildelt til varmeproduktion, BEK nr 632 af 31/05/2023. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder, BEK nr 624 af 30/05/2023. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om stamdataregistret for elproducerende anlæg m.v., BEK nr 623 af 30/05/2023. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Udbetaling af støtte og opkrævning af betaling for elektricitet produceret på udbudte havvindmølleparker og implementering af dele af VE II-direktivet), LOV nr 608 af 31/05/2023. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem og til renset biogas leveret til et bygasnet, BEK nr 650 af 31/05/2023. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål (HB 2021), BEK nr 649 af 31/05/2023. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling, BEK nr 642 af 30/05/2023. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om bæredygtighed og besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål, m.v., BEK nr 641 af 27/05/2023. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om investeringsstøtte til forsøgsvindmøller på land, BEK nr 675 af 02/06/2023. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser, energieffektiviseringer og CO2-reduktioner i erhvervsvirksomheder, BEK nr 674 af 02/06/2023. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 05-06-2023 - 04-07-2023

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 08-06-2023 dom i C-322/22 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wroclawiu
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - princippet om loyalt samarbejde - effektivitetsprincippet - skat, som en medlemsstat har opkrævet i strid med EU-retten - tilsidesættelse, der er fastslået som følge af en dom afsagt af Domstolen - ret til betaling af renter af overskydende skat - national lovgivning, der begrænser retten til betaling af renter til perioden indtil den 30. dag efter offentliggørelsen af Domstolens dom i Den Europæiske Unions Tidende

Den 22-06-2023 dom i C-833/21 Endesa Generación
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - artikel 14, stk. 1, litra a) - fritagelse for energiprodukter, der anvendes til produktion af elektricitet - undtagelse - beskatning af energiprodukter af »miljøpolitiske hensyn« - rækkevidde

Tidligere dokument: C-833/21 Endesa Generación - Indstilling