Energinyt 2021, uge 23

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Forsyningstilsynet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU


 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets metode for lokal fleksibilitet
Høring. Metoden for lokal fleksibilitet udgør en tilføjelse til det eksisterende regulerkraftmarkedet for køb af balancerings- og systemydelser til at sikre elsystemets stabilitet, og metoden skal markedsmæssigt afhjælpe lokale flaskehalse i driftssituationen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 20/0061399
Elforbrug, telefon og internet- privat
Klagen vedrører nægtet momsfradrag og elafgiftsgodtgørelse på forbrug der er anset for at vedrøre privatboligen samt nægtet momsfradrag på udgifter til telefon og internet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2021


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 1147 af 31/05/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., spiritusafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love (Implementering af det omarbejdede cirkulationsdirektiv, direktivet om militær mobilitet og ændringer i alkoholstrukturdirektivet, justering af reglerne om adgang til virksomheders bevillings- og registreringsforhold, præcisering af bagatelgrænsereglen i en række afgiftslove, justering af momsreglerne for udlejningsvirksomheder og køreskolers salg af motorkøretøjer og tilpasning til EU-regler af tidspunktet for momsfradragsrettens indtræden m.v.), LOV nr 1240 af 11/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget)
Oprettelsesdato: 11-06-2021
Høringsfrist: 23-06-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/921 af 7. juni 2021 om tilladelse til nederlandene til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/922 af 7. juni 2021 om tilladelse til danmark til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/922 af 7. juni 2021 om tilladelse til danmark til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/921 af 7. juni 2021 om tilladelse til nederlandene til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn

 


Indholdsfortegnelse