Energinyt 2022, uge 23

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Forsyningstilsynet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring over branchevejledning for nettilslutning med begrænset netadgang for elproduktionsanlæg
Høring. Forsyningstilsynet sender hermed Green Power Denmarks anmeldelse af standardiseret vejledning for nettilslutning med begrænset netadgang for elproduktionsanlæg (branchevejledning) i offentlig høring.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Justering af rammer for etablering af vedvarende energi-anlæg på havet uden for udbud og udvidelse af VE-ordningerne til at omfatte solcelleanlæg på havet og visse solcelleanlæg på søer m.v.), LOV nr 804 af 07/06/2022. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund (Geologisk lagring af CO2 på under 100 kt med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer og statslig deltagelse i CO2-lagringstilladelser), LOV nr 803 af 07/06/2022. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Domme
C-341/20 Kommissionen mod Italie (Droits d’accise - Carburant des bateaux de plaisance)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 14, stk. 1, litra c) - fritagelse for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof med henblik på sejlads i farvande i Den Europæiske Union - fritagelse, som alene indrømmes fritidsfartøjer, der er genstand for en charterkontrak

Domstolens dom:

1) Det fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 14, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, idet den udelukkende indrømmer en fritagelse for punktafgift for motorbrændstof, der anvendes af fritidsfartøjer, når disse fartøjer er genstand for en charterkontrakt, uafhængigt af, på hvilken måde disse fartøjer faktisk anvendes.

2) Den Italienske Republik betaler sagsomkostningerne.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 196 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af rentekompensation og udvidelse af anvendelsesområdet for forrentning m.v. i sager om refusion af udbytteskat m.v., harmonisering af tidspunktet for renteberegning ved opkrævning af skatter og afgifter i visse situationer samt ændring af reglerne om regulering som følge af den endeligt opgjorte fradragsprocent for delvis fradragsret for moms m.v.).
Vedtaget den 9. juni 2022

L 200 Forslag til lov on afgift af elektricitet, lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter og ligningsloven. (Nedsættelse af den almindelige elafgift, afskaffelse af grøn check for ikkepensionister og forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag).
Vedtaget den 9. juni 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 240

Henvendelse af 7/6-22 fra Biogas Danmark om præsentation til foretræde den 8. juni 2022 vedrørende uhensigtsmæssige konsekvenser af grøn skattereforms forslag om stigende CO2-afgift på biogas

Spørgsmål og svar

Spm. 545

Vil ministeren oplyse antallet af personer i arbejde, der har oplevet en negativ effekt på deres disponible indkomst som følge af skatte- og afgiftsstigninger indført af regeringen siden regeringsskiftet i 2019?  Svar  

Spm. 546

Vil ministeren opgøre andelen af virksomheder i hver kommune, som vil opnå den største ekstra afgiftsbyrde som følge af regeringens udspil til en grøn skattereform? Ministeren bedes opgøre andelen af virksomheder for hver kommune som andel virksomheder i afgiftsbyrdens øverste kvartil.  Svar  

Spm. 547

Vil ministeren opgøre provenueffekten af den grønne skattereform i umiddelbar virkning og virkning efter tilbageløb og adfærd, opdelt på brancher, af regeringens forslag til en CO2-afgift? Effekten bedes opgjort for alle år frem mod 2030.  Svar  

Spm. 548

Vil ministeren redegøre for, om regeringen også vil kompensere husholdningerne for stigende priser som følge af CO2-afgiften, eftersom regeringen vil kompensere danske husholdninger for stigende priser blandt andet som følge af krigen i Ukraine?  Svar  

Spm. 550

Vil ministeren oplyse, hvilke krav regeringen vil opstille for at modtage omstillingsstøtten i den grønne skattereform?  Svar  

Spm. 551

Vil ministeren oplyse om virksomheder, hvor der ikke er teknologiske muligheder til omstilling, kan få omstillingsstøtte i den grønne skattereform, eller om virksomheder må betale afgiften og derefter tage det fulde økonomiske tab som følge af manglende omstillingsmuligheder og afgift?  Svar  

Spm. 552

Vil ministeren oplyse, hvordan regeringen vil udmønte omstillingsstøtten i den grønne skattereform, herunder administration, ansøgning og udvælgelse af støttemodtagere?  Svar  

Spm. 553

Vil ministeren oplyse, hvordan regeringen vil sikre, at omstillingsstøtten i den grønne skattereform går til de virksomheder, der har brug for hjælp til omstilling?  Svar  

Spm. 554

Hvordan vil ministeren mindske bureaukratiet og de administrative konsekvenser for erhvervslivet, når omstillingsstøtten i den grønne skattereform skal uddeles?  Svar  

Spm. 555

Hvor stor en andel af den samlede omstillingsstøtte i den grønne skattereform forventes at blive brugt på administration?  Svar  

Spm. 556

Er ministeren enig i, at der på nuværende tidspunkt ikke er reelle omstillingsmuligheder i den grønne skattereform for anvendelse af diesel til landbrugsmaskiner?  Svar  

Spm. 557

Vil ministeren redegøre for, hvornår ministeriet forventer, at der vil eksistere reelle omstillingsmuligheder til fossil diesel i landbrugsmaskiner, som ikke vil forringe konkurrenceevnen?  Svar  

Spm. 560

Vil ministeren redegøre for, i hvor høj grad de kvoteomfattede virksomheder i Danmark er i direkte konkurrence med andre virksomheder i EU?  Svar  

Spm. 561

Vil ministeren redegøre for, hvorfor skønnet for CO2-udledningen i regeringens udspil på 3,7 mio. tons afviger fra ekspertgruppens skøn på 3,5 mio. tons?  Svar  

Spm. 563

Vil ministeren redegøre for, hvorfor aftalen om en grøn skattereform skal genbesøges i 2026, når afgiften indføres fra 2025, og der dermed ikke findes data for afgiftens effekt i 2026?  Svar  

Spm. 564

Vil ministeren redegøre for konsekvenserne for den finansielle sektor og dansk økonomi, hvis landbrugets værditab er på 274 mia. kr. ved en CO2e-afgift på 1.200 kr./ton CO2, som det fremgår af en følsomhedsberegning i ”Økonomi og Miljø 2020”?  Svar  

Spm. 624

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 7/6-22 fra Biogas Danmark om præsentation til foretræde den 8. juni 2022 vedrørende uhensigtsmæssige konsekvenser af grøn skattereforms forslag om stigende CO2-afgift på biogas, jf. SAU alm. del - bilag 240.  Svar  

Spm. 625

Er ministeren enig i, at alternative, grønne brændstoffer endnu ikke er til rådighed for fiskeriet, hvorfor den såkaldte adfærdseffekt ifm. CO2-afgiften i forhold til dansk fiskeri vil være, at fiskerne enten bliver tvunget i land eller til at hente deres brændstof i andre lande?  Svar  

Spm. 626

Er ministeren enig i, at grønt brændstof som alternativt drivmiddel i fiskeriet ikke er til rådighed i de mængder, der er brug for til at forsyne den danske fiskeflåde?  Svar  

Spm. 627

Anerkender ministeren, at det vil føre til markant CO2-lækage, hvis danske fiskere pålægges en CO2-afgift på kort sigt?  Svar  

Spm. 628

Ministeren bedes redegøre for udviklingen i rentabiliteten i dansk fiskeri, hvis man indfører en CO2-afgift, som den regeringen lægger op til?  Svar  

Spm. 629

Hvornår vurderer ministeren, at det vil være muligt for hele dansk fiskeris flåde at anvende alternative brændstoffer som eksempelvis ethanol fremstillet gennem power-to-x-teknologi?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse