Energinyt 2020, uge 24

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Godtgørelse af elafgift ved blandet forbrug

Nyt fra Forsyningstilsynet

Bindende svar
E-sport, reklameindtægter, streaming, selvstændig erhvervsvirksomhed

Afgørelser
Årsomvurderingen af grundværdien og omberegning af grundværdien

Kendelser
Skattesag skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

System teknisk
Udenlandsk trust - rentefrit anfordringslån - arv


 

Artikler og interessante links

BDO

Godtgørelse af elafgift ved blandet forbrug

Skattestyrelsen har præciseret, at virksomheder, der bruger strøm både til procesformål og til rumvarme, men som kun måler det samlede forbrug, altid kan få godtgjort elafgift af deres fulde forbrug med satsen for rumvarme.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Afgørelse om markedsmæssigheden af TREFOR EL-NET A/S´ aftaler om køb af el til dækning af nettab for 2016 og 2017
Tilsynsafgørelse, el. Sagen angår markedsmæssigheden af TREFOR EL-NET A/S´ aftaler med det koncernforbundne selskab TREFOR Energi A/S (nu EWII Energi A/S) om køb af el til dækning af nettab indgået den 21. december 2010 som videreført ved aftalen indgået den 12. oktober 2012 for kontrolårene 2016 og 2017.

Tilsyn i foråret 2020 vedrørende elhandelsvirksomhedernes indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har i uge 15 til 17, 2020 gennemført et tilsyn af samtlige elhandelsvirksomheder, der udbyder produkter til forbrugere med et årligt forbrug op til 100.000 kWh.

Tilsyn i foråret 2019 vedrørende elhandelsvirksomhedernes indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har i uge 13, 2019 gennemført et tilsyn af samtlige elhandelsvirksomheder, der udbyder produkter til forbrugere med et årligt forbrug op til 100.000 kWh.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: E-sport, reklameindtægter, streaming, selvstændig erhvervsvirksomhed

SKM2020.236.SR

Spørger spillede online på nettet. Spørgers hovedindtægt var via en kontrakt med H, der livestreamede hans spil, og opkrævede betaling hos seerne, og spørger modtog en andel af indtægterne. Spørger havde sin egen YouTube kanal, som også gav indtægter. Spørger havde desuden flere andre indtægtsgivende aktiviteter, der alle havde forbindelse til hans aktiviteter med spil på nettet.

Skatterådet kunne bekræfte, at omfanget af spørgers aktiviteter udgjorde en erhvervsmæssig virksomhed. Skatterådet kunne også bekræfte, at såfremt de aftaler spørger havde indgået, ville kunne overføres til et selskab ejet af spørger, ville virksomheden ligeledes kunne overføres til selskabet, og indkomsten blive anset for optjent af selskabet, som rette indkomstmodtager.


Indholdsfortegnelse 

System teknisk: Udenlandsk trust - rentefrit anfordringslån - arv

SKM2020.242.SR

Skatterådet bekræftede, at Spørger ikke skulle beskattes i Danmark af et rentefrit anfordringslån, som ydes til Spørger af en udenlandsk trust, mens stifteren af trusten endnu var i live. Det var ved afgørelsen tillagt vægt, at trusten var en transparent enhed efter dansk skatteret, idet stifteren af trusten var en af de begunstigede. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørger ikke skulle beskattes i Danmark, såfremt Spørger - efter stifterens død - modtog en eller flere legatportioner fra trusten. Det var ved afgørelsen tillagt vægt, at Spørger ikke kunne anses for at have en sådan rådighed over trustens formue, at formuen måtte anses for at være ejet af ham. Skatterådet afviste at tage stilling til, om Spørger skulle beskattes, såfremt trusten - efter stifterens død - eftergav eventuelle lån, som måtte være ydet til Spørger af trusten.


Indholdsfortegnelse