Energinyt 2021, uge 24

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Udkast til styresignal
Beregning af frist for ordinær fastsættelse af godtgørelse efter elpatronordningen - udkast til styresignal - genoptagelse

Afgørelser
El-patronordningen - Tilbagebetaling af gasafgift

Lovstof
Nyt fra Lovtidende


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse i sag om anmodning om dispensation fra krav om opsætning af fjernaflæst elmåler

Ophævelse af afgørelse i sag om energimærkning af bygningen beliggende [XXX], 4600 Køge

Ophævelse af afgørelse i sag om energimærkning af bygningen beliggende [XXX], 2920 Charlottenlund

Ophævelse af afgørelse i sag om energimærkning af bygningen beliggende [XXX], 4600 Køge

Afvisning i sag om anmodning om genoptagelse af nævnets afgørelse med j.nr. 19/07263

Afvisning i sag om klage over Energistyrelsens afgørelse af 14. december 2020 om genoptagelse af etableringstilladelse af 22. december 2016 for Vesterhav Syd Havvindmøllepark

Stadfæstelse af afgørelse om afslag på ansøgning om tilskud fra Bygningspuljen til energiforbedringsprojekt vedrørende ejendommen beliggende [XXX], 6230 Rødekro

Afvisning i sag om Energistyrelsens afslag på anmodning om genoptagelse af Energistyrelsens afgørelse af 2. maj 2019

Stadfæstelse i sag om ansøgning om tilskud fra Bygningspuljen til et energiforbedringsprojekt vedrørende ejendommen beliggende [XXX], 5762 Vester Skerninge

Stadfæstelse i sag om afslag på ansøgning om tilskud fra Bygningspuljen til energiforbedringsprojekt vedrørende ejendommen beliggende [XXX], 3230 Græsted

Stadfæstelse i sag om afslag på ansøgning om tilskud fra Bygningspuljen til energiforbedringsprojekt vedrørende ejendommen beliggende [XXX], 9700 Brønderslev

Ophævelse i sag om ansøgning om tilskud fra Bygningspuljen til et energiforbedringsprojekt vedrørende ejendommen beliggende [XXX], 5330 Munkebo

Stadfæstelse i sag om ansøgning om tilskud fra Bygningspuljen til et energiforbedringsprojekt vedrørende ejendommen beliggende [XXX], 3100 Hornbæk

Stadfæstelse i sag om afslag på ansøgning om tilskud fra Bygningspuljen til energiforbedringsprojekt vedrørende ejendommen beliggende [XXX], 3230 Græsted


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Beregning af frist for ordinær fastsættelse af godtgørelse efter elpatronordningen - udkast til styresignal - genoptagelse

21-0071276

Styresignalet fastslår, at fristen for ordinær fastsættelse af godtgørelse efter elpatronordningen, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, 2. pkt., er direkte efter udløbet af måneden.

Selv om tilbagebetalingen kan angives på momsangivelsen, kan fristen for angivelse af moms således ikke anses for det tidligste tidspunkt, hvor kravet om godtgørelse kunne gøres gældende.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: El-patronordningen - Tilbagebetaling af gasafgift

SKM2021.312.LSR

Et selskab, der drev et kraftvarmeanlæg med to naturgasdrevne motoranlæg og leverede varmen til fire varmecentraler, anmodede om tilbagebetaling af gasafgift i henhold til gasafgiftslovens § 8, stk. 4. SKAT havde afslået anmodningen med henvisning til, at selskabet ikke drev varmecentralerne. Selskabet gjorde gældende at være berettiget til tilbagebetaling med henvisning til, at det var selskabet, der varmeproduktionsmæssigt rådede over kedlerne i de fire varmecentraler. Det var således selskabets driftsleder, der stod for start og stop af kedlerne, som varmecentralerne ikke selv kunne starte. Selskabets driftsleder førte også tilsyn med varmecentralerne, og selskabet indkøbte gassen. Landsskatteretten udtalte, at det afgørende for adgangen til afgiftslempelse ikke er, at varmeproduktionsanlægget er ejet af kraftvarmeproducenten, men at det drives af denne. Da selskabet efter varmeleveranceaftalerne med de fire varmecentraler ikke selv afholdt udgifterne til indkøb af brændsel til varmeproduktionen, men viderefakturerede udgifterne til varmecentralerne, fandt Landsskatteretten ikke, at selskabet drev varmecentralerne. Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, BEK nr 1272 af 10/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse i henhold til § 45 a i lov om fremme af vedvarende energi, BEK nr 1301 af 14/06/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse i henhold til § 45 b i lov om fremme af vedvarende energi, BEK nr 1299 af 14/06/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas eller af forgasningsgas fremstillet ved biomasse, BEK nr 1298 af 14/06/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til brug for transport, eller anvendes til procesformål i virksomheder eller til varmeproduktion, BEK nr 1297 af 14/06/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller, BEK nr 1296 af 14/06/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om bæredygtighed og besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål, m.v., BEK nr 1313 af 14/06/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem og til renset biogas leveret til et bygasnet, BEK nr 1312 af 14/06/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 30, i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og personskatteloven (Afholdelse af udbud af pristillæg i 2020-2024, ændring af værditabsordning, ophævelse af køberetsordning og oprettelse af salgsoptionsordning, VE-bonusordning, grøn puljeordning m.v.), BEK nr 1309 af 17/06/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse