Energinyt 2019, uge 25

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Bindende svar
Køleanlæg - overskudsvarme - udgifter til nyttiggørelse

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om bortfald af forhåndstilsagn om dispensation fra kravet i elforsyningsloven om selskabsmæssig udskillelse af kommunal elproduktion ved solcelleanlæg

Afvisning af klage pga. overskridelse af klagefrist


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Køleanlæg - overskudsvarme - udgifter til nyttiggørelse

SKM2019.318.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørgers elforbrug til et køleanlæg kan godtgøres efter elafgiftslovens § 11, stk. 1.

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørger skal afregne afgift efter reglerne for overskudsvarme i elafgiftslovens § 11, stk. 9, af overskudsvarmeproduktionen på køleanlægget.

Skatterådet kunne bekræfte, at vederlagsbeskatningen efter elafgiftslovens § 11, stk. 9, kun skal opgøres ved indregning af investeringer i varme-genindvindingssystemet (særlige installationer nødvendig for genindvinding af overskudsvarme) til udnyttelse af overskudsvarmen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/3180706
Komfortkøling
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet elafgift idet selskabet har anvendt elektricitet til komfortkøling, som ikke er anset for målt, og uden at der var afregnet afgift af elforbruget efter standardsatserne, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-05-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Indstillinger
C-270/18 UPM France

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - fritagelse for mindre elektricitetsproducenter, der er underlagt beskatning af den producerede elektricitet - fravær under den tildelte overgangsperiode af en national afgift på det endelige elektricitetsforbrug

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 21, stk. 5, tredje afsnit, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af [EU]-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal som en undtagelse til den obligatoriske fritagelse i artikel 14, stk. 1, litra a), første punktum, fortolkes restriktivt. Bestemmelsen kan derfor kun påberåbes, hvis elektricitet er underlagt en generel beskatning i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed, og hvis der i national lovgivning er fastsat en fritagelse for mindre producenters produktion til eget brug, som er i overensstemmelse med artikel 21, stk. 5, tredje afsnit, i direktiv 2003/96.

2) Artikel 21, stk. 5, tredje afsnit, i direktiv 2003/96 er som en undtagelse til den obligatoriske fritagelse for afgift i artikel 14, stk. 1, litra a), første punktum, uafhængig af den undtagelse af miljøpolitiske hensyn, der er fastsat i artikel 14, stk. 1, litra a), andet og tredje punktum. Selv om afgifter, der pålægges mindre elproducenter i henhold til artikel 21, stk. 5, tredje afsnit, er omfattet af minimumsafgiftssatserne i direktiv 2003/96, er afgifter, der opkræves i henhold til miljøundtagelsen i artikel 14, stk. 1, litra a), ikke omfattet af disse minimumsafgiftssatser.


Indholdsfortegnelse