Energinyt 2020, uge 25

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Vedtagelse af en række energilove
Forsyningstilsynet har godkendt en række af Energinets metodeændringer
Ændring af CO2-kvote lov
Regeringen har præsenteret et nyt varmeudspil
Fradrag for el - praksis ændres

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Styresignaler
Ændring af retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret af en anden - styresignal

Bindende svar
Kravet om kraftvarmekapacitet i el-patronordningen

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Vedtagelse af en række energilove

Følgende lovforslag er vedtaget af Folketinget 26. maj 2020:


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Forsyningstilsynet har godkendt en række af Energinets metodeændringer

Forsyningstilsynet har 18. maj 2020 godkendt Energinets metodeændring af 17. februar 2020 vedrørende [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ændring af CO2-kvote lov

Klima-, energi og forsyningsministeren har sendt et forslag til ændring af CO2-kvote loven i høring. Formålet med [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Regeringen har præsenteret et nyt varmeudspil

Efter lang tids venten har regeringen præsenteret et nyt varmeudspil den 16. maj 2020


Dansk Revision

Fradrag for el - praksis ændres

I nogle tilfælde er virksomhederne blevet nægtet helt ret til godtgørelse af elafgift, da der ikke var foretaget måling. Man ændrer nu denne praksis.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Forsyningstilsynets afgørelse, da etablering af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 6, ikke er teknisk muligt.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Metodegodkendelser for L-net A/S
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet godkender en række metoder, som elnetvirksomhederne bruger til at fastsætte vilkår og beregne prisen på transport af el i elnettet, gebyrstørrelser m.m.

Metodegodkendelser for Hammel Elforsyning Net A/S
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet godkender en række metoder, som elnetvirksomhederne bruger til at fastsætte vilkår og beregne prisen på transport af el i elnettet, gebyrstørrelser m.m.

Metodegodkendelser for Dinel A/S
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet godkender en række metoder, som elnetvirksomhederne bruger til at fastsætte vilkår og beregne prisen på transport af el i elnettet, gebyrstørrelser m.m.

Metodegodkendelser for FLOW Elnet A/S
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet godkender en række metoder, som elnetvirksomhederne bruger til at fastsætte vilkår og beregne prisen på transport af el i elnettet, gebyrstørrelser m.m.

Metodegodkendelser for N1 Randers A/S
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet godkender en række metoder, som elnetvirksomhederne bruger til at fastsætte vilkår og beregne prisen på transport af el i elnettet, gebyrstørrelser m.m.

Høring af tillæg til metode for Energinets gasbalancering i tilfælde af lave eller negative markedspriser: Minimumsbetaling i Small Adjustment Step 2
Høring. Forsyningstilsynet har den 12. juni 2020 modtaget anmeldelse fra Energinet vedrørende ændring af afregning af ubalancer i gastransmissionssystemet

Godkendelse af TSO-afregning af tilsigtede og utilsigtede udvekslinger af energi inden for kontinentaleuropæisk synkronområde
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet (FSTS) har i denne sag taget stilling til, om Energinets anmeldelse af 13. marts 2020 af forslag til regler for afregning mellem transmissionssystemoperatører (TSO’er) af tilsigtede og utilsigtede udvekslinger af energi inden for det kontinentaleuropæiske synkronområde kan godkendes efter Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EBGL).

Høring over udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldte metoder i forskrift D1 og I
Høring. Forsyningstilsynet sender udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldte metoder i forskrift D1 og I i høring.

Afgørelse og tilkendegivelse om forrentning af indskudskapital for årene 2010-2017 for Verdo Produktion A/S
Tilsynsafgørelse, varme. Verdo Produktion har ansøgt om forrentning af indskudskapital for årene 2012-2017.

Høring over Energinets anmodning om undtagelse fra fristen for at indføre 15 minutters ISP
Høring. Energinet har den 6. juni 2020 anmodet om undtagelse fra fristen for at indføre 15 minutters ubalanceafregningsperiode (Imbalance Settlement Period ”ISP”) til Forsyningstilsynet, med henblik på godkendelse.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Ændring af retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret af en anden - styresignal

SKM2020.250.SKTST

Dette styresignal erstatter SKM2008.848.SKAT og ændrer retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret ved en anden. Er en borger eller en virksomhed repræsenteret ved en anden, er Skatteforvaltningen som udgangspunkt forpligtet til at korrespondere med partsrepræsentanten. Ligeledes er Skatteforvaltningen som udgangspunkt berettiget til udelukkende at korrespondere med partsrepræsentanten, herunder fx om sagens afgørelse, med bindende virkning for parten. Skatteforvaltningen er dog berettiget til at sende en kopi af en afgørelse og eventuel brevveksling i sagen til parten, medmindre parten frabeder sig dette. Europa Parlamentets og Rådets Forordning nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU toldkodeksen, artikel 18 og 19 om toldrepræsentation er ikke omfattet af dette styresignal.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Kravet om kraftvarmekapacitet i el-patronordningen

SKM2020.248.SR

Skatterådet kan bekræfte, at spørger fortsat kan anvende el-patronordningen efter at den ene kraftvarmeenhed er blevet afmonteret, forudsat spørger havde kraftvarmekapacitet den 1. oktober 2005. Det er en forudsætning, at spørger kan dokumentere dette.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/3278369
Elafgiftsgodtgørelse mv.
Klagen skyldes, at SKAT har fundet, at elektricitet anvendt til ventilation og køleanlæg i forbindelse med støbejernsproduktion ikke anvendes direkte til opvarmning i metallurgiske processer, jf. dagældende elafgiftslovs § 11 e, stk. 2. SKAT har endvidere anset, at elektricitet anvendt til køleanlæg ikke er medgået til tung proces. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2020

Journalnr: 16/1559240
Godtgørelse af elafgift og mineralolieafgift.
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget ekstraordinær genoptagelse af klagerens godtgørelse af elafgift og mineralolieafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-05-2020

Journalnr: 16/1481397
Ændringer af momstilsvaret
Klagen vedrører opgørelse af momstilsvar - både salgsmoms, købsmoms og godtgørelse af energiafgift hos klager, der i et og alt ikke anser sig momspligtig. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Afsagt: 27-04-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 22-06-2020 - 21-07-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants)
Dato: 16-07-2020
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - regionallov vedtaget af regionen Friuli-Venezia Giulia (Italien) - bidrag til køb af benzin og dieselolie, der ydes til indbyggerne i den pågældende region - dette bidrags kvalificering - fritagelse for eller nedsættelse af punktafgift - begrebet »hel eller delvis refusion af afgift« - tilsidesættelse af artikel 4 og 19 i direktiv 2003/96/EU - bevis for traktatbruddet

Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Dom
Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 475

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 425, hvor ministeren svarer, at det er en barriere for ændring af godtgørelsessystemet for elafgiften, at nogle momsregistrerede virksomheder også har ikke-momspligtig aktivitet, oplyse, hvor mange momsregistrerede virksomheder, der på grund af sin ikke-momspligtig aktivitet ikke får godtgjort sit samlede elforbrug for proces eller varme? Ministeren bedes desuden redegøre for, hvor stort elforbruget er for disse momsregistrerede virksomheder med også ikke-momspligtig aktivitet ud af det samlede elforbrug for momsregistrerede virksomheder.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse