Energinyt 2020, uge 26

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Genoptagelse – Skal du have elafgift...

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Bindende svar
Fusion af vandværker - ingen skattemæssige konsekvenser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Genoptagelse – Skal du have elafgift...

Praksisændring får betydning for virksomheder, der ikke har målt forbruget af el til rumvarme m.v.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af afslag på dispensation fra forblivelsespligt


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Aars-Hornum Elforsyning - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2017
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet har truffet afgørelse om reguleringsprisen for reguleringsåret 2017

Midtfyns Elforsyning - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2017
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet har truffet afgørelse om reguleringsprisen for reguleringsåret 2017

N1 A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2017
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet har truffet afgørelse om reguleringsprisen for reguleringsåret 2017

Høring over Energinets anmeldelse af ændringer til forskrift H1 - Skift af elleverandør
Høring. Energinet har den 22. juni 2020 anmeldt metodeændring af forskrift H1. Da skabelonafregning ifølge Energinets forskrift H2 ikke længere vil være mulig fra 1. januar 2021 slettes alle forhold herom fra forskriften i H1, som forventes at træde i kraft 1. januar 2021. I arbejdet med de nyordnede forskrifter, der blev udgivet den 1. februar 2020, er der fundet en række regler, som ikke længere er tidssvarende, og derfor er der behov for en generel opdatering af forskriften.

Beregning af prisindeks for Energinet - 1. kvartal 2020
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet skal beregne et reguleringsprisindeks, der angiver, hvor meget Energinet.dk må forrente grundkapitalen med hvert år, for at grundkapitalen holder en konstant realværdi

Høring over udkast til tilkendegivelsen om standardgebyrer
Høring. Dansk Energi har opdateret sin tidligere vejledning (branchevejledning) om standardgebyrer for netvirksomhedernes ydelser, herunder justeret gebyrerne samt indført fem nye gebyrer.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Fusion af vandværker - ingen skattemæssige konsekvenser

SKM2020.261.SR

Spørgerne var fire vandværker. Tre af vandværkerne var andelsselskaber med begrænset ansvar, mens de sidste var registreret som en forening efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

Det var besluttet at gennemføre en sammenlægning af de fire Spørgere. Spørgsmålet var, om de kunne sammenlægges uden skattemæssige konsekvenser for de fire Spørgere og for deres medlemmer.

Skattestyrelsen anså to af Spørgerne for at være omfattet af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4, og dermed fritaget for skattepligt. Køb og salg af aktiver ville dermed være uden skattemæssige konsekvenser for disse Spørgere.

Medlemmerne i de øvrige to Spørgere hæftede solidarisk og ubegrænset for lån optaget af vandværket samt for alle øvrige forpligtelser. Skattestyrelsen anså derfor disse to enheder for at være skattemæssigt transparente. Ejernes salg af vandværkerne ville dermed ikke have skattemæssige konsekvenser for vandværkerne selv.

Skatterådet bekræftede på denne baggrund, at Spørgerne kunne sammenlægges uden skattemæssige konsekvenser for de involverede enheder.

Ved sammenlægningen opnåede andelshaverne i de to andelsselskaber samme rettigheder og pligter i det fælles vandværk, som de havde i de ophørende selskaber i dag. Det var oplyst, at andelshaverne fortsat ikke vil have krav på nogen del af selskabets formue. Der tilførtes således ikke andelshaverne et formuegode af økonomisk værdi.

For medlemmerne i de to skattemæssigt transparente enheder ville en eventuel gevinst ved salget være en skattefri formueforøgelse, mens et eventuelt tab ikke ville være fradragsberettiget.

Skatterådet bekræftede herefter, at sammenlægningen ikke havde skattemæssige konsekvenser for medlemmerne i de involverede vandværker.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen, BEK nr 929 af 18/06/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (Pristillæg til elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.) og i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om elforsyning (Ændring af støtteordninger til anvendelse af biogas), BEK nr 972 af 26/06/2020. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 29-06-2020 - 28-07-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants)
Dato: 16-07-2020
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - regionallov vedtaget af regionen Friuli-Venezia Giulia (Italien) - bidrag til køb af benzin og dieselolie, der ydes til indbyggerne i den pågældende region - dette bidrags kvalificering - fritagelse for eller nedsættelse af punktafgift - begrebet »hel eller delvis refusion af afgift« - tilsidesættelse af artikel 4 og 19 i direktiv 2003/96/EU - bevis for traktatbruddet

Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Dom
Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 520

Vil ministeren oplyse, hvor stort et antal sager der er påklaget til Skatteankestyrelsen i perioden 2012-2019, som vedrører ekstraordinær genoptagelse af godtgørelse af elafgift?

Spm. 521

I forlængelse af besvarelse af SAU alm. del - spørgsmål 369, hvor Skattestyrelsen oplyser, at kontrolprojektet vedrørende tilbagebetaling af energiafgifter har vist, at reglerne om energiafgifter er vanskelige for mange virksomheder, bedes ministeren oplyse, om det er korrekt, at Skattestyrelsen i en periode fra 2012-2019 har foretaget ekstraordinær genoptagelse af godtgørelse af elafgift med henvisning til, at reglerne for eksempelvis fordelingen mellem godtgørelse af afgift på elektricitet til procesforbrug og rumvarmeafgiften er almen kendt. Hvordan mener ministeren i givet fald, at dette harmonerer med førnævnte besvarelse?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse