Energinyt 2020, uge 27

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Vi går nu på sommerferie og rammer din mailboks igen den 10. august. 2020.

God sommer.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Klimaaftale: Store afgiftsændringer på vej

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Bindende svar
Afgiftsgodtgørelse - farvet dieselolie - landbrug og skovbrug mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

PwC

Klimaaftale: Store afgiftsændringer på vej

En ny klimaaftale skriver efter PwC’s opfattelse historie. Aftalen medfører positive ændringer på afgiftsområdet, mens forhandlinger om grøn skattereform til...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på dispensation til etablering af et havvandsvarmepumpeanlæg

Ophævelse af Energistyrelsens afgørelse om afvisning af at realitetsbehandle klage over energimærkning

Afvisning af klage over Slagelse Kommunes afgørelse om godkendelse af projektforslag vedrørende ny varmeforsyning hos Hashøj Kraftvarmeforsyning

Afvisning af klage over Forsyningstilsynets afvisning af at forholde sig til klagers påstand om billigere varmeforsyning

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om udmelding af reguleringspris

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på anmodning om pristillæg


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos Næstved Fjernvarme a.m.b.a.
Tilsynsafgørelse, energispare. Forsyningstilsynet har den 29. maj 2019 gennemført et stedligt tilsyn hos Næstved Fjernvarme a.m.b.a. vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos Hjørring Varmeforsyning a.m.b.a.
Tilsynsafgørelse, energispare. Forsyningstilsynet har den 7. november 2018 gennemført et omkostningstilsyn ved Hjørring Varmeforsyning a.m.b.a. vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Høring over udkast til afgørelse vedr. Energinets anmeldelse af vilkår og betingelser i udbud af systemgenoprettelsesreserve i Østdanmark (DK2)
Høring. Forsyningstilsynet modtog den 31. januar 2020 en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende vilkår og betingelser for udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK2


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Afgiftsgodtgørelse - farvet dieselolie - landbrug og skovbrug mv.

SKM2020.280.SR

Spørger driver en mindre entreprenørvirksomhed, der leverer ydelser som skovning, flishugning, stub- og rodfræsning, knusning, grubning og andre ydelser i forbindelse med skovbrug.

Spørgsmålet handler om, hvorvidt spørger kan få energiafgift på motorbrændstoffet dieselolie til skovbrug godtgjort efter mineralolieafgiftsloven § 11, stk. 3, når dieselolien anvendes i skovmaskinerne, ikke er farvet (afgiftsmærket).

Af bekendtgørelse nr. 983 af 18. oktober 2015 om farvning af gas- og dieselolier og petroleum § 1 fremgår, at gas- og dieselolier og petroleum, som anvendes eller er bestemt til at anvendes som motorbrændstof i motordrevne driftsmidler, der helt eller delvis anvendes til virksomhed omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3 (jordbrug, gartnerier og skovbrug, mv.), skal afgiftsmærkes.

Skattestyrelsen kan ikke bekræfte at Spørger kan få energiafgift på dieselolie til skovbrug godtgjort efter mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3, såfremt den forbrugte dieselolie i Spørgers skovmaskiner ikke er farvet.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., LBK nr 1100 af 01/07/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., LBK nr 1099 af 01/07/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m., LBK nr 1098 af 29/06/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om tilskudspulje til fremme af energieksportindsatsen, BEK nr 1108 af 30/06/2020. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 06-07-2020 - 04-08-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants)
Dato: 16-07-2020
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - regionallov vedtaget af regionen Friuli-Venezia Giulia (Italien) - bidrag til køb af benzin og dieselolie, der ydes til indbyggerne i den pågældende region - dette bidrags kvalificering - fritagelse for eller nedsættelse af punktafgift - begrebet »hel eller delvis refusion af afgift« - tilsidesættelse af artikel 4 og 19 i direktiv 2003/96/EU - bevis for traktatbruddet

Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Dom
Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 536

Vil ministeren redegøre for de aktuelle CO2-afgifter for diesel i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Danmark?

Spm. 537

Det fremgår af Basisfremskrivning 2020, at grænsehandel med olieprodukter, herunder diesel, ikke indgår opgørelsen over det endelige energiforbrug. Kan ministeren bekræfte, at regeringen forventer en dieselbaseret grænsehandel på ca. 400 mio. liter diesel i dansk favør i 2021? Ministeren bedes ligeledes be- eller afkræfte, at fraværet af CO2-udledninger fra grænsehandel ikke har ført til en undervurdering af vejtransportens CO2-udledninger i anbefalingerne fra regeringens klimapartnerskaber.

Spm. 538

Ministeren bedes redegøre for den regulatoriske klimaeffekt ved at udfase førstegenerations biobrændsler fra 2021 samt oversende en vurdering af, hvor mange elbiler, der er påkrævet, for at sænke CO2-udledningerne med en tilsvarende mængde.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse