Energinyt 2021, uge 27

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt - vi holder nu sommerpause og udkommer igen den 9. august med nyheder for uge 28 - 31.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Bindende svar
Elafgift - Afgiftsgodtgørelse - Ladestandere til elbiler
Moms - udlejning og drift af ladestandere - prisafslag
Elafgift - Godtgørelse af elektricitet - Ladestandere til elbiler

Afgørelser
Tilbagebetaling af gas- og CO2-afgift - Reguleringer af gas- og CO2-afgiftsgodtgørelse

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse sag om klage over Energistyrelsens afgørelse af 14. december 2020 om genoptagelse af etableringstilladelse af 22. december 2016 for Vesterhav Nord Havvindmøllepark

Stadfæstelse i sag om klage over Energistyrelsens afgørelse af 14. december 2020 om genoptagelse af etableringstilladelse af 22. december 2016 for Vesterhav Syd Havvindmøllepark

Stadfæstelse i sag om klage over Energistyrelsens afgørelse af 14. december 2020 om genoptagelse af etableringstilladelse af 22. december 2016 for Vesterhav Syd Havvindmøllepark

Stadfæstelse i sag om klage over Energistyrelsens afgørelse af 14. december 2020 om genoptagelse af etableringstilladelse af 22. december 2016 for Vesterhav Syd Havvindmøllepark

Stadfæstelse i sag om klage over Energistyrelsens afgørelse af 14. december 2020 om genoptagelse af etableringstilladelse af 22. december 2016 for Vesterhav Syd Havvindmøllepark

Stadfæstelse i sag om klage over Energistyrelsens afgørelse af 14. december 2020 om genoptagelse af etableringstilladelse af 22. december 2016 for Vesterhav Syd Havvindmøllepark

Stadfæstelse i sag om klage over Energistyrelsens afgørelse af 14. december 2020 om genoptagelse af etableringstilladelse af 22. december 2016 for Vesterhav Nord Havvindmøllepark

Stadfæstelse i sag om klage over Energistyrelsens afgørelse af 14. december 2020 om genoptagelse af etableringstilladelse af 22. december 2016 for Vesterhav Syd Havvindmøllepark

Stadfæstelse i sag om klage over Energistyrelsens afgørelse af 14. december 2020 om genoptagelse af etableringstilladelse af 22. december 2016 for Vesterhav Syd Havvindmøllepark

Afvisning i sag om delvis udbetaling af tilskud fra Bygningspuljen til et energiforbedringsprojekt vedrørende ejendommen beliggende [XXX], 3660 Stenløse

Imødekommelse i sag om hvorvidt klagen over Energistyrelsens afgørelse om Konstant Net A/S’ bevillingspligtige aktivitet skal tillægges opsættende virkning


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring over Energinets metodeanmeldelse om forkortet saldoafregning i forskrift D1 og H2
Høring. Energinet har den 3. maj 2021 anmeldt to metoder til Forsyningstilsynet vedrørende afvikling af saldoafregning i forskrift D1 og H2.

Høring af Energinets anmeldte metode for intradags-forpligtelser i den dansksvenske balancemodel for Joint Balancing Zone (NC BAL-godkendelse)
Høring. Energinet og Swedegas har den 11. juni 2021 anmeldt en metodeændring til det dansk-svenske balancemarked for gas til Forsyningstilsynet og Energimarknadsinspektionen.Metodeændringen er anmeldt til at træde i kraft den 1. oktober 2022.Forsyningstilsynet skal ved afgørelse godkende eller afvise Energinets metodeanmeldelse inden seks måneder efter modtagelse af den fuldstændige anmeldelse (jf. NC BAL, art. 27 stk. 1). Anmeldelsens fuldstændighed vurderes ud fra kriterierne i NC BAL art. 26. stk. 5.Eventuelle kommentarer til Energinets anmeldelse for intradags-forpligtelser sendes til Forsyningstilsynet:post@forsyningstilsynet.dk med cc til sels@forsyningstilsynet.dk senest fredag den 30.juli 2021 kl. 12.00.Kommentarerne modtages gerne på dansk, sekundært på engelsk.Til højre findes den anmeldte metodeændring (hoveddokument) samt svarene på Energinets offentlige høring af udkastet til metodeændringen (bilag) forud for den endelige anmeldelse til Forsyningstilsynet.

Høring af Energinets anmeldte metode for intradags-forpligtelser i den dansk-svenske balancemodel for Joint Balancing Zone (NC BAL-godkendelse)
Høring. Energinet og Swedegas har den 11. juni 2021 anmeldt en metodeændring til det dansk-svenske balancemarked for gas til Forsyningstilsynet og Energimarknadsinspektionen.Metodeændringen er anmeldt til at træde i kraft den 1. oktober 2022.Forsyningstilsynet skal ved afgørelse godkende eller afvise Energinets metodeanmeldelse inden seks måneder efter modtagelse af den fuldstændige anmeldelse (jf. NC BAL, art. 27 stk. 1). Anmeldelsens fuldstændighed vurderes ud fra kriterierne i NC BAL art. 26. stk. 5.Eventuelle kommentarer til Energinets anmeldelse for intradags-forpligtelser sendes til Forsyningstilsynet:post@forsyningstilsynet.dk med cc til sels@forsyningstilsynet.dk senest fredag den 30.juli 2021 kl. 12.00.Kommentarerne modtages gerne på dansk, sekundært på engelsk.Til højre findes den anmeldte metodeændring (hoveddokument), et balanceprisberegningsark (bilag 1), svarene på Energinets offentlige høring af udkastet til metodeændringen forud for den endelige anmeldelse til Forsyningstilsynet (bilag 2-7) samt reglerne for gastransport (bilag 8-9).

Høring over Evidas anmeldelse af fælles distributionsbetingelser for henholdsvis timeaflæste målersteder, større ikke-timeaflæste målersteder og små ikke-timeaflæste målersteder.
Høring. Den 29. oktober 2020 anmeldte Evida nye fælles distributionsbetingelser for de 3 distributionsselskaber Evida Nord A/S, Evida Syd A/S og Evida Fyn AS/S. Den 2. februar 2021 genanmeldte Evida distributionsbetingelserne. Genanmeldelsen indeholdt ændringer af henholdsvis punkt 12.4 i betingelserne for små, ikke timeaflæste målersteder og afsnit 13.4 i de to øvrige sæt. Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest onsdag den 18. august 2021.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Elafgift - Afgiftsgodtgørelse - Ladestandere til elbiler

SKM2021.379.SR

Spørgsmål 1-3 drejede sig om, hvorvidt betingelserne for elafgiftsgodtgørelse for opladning af elbiler § 21 i lov nr. 1353 af 21. december 2012 med senere ændringer (særordningen), var opfyldt.

Det er en betingelse for elafgiftsgodtgørelse efter særordningen at Spørger opfyldte kravene om at drive ladestanderen for egen regning og risiko, og at være involveret i driften.

I sagen var der tale om abonnementsordninger ved ladestandere på privat grund.

Skatterådet kunne svare bekræftende på spørgsmål 1 og 2 for de tilfælde, hvor Spørger stod for ubegrænset service/reparation af ladestanderen.

Skatterådet svarede benægtende på spørgsmål 3, hvor Spørger alene stod for to aftalte årlige serviceringer/reparationer af ladestanderen og ikke bar risikoen for, bl.a. ladestanderens hændelige undergang.

Skatterådet afviste at svare på spørgsmål 4, da der var tale om et teoretisk spørgsmål, jf. skatteforvaltningslovens 24, stk. 2. Herefter bortfaldt spørgsmål 5 og 6.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - udlejning og drift af ladestandere - prisafslag

SKM2021.376.SR

Spørger påtænker at drive virksomhed med udlejning og drift af ladestandere til elbiler. Aftalerne indgås med både privatpersoner og virksomheder, men ladestanderen er i nærværende anmodning altid placeret hos en privatperson.

Fælles for aftalerne er, at privatpersonen skal have godtgjort et beløb af Spørger, fordi privatpersonen i første omgang afholder udgiften til den elektricitet, der bruges til at oplade elbilerne.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at det beløb, der godtgøres privatpersonen er inkl. moms, når aftalen om udleje og drift af ladestanderen er indgået med en virksomhed.

Skatterådet kan bekræfte, at det beløb, der godtgøres privatpersonen er inkl. moms, når aftalen om udleje og drift af ladestanderen er indgået med en privatperson, og det endvidere er aftalt, at den elafgift, som Spørger hjemtager og videregiver til privatpersonen, skal nedbringe privatpersonens betaling for Spørgers udlejning og drift af ladestander. I dette tilfælde kan Spørgers videregivelse af elafgiftsgodtgørelsen anses for et prisafslag omfattet af momslovens § 27, stk. 4.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elafgift - Godtgørelse af elektricitet - Ladestandere til elbiler

SKM2021.354.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at kriteriet om, at ladestanderen skulle drives for elbilvirksomhedens regning og risiko i særordningen for elbiler (elafgiftsgodtgørelse) var opfyldt, når kunden, udover den faste abonnementsbetaling, afholdte særskilte udgifter til en ny ladestander, såfremt ladestanderen på grund af almindelig ælde og slitage ikke længere fungerede.

Skatterådet kunne bekræfte, at kriteriet regning og risiko var opfyldt for forretningsmodeller, hvor kunden ikke havde udgifter eller ansvar udover, at kunden skulle betale et fast månedligt abonnement for serviceaftalen.

Endvidere var det uden betydning for ladestandernes drift, om elbilvirksomheden havde risikoen for udsving i elpriserne.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tilbagebetaling af gas- og CO2-afgift - Reguleringer af gas- og CO2-afgiftsgodtgørelse

SKM2021.372.LSR

Landsskatteretten fandt, at et kraftvarmeanlægs forbrug af varme hidrørende fra kraftvarmeproces til gasforvarmning ikke skulle medregnes ved beregningen af varer, som var afgiftsfritaget eller godtgørelsesberettiget efter gasafgiftslovens § 8, stk. 2. Selskabet havde lavet opgørelsen af den andel af gas, der var medgået til elproduktion, efter E-formlen. Såfremt varmen fra kraftvarmeprocessen skulle indgå i fordelingen, ville en del af energiindholdet i de indfyrede brændsler blive talt med to gange, uden at energiindholdet i varmen var medregnet ved opgørelsen af fordelingsnøglen. Landsskatteretten fandt, at en anvendelse af gasafgiftslovens § 8, stk. 2, hvorefter der ikke skulle ske yderligere fordeling af brændsler ved forbrug af varme fra kraftvarmeprocessen, var i overensstemmelse med Den juridiske vejledning, afsnit E.A.4.4.10.3. En sådan anvendelse var endvidere ikke i strid med Energibeskatningsdirektivets artikel 14, stk. 1, litra a. Selskabet var ikke berettiget til godtgørelse af gas- og CO2-afgift af varmeforbruget til gasforvarmning, idet varmen var indirekte anvendt til fremstilling af varme, der leveres. Landsskatteretten fandt, at energiforbrug til opvarmning af vand i forbindelse med produktion af spædevand, som tilføres fjernvarmesystemet, var indirekte anvendt til produktion af varme, der leveres fra virksomheden, jf. gasafgiftslovens § 10, stk. 4, 1. punktum. Energiforbruget var ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen i gasafgiftslovens § 10, stk. 5, nr. 1.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 614

Ministeren bedes oplyse, hvad den provenumæssige konsekvens vil være af at harmonisere afgifterne, så biogassen til biogaslastbiler ikke koster mere end diesel til en diesellastbil.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse