Energinyt 2019, uge 32

Kære læser

Jeg håber, du har haft en god sommer.

Hermed denne periodes Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Elafgift: Manglende måling af elforbrug kan koste dyrt

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen


 

Artikler og interessante links

BDO

Elafgift: Manglende måling af elforbrug kan koste dyrt

Virksomheder, der bruger strøm til opvarmning og/eller komfortkøling, gør klogt i at opsætte særskilte elmålere, da alternativerne til opgørelse af den godtgørelsesberettigede elafgift ikke er særlig attraktive


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Ophævelse af Energinets afgørelse om afslag på ansøgning om pristillæg af solcelleanlæg

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på ansøgning om nettoafregning af solcelleanlæg

Ophævelse af Energinets afgørelse om afslag på ansøgning om nettoafregning af solcelleanlæg

Stadfæstelse af Horsens Kommunes afgørelse om tilslutningspligt

Stadfæstelse af Horsens Kommunes afgørelse om tilslutningspligt

Stadfæstelse af Horsens Kommunes afgørelse om tilslutningspligt

Stadfæstelse af Horsens Kommunes afgørelse om tilslutningspligt

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på nettoafregning af vindmølle

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på nettoafregning af vindmølle

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om aktindsigt

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om annullation af afgørelse om godkendelse til nettoafregning

Stadfæstelse af Forsyningstilsynets afgørelse om delvis imødekommelse af anmodning om aktindsigt

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på ansøgning om tilsagn om nettoafregning

Stadfæstelse af Horsens Kommunes afgørelse om tilslutningspligt

Afvisning af anmodning om genoptagelse


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/0730824
Tilbagebetaling af naturgasafgift
Klagen skyldes, at SKAT har ændret selskabets tilbagebetaling af afgift af naturgas anvendt til opvarmning af selskabets produktions- og lagerhal, idet SKAT mener, at dette gasforbrug ikke berettiger selskabet til tilbagebetaling af afgift, jf. gasafgiftslovens § 10, stk. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2019


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om Energinet
Oprettelsesdato: 09-07-2019
Høringsfrist: 22-08-2019

Forslag til lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om elforsyning (ændring af støtteordninger til anvendelse af biogas)
Oprettelsesdato: 10-07-2019
Høringsfrist: 22-08-2019

Høring over forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om Energinet og lov om fremme af vedvarende energi
Oprettelsesdato: 10-07-2019
Høringsfrist: 19-08-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 12-08-2019 - 10-09-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom T-119/07 Statsstøtte Italien mod Kommissionen Eurallumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Fritagelse fra punktafgift på mineralolier. Sag anlagt den 16. april 2007 - Italien mod Kommissionen

Dom T-129/07 Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Forbrugsafgift for tung brændselsolie. Sag anlagt den 17. april 2007 - Irland mod Kommissionen


Indstillinger
C-68/18 Petrotel-Lukoil

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - fritagelser - forbrug af energiprodukter på et område, der tilhører en virksomhed, der producerer sådanne produkter - pligt til at opnå en tarifering af energiprodukter med henblik på fastsættelse af punktafgiftssatsen - afgiftssatsen for disse produkter

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 21, stk. 3, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for nationale retsforskrifter eller for fortolkningen heraf, som tillader beskatning af energiprodukter, der produceres på et område, der tilhører en virksomhed, som fremstiller energiprodukter, der anvendes til denne produktions formål, uanset om denne anvendelse finder sted direkte eller gennem et andet produkt, f.eks. damp eller elektrisk energi.

2) Artikel 2, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2003/96, sammenholdt med proportionalitetsprincippet, skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for nationale retsforskrifter eller national praksis, der tillader beskatning af et energiprodukt, for hvilket direktivet ikke angiver et afgiftsniveau, og som anvendes som brændsel, til den sats, der er fastsat for motorbrændstof, hvis den afgiftspligtige ikke har ansøgt om tarifering af dette produkt til afgiftsmæssige formål, samt at opretholde dette afgiftsniveau også efter tarifering af det angivne produkt som brændsel til opvarmning.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.45193
Lithuania, Complaint on Lithuanian electricity PSOs (Decision)

Member State: Lithuania
Case Type: Scheme
Notification or Registration Date: 21.04.2016
DG Responsible: Competition DG
Related Cases: SA.45765
2016/FC
Decision on 03.06.2019: Decision to initiate the formal investigation procedure
Press release: IP/19/2810
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 23.07.2019
2019/C


SA.44671
Ireland, Alleged state aid granted to the fossil fuel sector in the form of reduced business tax rates in Ireland (Decision)

Member State: Ireland
Aid instrument: Tax advantage or tax exemption
Case Type: Ad Hoc Case
Notification or Registration Date: 25.02.2016
DG Responsible: Competition DG
2019/NN
Decision on 09.07.2019: Decision finding that the measures do not constitute aid

 


Indholdsfortegnelse