Energinyt 2020, uge 32

Kære læser

Så er vi tilbage fra sommerferie og du får her periodens Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Nyt klimaudspil fra regeringen får betydning for forsyningsselskabernes økonomi
Klimaaftale: Væsentlige ændringer på vej til energi- og varmesektoren

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
1 indstilling

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

PwC

Nyt klimaudspil fra regeringen får betydning for forsyningsselskabernes økonomi

Regeringen udgav den 16. juni 2020 en klimaplan for en grøn affaldssektor med en målsætning om, at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030. Aftalen...


PwC

Klimaaftale: Væsentlige ændringer på vej til energi- og varmesektoren

Regeringens klimaaftale for energi og industri af 22. juni 2020 stiller krav til både energi- og varmesektoren, og forsyningsbranchen må forvente at skulle...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afvisning af klage om energimærkning af ejendom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring – Energinets anmeldelse af metode for reguleret pris
Høring. Energinet har den 16. juni 2020 anmeldt en metode for fastsættelse af reguleret pris til anvendelse i de tilfælde, hvor der kun er en bydende ved Energinets markedsbaserede udbud ved anskaffelse af energi og andre ydelser til opretholdelse af elforsyningssikkerheden.

Høring over udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldte metoder i Forskrift H2
Høring. Energinet har i alt anmeldt tre metodeændringer i Forskrift H2.

Høring af udkast til afgørelser vedrørende tillæg til metode for Energinets gasbalancering ved negative gaspriser
Høring. Forsyningstilsynet modtog den 12. juni 2020 anmeldelse fra Energinet vedrørende ændring af afregning af ubalancer i gastransmissionssystemet. Anmeldelsen blev senere opdateret ved ny anmeldelse 25. juni 2020

Metodegodkendelser for El-net Øst A/S
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet godkender en række metoder, som elnetvirksomhederne bruger til at fastsætte vilkår og beregne prisen på transport af el i elnettet, gebyrstørrelser m.m.

El-net Øst A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2017
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet har truffet afgørelse om reguleringsprisen for reguleringsåret 2017

Afgørelse om gasbalancering ved negative gaspriser
Tilsynsafgørelse, gas. Forsyningstilsynet godkender et tillæg til Energinet Gas TSO’s markedsbaserede balancemodel for balancering af gasengrosmarkedet, som oprindeligt godkendt den 23. september 2014 af det daværende Energitilsyn og senest ændret ved afgørelse af 28. marts 2019. Tillægget til aftalen har til formål at sikre, at den nuværende incitamentsstruktur opretholdes i tilfælde af negative priser på det dansk-svenske gasengrosmarked.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring af forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet
Oprettelsesdato: 05-08-2020
Høringsfrist: 28-08-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Indstillinger
C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - regionallov vedtaget af regionen Friuli-Venezia Giulia (Italien) - bidrag til køb af benzin og dieselolie, der ydes til indbyggerne i den pågældende region - dette bidrags kvalificering - fritagelse for eller nedsættelse af punktafgift - begrebet »hel eller delvis refusion af afgift« - tilsidesættelse af artikel 4 og 19 i direktiv 2003/96/EU - bevis for traktatbruddet

Generaladvokatens indstilling:

1) Den Italienske Republik frifindes.

2) Europa-Kommissionen betaler sagsomkostningerne.

3) Kongeriget Spanien bærer sine egne omkostninger.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

proposal for a council directive amending directive 2011/16/eu on administrative cooperation in the field of taxation

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 581

I forlængelse af svarene på ERU alm. del – spørgsmål 90 (folketingsåret 2016-17) og på KEF alm. del – spørgsmål 202 bedes ministeren oplyse, hvad provenuet ville være ved en afskaffelse af fritagelsen for elafgift for biobrændsel for nye og afskrevne værker. Med nye værker forstås anlæg, som endnu ikke er i produktion. Svaret bedes opgøres årligt og både inkludere centrale og decentrale værker samt industriel afbrænding af biomasse og tage udgangspunkt i forbruget beregnet i Energistyrelsens seneste basisfremskrivning. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes endelig opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Ginikoefficienten.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse