Energinyt 2019, uge 33

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afvisning af klage pga. overskridelse af klagefrist


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 19-08-2019 - 17-09-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom T-119/07 Statsstøtte Italien mod Kommissionen Eurallumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Fritagelse fra punktafgift på mineralolier. Sag anlagt den 16. april 2007 - Italien mod Kommissionen

Dom T-129/07 Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Forbrugsafgift for tung brændselsolie. Sag anlagt den 17. april 2007 - Irland mod Kommissionen


Indstillinger
C-236/18 Tilnærmelse af lovgivningerne GRDF

Sagen omhandler:

Direktiv 2009/73 om fælles regler for det indre marked for naturgas - distributionssystemoperatørers forpligtelser - artikel 41 i direktiv 2009/73 - tidsmæssig virkning af tvistbilæggelsesmyndigheders afgørelser - effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet - retssikkerhed og beskyttelse af den berettigede forventning

Generaladvokatens indstilling:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF, særlig artikel 41, stk. 11, skal fortolkes således, at det kræves, at en regulerende myndighed ved bilæggelse af en tvist skal have beføjelse til at træffe en afgørelse, som finder anvendelse på hele den periode, der er omfattet af direktiv 2009/73, dvs. indtil den 3. marts 2011, uanset datoen for ikrafttrædelsen af de pågældende kontrakter.


Indholdsfortegnelse