Energinyt 2020, uge 33

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Ombudsmanden afslutter undersøgelse af Skattestyrelsens behandling af sager om partsaktindsigt

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelser
Godtgørelse af elafgift og mineralolieafgift
Godtgørelse af elafgift af elektricitet anvendt til køling

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Folketingets Ombudsmand

Ombudsmanden afslutter undersøgelse af Skattestyrelsens behandling af sager om partsaktindsigt

Ombudsmanden har i en generel undersøgelse af 30 sager om partsaktindsigt hos Skattestyrelsen identificeret en række problemstillinger i styrelsens behandling af sagerne. Eksempelvis var det i nogle tilfælde ikke styrelsen, men en anden myndighed, der skulle have behandlet anmodningen om aktindsigt. I andre tilfælde har sagerne været behandlet ud fra en forkert forståelse af reglerne.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Ophævelse af Energistyrelsens afgørelse om overdragelse af andele i tilladelse til etablering og drift af Tyragasrørledningen


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Godtgørelse af elafgift og mineralolieafgift

SKM2020.327.LSR

Et selskab, der drev virksomhed med køb og salg af sand og grus, blev ikke anset for berettiget til godtgørelse af mineralolieafgift for diesel anvendt i en generator, idet selskabet ikke havde anmodet om at blive registreret efter elafgiftslovens § 2, stk. 2, og da registrering ikke kunne ske med tilbagevirkende kraft.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Godtgørelse af elafgift af elektricitet anvendt til køling

SKM2020.324.LSR

SKAT havde fundet, at et selskabs forbrug af elektricitet anvendt til køleanlæg i selskabets butikker var sket af komfortmæssige hensyn, hvorfor elafgiften ikke skulle godtgøres efter elafgiftslovens § 11, stk. 1, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 3, 4. punktum. Selskabet gjorde gældende, at køleanlæggene udelukkende var installeret af hensyn til nogle kølegrave og vinduesbroer til opbevaring og udstilling af fødevarer og ikke af komfortmæssige hensyn.

Landsskatterettens flertal lagde til grund, at køleanlæggene ikke var placeret i umiddelbar forbindelse med kølegravene og vinduesbroerne, men var loftmonterede, herunder ofte i midten af butikslokalerne. Med denne placering gav køleanlæggene almindelig aircondition i lokalerne, hvor der opholdt sig medarbejdere og kunder, og fungerede derfor som en komfortmæssig foranstaltning. Under disse omstændigheder havde selskabet ikke alene med selskabets egne oplysninger, herunder fra selskabets køleinstallatør, bevist, at køleanlæggene udelukkende anvendtes af hensyn til kølegravene og vinduesbroerne. Flertallet var derfor enig i SKATs resultat.

Et retsmedlem fandt, at de omhandlede køleanlæg udelukkende anvendtes af hensyn til kølegrave og vinduesbroer for at kunne opfylde kravene om opbevaring af fødevarer og stemte for at give selskabet medhold.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 392

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse for 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 600

Vil ministeren redegøre for, hvorfor en ladestandere beskattes med samme procentsats som biler, når det ikke er en del af bilen, herunder hvad der skal til for at ændre det og de provenumæssige effekter før og efter adfærd og tilbageløb i hvert af årene 2021-2025?

Spm. 602

Vil ministeren beskrive de juridiske muligheder for at indføre en differentieret elvarmeafgift?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse