Energinyt 2019, uge 36

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Nyt lovforslag i høring: Mulighed for udtræden af økonomisk regulering og skattepligten for forbrugerejede vandselskaber
Ønsker du reduktion i vandafledningsbidraget fra 2020?

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Deloitte

Ønsker du reduktion i vandafledningsbidraget fra 2020?

Virksomheder, der på årlig basis har et vandforbrug, som er større end 500 m3, kan med fordel tilmelde sig trappemodellen for at opnå en besparelse.


PwC

Nyt lovforslag i høring: Mulighed for udtræden af økonomisk regulering og skattepligten for forbrugerejede vandselskaber

Politisk aftale om justeret økonomisk regulering af vandsektoren har affødt et lovforslag, som er sendt i høring. Lovforslaget indeholder bl.a. bestemmelser om muligheden for, at forbrugerejede vandselskaber kan udtræde af den økonomiske regulering i vandsektorloven, hvilket samtidig medfører udtræden af skattepligten. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2020, men mulighed for udtræden sker dog først fra 1. januar 2021.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på anmodning om nettoafregning

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på anmodning om nettoafregning

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på anmodning om nettoafregning

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på anmodning om forhøjet pristillæg

Fastholdelse af Energiklagenævnets afgørelse af 9. maj 2018, hvor nævnet stadfæstede Skive Kommunes afgørelse af 22. november 2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 09-09-2019 - 08-10-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom T-119/07 Statsstøtte Italien mod Kommissionen Eurallumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Fritagelse fra punktafgift på mineralolier. Sag anlagt den 16. april 2007 - Italien mod Kommissionen

Dom T-129/07 Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Forbrugsafgift for tung brændselsolie. Sag anlagt den 17. april 2007 - Irland mod Kommissionen

Dom T-778/17 Statsstøtte Autostrada Wielkopolska mod Kommissionen
Dato: 24-10-2019
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 56

Vil ministeren redegøre for provenuet samt effekten på det danske CO2-udslip af en forhøjelse af CO2-afgiften med henholdsvis 33 pct. og 50 pct. I svaret bedes pronuet opgjort før adfærd og tilbageløb, efter tilbageløb og efter adfærd og tilbageløb. Endvidere bedes væsentlige usikkerheder beskrevet.  Svar  

Spm. 57

Ministeren bedes oplyse de provenumæssige konsekvenser, såfremt alle lønsumsafgiftspligtige virksomheder ligestilles med momspligtige virksomheder i forhold til refusion af energiafgifter.  Svar  

Spm. 58

Ministeren bedes vurdere, om det vil være foreneligt med EU’s regler at sidestille gruppen af lønsumsafgiftspligtige virksomheder, der er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 6 (kulturelle aktiviteter), med momspligtige virksomheder i forhold til refusion af energiafgiften, jf. elafgiftslovens §11, herunder om det vil være muligt at gøre dette alene i forhold til elafgiften, men ikke afgiften på brændsler. Hvis det ikke vurderes at være foreneligt, bedes ministeren anføre de konkrete EU-regler, der står i vejen for dette.  Svar  

Spm. 59

Ministeren bedes oplyse, hvad de provenumæssige konsekvenser vil være, hvis gruppen af lønsumsafgiftspligtige virksomheder omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 6 (kulturelle aktiviteter), får adgang til refusion af energiafgifter på lige fod med momspligtige virksomheder. Ministeren bedes angive det umiddelbare provenutab og provenutabet efter tilbageløb og adfærd. Svaret bedes opdelt i henholdsvis elafgiften og afgiften på brændsler.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse