Energinyt 2020, uge 36

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Lovforslag om spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning i høring

Nyt fra Forsyningstilsynet

Bindende svar
Spørger kunne etablere en medarbejderaktieordning - medarbejdere kunne købe og sælge aktier til indre værdi - hidtidig praksis

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

PwC

Lovforslag om spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning i høring

Energistyrelsen har den 24. august sendt lovforslag i høring om ændring af spildevandsselskabers muligheder for investering i klimatilpasningsprojekter.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Afgørelse om forrentning af indskudskapital for årene 2017-2020 for Nordjyllandsværket A/S
Tilsynsafgørelse, varme. Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at Nordjyllandsværket A/S i priserne kan indregne forrentning af indskudskapital for årene 2017-2020 på i alt 1.859.677 kr.

Vordingborg Elnet - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2018
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om indtægtsrammen for 2018

Elektrus A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2018
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om indtægtsrammen for 2018

N1 Hillerød A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2018
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om indtægtsrammen for 2018

GEV Elnet A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2018
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om indtægtsrammen for 2018

Hammel Elforsyning Net A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2018
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om indtægtsrammen for 2018

Kjellerup A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2018
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om indtægtsrammen for 2018

Tarm Elværk Net A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2018
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om indtægtsrammen for 2018

Elinord A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2018
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om indtægtsrammen for 2018

El-net Øst A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2018
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om indtægtsrammen for 2018

Thy-Mors Energi Elnet A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2018
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om indtægtsrammen for 2018

Høring af Forsyningstilsynets vejledende udtalelse om varmetab i flerforbrugerbygninger
Høring. Baggrunden for udtalelsen er en henvendelse fra Dansk Fjernvarme på vegne af medlemmer

Høring over udkast til afgørelse vedr. Energinets anmeldelse af vilkår og betingelser i udbud af systemgenoprettelsesreserve i Vestdanmark (DK1)
Høring. Forsyningstilsynet modtog den 27. februar 2020 en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende vilkår og betingelser for udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK1

Høring af Energinets metodeanmeldelse af to nye netprodukter med begrænset netadgang
Høring. Forsyningstilsynet har modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende indførelse af to nye netprodukter: Begrænset adgang og Midlertidigt begrænset netadgang.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Spørger kunne etablere en medarbejderaktieordning - medarbejdere kunne købe og sælge aktier til indre værdi - hidtidig praksis

SKM2020.353.SR

Skatterådet bekræftede på baggrund af hidtidig praksis, at den konkrete spørger kunne etablere en medarbejderaktieordning, der indebar, at medarbejdere kunne erhverve aktier i selskabet til indre værdi på det vilkår, at medarbejderaktier alene kunne realiseres ved afståelse til moderselskabet til indre værdi, uden at det medførte lønaccessoriebeskatning for medarbejderne.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 07-09-2020 - 06-10-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-648/18 Energipolitik Hidroelectrica
Dato: 17-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det indre marked for elektricitet - frie varebevægelser - artikel 35 TEUF - kvantitative udførselsrestriktioner - foranstaltninger med tilsvarende virkning - national foranstaltning, der pålægger elektricitetsproducenterne at udbyde al den elektricitet, som de råder over, på den pågældende medlemsstats centraliserede konkurrenceprægede marked

Tidligere dokument: C-648/18 Energipolitik Hidroelectrica - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af tyskland til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 676

Det oplyses i svar på SAU alm. del – spørgsmål 581 (folketingsåret 2020-2021), at det vurderes, at en selektiv indfasning af elafgiften på biobrændsler i fjernvarmen og i industrien, der er afgrænset ud fra økonomiske kriterier som værkernes afskrivning, ikke vil være forenelig med EU’s statsstøtteregler. Vil ministeren redegøre for, hvorfor dette ikke var vurderingen i forbindelse med forsyningssikkerhedsafgiften? Der bedes endvidere redegjort for, hvorledes der for andre brændsler, eksempelvis olie, er differentierede afgifter alt efter brug, og hvorfor dette ikke vurderes, at være i strid med EU’s statsstøtteregler. Endeligt bedes der foretaget en vurdering af, hvorvidt det vil være i strid med EU’s statsstøtteregler, såfremt man fjerner fritagelsen for elafgift for biobrændsel for alle værker, men med en indfasningsperiode for eksisterende værker, der ikke er afskrevne, herunder også om der er eksempler på differentieret indfasning i et afgiftssystem baseret på allerede foretagne investeringer.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse